Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ο Κυριάκος "πυροβολεί" τον ΚαραμανλήRecognized text:
Έπανολαόεφοβἀαυταν
κυβέρνασα, Μάρκα τυραννία.
ἴλανιικυβάηακηιφσβάαυ η
τονλαό.ωωῆΠκισμΜθαηα!
Τόμαε Τζέφερσσν,
305 Πρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809)
Π ,ανιοετοαειιίτιμου προσβαΜεψααιατμνο  η ρ
Γ .Ο ιεαιαωιαοε.ιιΜμοατηειιειἀΜ8 αμυνα0ν9ιιέτέΠσΠ5.μίῆα
Μία ημέρα πριν από τιε
εκλογέε στη Νέα Δημοκρατία, Που θα αναδείξει
τον νέο αρκηγό τΠε Παράταξηε, το κλίμα είναι
θερμό.
Την ίδια ώρα Που οι τελευταίεε δημοσκσπίι_σειει
δεί|Χνουν ξεκάθαρο 'Προ
““<ιβόδιὺμαὡ σ ι - - τι >
Μείμαράκη, ο Κυριάκοε
ΜητσοτάκΠε εξερράγη
Π σε μία από τιε τελευταίεε
του συνεντεύξειε και
γ έφθασε στο σημείο να
επιτεθεί -εμμέσωε Πλην
σαφώε- εναντίον του
ιδρυτίι τηε Νέαε Δημοκρατίαε και γενικά των
'ιικονένέιατοιιζ_ι6ρυτή¦τουκόμμαιοε_ , ο _ _ μ.
ε τα για .τοῇμιιρέε ιμεταρρυθμίσέι8>ε
θεί.τόσο απόΪτονἶΚώστα
 ^ Καραμανλάόσοκαίαπό
δ τον Αντώνη Σαμαρα. γ ο
καντε ΕΔΩ
Δρ. Φύλλου: 31
Σαββατο 9 Ιανουαρίου 2016
Με: 1€
Ο έιτε υάοποιεί κατά
γρμμ όσα υιτοσΧέΘτικε
στουε δανειστέε
·Σελ.: 4
Η ΪἶῖΣελ.: 3]
ΕΥΡΩΠΗ
Με οργανωμένο μ
σχέδιο οι οέξοααῆικέ8
ειιι¦θέοει5
Κάθε μέρα Που Περνάει αποκαλύπτονται
όλο και`περισσότερεε λεπτομέρειεε για τιε
μαζικέε σεξουαλικέε εΠιθέσειε Πουαποδίδονται σε μετανάστεε, σε βάροε γυναικῶν
.στη Δυτικά Ευρώπη. Μετά την Κολωνία,.το
Αμβούργο και άλλεε πόλειε τηε Γερμανίαε,
εκατοντάδεε καταγγελίεε έγιναν στη ΖυρίΧη “
-τηε Ελβετίαε, το Σάλτσμπουργκ τηε Αυστρίαε και το Ελσίνκι τηε Φινλανδίαε. Η
καγκελάριοε Μέρκελ δάλωσε ότι θα αλλάξει τον νόμο για τιε απελάσειε και θα αυξίισει
τον αριθμό των'αστυνομικών. Ϊ Σελ.: 9
ΔνΞΗΣΕιΣ ειπεν. Ι
Με διαμορφώνονται
οι μισθοί στο Δημόσιο
Σε βάθσε τετραετίαε θα δοθούν οι αυξάσειε στουε δημοσίουε υπαλλίιλουε, Που
εξάγγειλε Χθεε με τυμΠανοκρουσίεε η κυ- φ
βερνηση. Το νέο μισθολόγιο τίθεται σε
ισΧύ από τιε αρΧεε του 2016 και Προβλέ
πει αναπροσαρμογέε ύψουε 8% για το '
52% των υΠαλλίιλων. Διαβάστε αναλυτικά σε Πίνακεε Πώε διαμορφώνονται οι νέεε αποδοΧεε.  Σελ.: 12
> ΕμύΠιοε>>
στην αγορα για
το Αοφαῆιστι κο
Η Σελ.: 14
Με βία.: αυταρΧισμό και ΜΑΤ αντιμετώπισε η κυβέρνηση τηε «Αριστεράε» τουε συνταξιούΧουε και τουε εργαζομένουε, μελη του
. ΠΑΜΕ. Που διαδήλωσαν Χθεε το μεσημέριεναντίον τουΑσφαλιστικού-λαιμητόμου έξω από τη Βούλα. Σύμφωνα μεασφαλείε Πη- _
γεε, η επικείρηση .καταστολάε των διαδηλωτών, στην οποία 'Χρησιμοποιίιθηκανκαι Χημικά, έγινε με εντολή του Μεγάρου Μαξίἑ
δ ανικότων κυβερνώντων γιαχγενίκευσητων κινητοποιίισεων το επόμενο διάστημα. ι 7 `
μου, από το »
 στουε σ9νταξιοιίΧουε
ια4σρτ“ρονται 
ζῖ Σελ.: 5
|ΥΠογρα.μμίζεται. δε, ΠωεξτσκατΠγορη
Οι Γερμανοί μάε,>κοροῖδεύουν για
τη δίκη τη;ε «Μαιας-:Πενστη!νΕλλάδὶα¦.ἑ
Άρθρο τηε <<Ρι·αηκΞίυυτετΑΠεεηιεἱζηε'
Ζεἰτυηε» αναφέρειΠωεδεν πρόκειται 'ζ
να ερθουν στη Χώρο μαε. για να δικα
στούν οι Γερμανοί κατηγορούμενοι. ϊ
Αη 'ω.
Και το δικαιολογούν γρ άφονταε τα
' εξω-ΜΗ 6,ικα-6εναρ Χωρών Πότε γ
ι απεργούν οι! διοικητικοῖ Μελίσσι.
'ι ,πότε οἑι5δικηγόροι,;Πότε 'η αίθο'υσαἶτου
” 'δικαστηρίουζείναι Πολύ μικρη.” Μια
Φόρου!» Η
η δίκη ι“ε«ειεωεηε»
ταρω εναντίον τουε εμπεριεΧει γενικὰ
κατηγορίεε. Μόλιστα, επισημαίνεται
Πωε,οι Γερμανοί Που κατηγορούνται
'Πληρώνουν ηδη: Χρηματι4κά Πρόστιμα·
στη <<Βἰειηεηε». “ » Σελ.: 16
~ ξίι του στην «Α», ο
¦ δάμαρΧοε Στυλίδαε
`λιτικίι. ζ Σελ.: 11
| π<<Ανα›τέροε
:ιν-:μιααειοιιι5'ιοειι
ΣνΝΝτΕνΞιι
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ι°κΛετΣοΣ
| «Ο Τοίιιρα5 έίιιει
ψέματα γιανα
Παρα την εξουσία»
ν Για τη στάση Που τάρΠσε απέναντι στον
Αλέξη Τσίπρα αλλά και τιε“εγπιλογέετου,
Που τον οδάγησαν να εγκαταλείψει την
ηθοΠοιία για να ασΧολη
θεί με τα κοινά, μιλά ο
Απόστολοε Γκλέ_τσοε. Με συνέντευ
Χαρακτηρίζει «ακριβό Χόμπι» την Πο
ΣνΝΕΝτΕντΗ
ΛονττιΑινο Ντε ΣοονΖΑ _
ο Οῆυμιιιακό8 αιιό
, την Ἀντέρῆέχτ»
Ο παλαίμαΧσε άσοε του Ολυμπιακού και
προπονητίιε, Πλεον. στον Ηλυσιακό ανέλυσε αποκλειστικά στην «Α» την ομάδα του
Μάρκο Σίλβα και την αντίπαλό τηε στη φάση των «32» στο Γ ιουρόΠα Λιγκ. Ο Βραζικανω δάλωοε αισιόδοξοε για την Πορεία
των «ερυθρόλευκων»: «Εύκολα η δύσΚολα,
ο Ολυμπιακόε θα καταφερει να'Περάσει
στην επόμενη φάση του· ΓιουρόΠα. Και μάλιστα νομίζω ότι εκει την προοπτικη να Πρσ- '
κουράσει ακόμα περισσότερο». Ξ 7 Σελ.: 15