Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μία έκδοση
:ισνσεπ·ῆἑξεΙε.“ ΑπιΐῇἔἘΞ=  . 
ΜΝ" ν. ΡΜ ΑντνοΞ£νΔΩπκΗ : 1 τ Δ.ΜΕΝΑ ΚΔ' & .· :τ - _
ο|Δ|ΔΑΧΕΣΤοΥ χ · Ι
. · 'ι-·$ 1 Ρ
358 @Μ 
7 ”Ψ ·%~Μ 
ο ο >- κ ΓΚ
Ι Ἡ_4 ¦ ` · ` Ι ·
 2 Με "Ν Ψ"°ΥΡ°ΦΠ του κλιν·κου
Μ Β'°Μλ°γῦϋ “ δΜροφολργου,
“ “ ΡΜ, Δημήτρη Γρηγορσκη
ΛΑ ΟΑ ΕΤΕ Ν Ε |' Το ΝΕ ΑΣΦ|Κ Ο ΟΔΗΓΣΠΟ ΤΟΝ . Α
=|_ Το κρυφο τρ1κ Κατρουγκαλου _ . 4.: 
·` Ε  Γ ι · '· ὰ αν “ “  'ν
ΜΜΜΤΞΜΜ α"Μ Μ 'ΕΜΠ Η ΜεΜΜΜΜπ
“Δανό > ω υ Έ
6¦ς¦σ¦π¦(π()¦:¦με9 Το «Π» |'|ΑΡΟΥΣ|ΑΖΕ| ΤΗΝ ΑΚΤ|ΝΟ|'ΡΑΦ|Α ΤΩΝ «ΓΑΛΑΖ|ΩΝ» ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
 Ψηφί29νν ενότητα
ὅ. 1!
τοσγροΜ66%ΨΜΜΜ
Η Σελ.4-5 Λ
Ι %  Ι _.- ” Ν ,Ζω ._¦ >·.“__,. · `___.ῳ_7.; τ Ρ  - 5 ν Τ 
Ο κομνοε . κ
τρομὁ:εν · Ἡ
το Μαξίμου - Το 20%, <<κῆει6ί>> για την . ·
ΗΜΜΜτΜηρα@σε@ Ι Ι Ι - ›,
 |  εκῆογη νεου οΡχηγον Β 
Μω“Με ΣΜ ΝΔ: · τ - Πο·ον βονῆεντε5 ψηφνΖονν ηονον -# Αερο
, 7 '· ' “·' ' Ε - Το κόσ ο των δύο << ονο όχων>> Γ ν'κ"$
ΜΜΜ  Ρ .. Ι μ μ .- στον
το θρησκεννκό ¦ - Το σχεδ,'ο Με'μοροκ" ' , Βαγγέῆη
ο ανω | · Μητσοτοκη κο' το Προβῆημστο ΜΜΜ
Με εΠόμενη8 μέρ05  τα γκἀῆοπ
Η ΜΔχ
Πωσ στεῆέχη του ΤΖντΖνκώστσ είνσν με Παοκ. 
ΜπἩ$ΕΜ '
Μ.Ν.ΦίΜωΜο 2 _ ` ` Ν γ '
ΜΜΜΘρΜεωὡαοαΜ · ν . η 'ὅ Αὶἴ _ ¦
ΜΜΜ φρω_φρου --___ . Γέμισε" .ο'τ“?99ΞἔρΞΒ
Μ" Μ'. . κ' εν›<Ξ>ν€1ἶΜμῇ·ῖ · ῦ ιακΧἔΒΒἔἶἶ6 Ρ! ή “ 3 “Μ ΜΜΜ
κομμωκοι Μουν Ι 3 · ' , · ν. Ι
ΜωΜὐσεΒωΒ Πανε Με ` Τμ"μοτΞΜ Ο :Ο στη Βουῆ|ἶνΗἔ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα