Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ' ΟΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 20] 7
για τοιι5 αγροτε5 και
 τοιιειειιαγγεῇματιε5
οι· ΣαΒΒατοκύριακοα
ΔιΔΔικΤΥο
Δημόσιο
λιντσαρισμα
με ενα κλικ
Μ°Σ |
ΜΝ Ο¦τι πει5
εΒΔοΜΛΔιΑιΑ ΔιιοκΑΜιιτικιι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ϊ  Η· 22ι “647
(3¦5€ Με Ἡ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) ^ ,.
τ. κΑτΡΟγτκΔΛΟΣ Δικῆι6ε5 αοφαῆειαε εντοε
και ει<τ65 αναζιιτα το Μαξιμου
έ "- |'||'έΜ| ΜΝ'
ΜΜΜ ·  έ · __ὲ
 και ιιαΧων για· 
του ιιιιιιΠὡνιι για ιο ΜΒΜ"
ΠΙΝΩ"  έ ι 
Ο τιρωθυι·ιουργοε θεωρεί οτι ο μεταρρύθμιση αυτο
ειναι τι μεγαῆιι ευκαιρια για την κυβερνηση, ενώ δινει ε Ύ 
τεραστιο εμφαση στο ουνοχῇ τικ ΚΟ, οτι5 αντιδροοει5 , 
ττι5 αντιι·ιοῆιτεοοη5 και στο Πιέσει5 των ὁανειοτὡν Σ£Λ. Δϋ||'||'|ω8 "8
2 ένα ποτηράκι
κοκκινο κρασι
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ ΣΤ|Σ ΔΥΡ|ΛΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ < ¦2,¦3 ΣΕ^_
Πού πονταροιιν  
για τη νικ"
Μεϊμσρακιι5,
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ξ
Εκκιι8ιιοιοειτ
και ιιΜιιι€τ
πιο οιιιιιιΜιινιι
9“ἩΪἰδΦ'"ῦ'ὁἴιΎΞ" 
Ποο τι οοΙοτεὐουν   -   
' ' ς ι .ι 7 τ  ο ο
ποῇἔικοοεκω ιι Κωτιιιι:ιιι··=ιι__ιοι,ιρωιι για τι) ιτιιιτιζιεε ι“;τιιιι ιτε -ι ι5
μαύρο χρήμα Δ 
Και Πίστα , - ` · -   ἶ .
· με εῆῆιιγικἑ5 τα περιπιερα “ δυο θραακειων Μ 'Μαι
ή ειιιχειριιοει5 ·
σ ΣΕ^. ΣΕΛ.40