Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και αΤα περίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
@ι€εεΜοιιιμ
Λ Λιικιιιιι
+Π οοοοοο οι ¦
Π.Κιιιιιιιιι Ο ' .Δ η
' ζ¦ ω““ιι·Μ' ω.. 0
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 - ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4921 ΜΕΛΒΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
κι  Τ' ΠροβλἑΠε|
 Το ει·ιενδιιΤικὁ
“ ι·ιλέινο Της ενω"
εΤαιρεἰΠς
Των ΞαιΤἱ και Ι|(οε
- 200 εκαΤ. ευρώ για νέες μοναδες
Νέες διευκρινἱσεις
' απ. ΚαΤροὐγκαλος=
ξεχωριζεΤε “ ' Σω 6¦5°/ο'
· ν ο η εισφορα Του
Το καλο | < · ¦, Ἡ εργαζόμενου
ελαιολαδ98 ··   _ κ    με <<μΤιλοκακι>> _,4
ΑυΤα ειναι Τα ειΤαγγέλμαΤα και οι κλαδοι
που θα <<οαρὡοουν>> Τα επομενα χρόνια!
Εκι·ιΤὡσεις απο ΔειιΤέρα αΤα Ν. Μουδανια9
Πέθανε
η οιιονδαἰα
ηθοιιοιὁς
Αννα Συνοδινού
ΠολὑΤιμη η Παρέα για ασθενεις
με Τιροχωρημένο ΑλΤσχαιμερ
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .