Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20Ι6 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 502 ΤΙΜΗ: Ι.5ἐ "Α "Α 'ΤΟΥΣ ΜεῖΑῖΡΕω°γΝ :ε «ΡΑΜΠΟ»
= 0Τ Γερμανοί
Ρ" Ε | εκΤΤοΤδεύονν
“νη-ΡΓ0“·“Π“%κΓ · ΣΤΟ ηρσΤ0ησ Των «σκληρών» Του ΝΤίσελνΤσρφ
 ο· εΡΤοΔοΤεΣ ΔΕχονκΑν ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΛ Μ^χ^¦ρ¦^ Μ
Δεν θα" · :Τον Ε·ΤΣοοΡον κΑΤ ΑΝΑνΑΝ οοΤΤΕΣ ΤογΣ ΕρΓ^ΖοΜεΝογΣ
Τη ρήξημε ..
Τ°"ςδ°νεΜές ΜΕ ΕΣΩΤΕΡ|ΚΔ ΔΕΚΑΝ|Κ|Λ ΚΔ' Τ|Σ Π|ΕΣΕ|Σ ΤΗΣ ΤΡΟ|ΚΛΣ
ο 'Μπρος
_ Οι νέες σννΤοξεΤς  _
   Της οΤΤολνΤης
.... φΤώχεΤος
ήΚνρΤοκος·*
Μ 20%ΤΣΕκονΡΤΣΤΤΣ κνΡΤεΣ 884.  _
ΜΥΥΠΟΜΝ0|ΔΥ0 ΜΜΜ'
· Πώς Το Τ.500 ευρώ γίνονΤσΤ 900 με... μσγικσ Τρσησ
· Ο Γ. Τ(σΤροὡγκσλος, <<ομσλσγησε» ση Το ρ|8η Β
Της κυβέρνησης ηερΤλσμβσνεΤ σμεση ηερΤκοηη
κσΤσ Τ50/ο κσΤσ μέσο ορο Των 550.000
ΜωΜ“Μ:ΐΜ εηΤκουρΤκὡν συνΤσξεων σνω Των Τ70 ευρώ
> ΣΕΛ. 2-3
ΤΖΟΡΤΖ Σ0Ρ0Σ
Τ° ""°"Τ°  ο.._.θ.Δ.ογ.ο““οΜ“.Ε¦
ΤΤοΤΧνίδΤ Του    _
κεροοοκόπον Δεν θα Τ" `   Ο· ΟΤόΧ0|
 γλΤΤώσοον .  Της παο"
ο' ε"ίορκο¦ '    Δ σΤην Αθηνα
·ΓΜΜΜΜωω Ι · "Μονο χτύπημα με χημικό,
.ΜμωΜΜ ' «θσ συνεχίσω Το κυνηγι», λέει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιος Διοίκησης σε Μερα αεροδρὁμ·ο