Πρωτοσέλιδο Αυγή: Μπλοκάκια με δικαιώματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
09|01
(@ι055 ΡΜ
Π κοκκ' ἔἔ?ιἩἔΡιΔΑ
    ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΜ,ΟᾶνεἰΒτ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 0 Β· ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12488 Με Η Ο
ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ Μ Ε ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Μ"Λθ|(Α|(|Λ
με δικαιώματα
ο εργοδότής επωμίζεται το 13,5°/ο των εισφορών ενώ του εργαζόμενου περιορίζονται
στο 6,5ΨοΕυνοῖκές ρυθμίσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες
» Οραγμό σε ένα φαινόμενο που παίρνει τή
μορφή κιονοστιβόδας και μετατρέπει εργαζόμενους με πλήρή απασκόλήσή σε εργαζόμενους με
περιορισμένα δικαιώματα βαζει το υπουργείο
Εργασίας παρέχοντας δικαιώματα μισθωτού σε
όσους εργόζονται με «μπλοκόκι». Η αρκή γίνεται με τήν πρόβλεψή. στο ασφαλιστικό νομσσκέδιο, καταβολής εισφορών 6.596 και τήν υποφέωσή του εργοδότή να καταβόλλει το υπόλοιπο
13.596.
Στο πλαίσιο των βελτιώσεων των ρυθμίσεων
του ασφαλιστικού γενικότερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο Ε Κατρούγκαλος δεσμεύτήκε επίσής να εξετόσει ευνοϊκή το θέμα των εισφορών για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες. Μ 4. 5
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ σήκωσα
Σύγκλισή Αθήνας - Ρώμα
για κοινή στήσει
» ΜγιακοινήστόσήτόσοσεελλήνικούενδΜςθέματα(αΕωλόγήσή.Μ.κοινωνικήΜ)όσοκαιαΜΜῶτήματα.σαιΜόήήλιτόπιταδενΜναΜωΜως
Ευρώπής. Μ“ωω συνόντήσήΜυ -Πανταόνμεαιν
σιωίαεεκίνήωοΜδωΜΜΜΜμΜωι
ΕργασίαςαλλόκαιπιςΜμόδαςτουΜμετιςωίεςαΜ
πίζεταιήπροσπόθεια συναιρήτικώνκύκωνναβόλουνεμπόδιασπιδιαΜ'μἀΜω Με
ΕΑΡΙΤΑΙ ΕθΝΤΚ0'.$
Μ για εισφορές
και εξόφλήσή δανείων
» ΜΜΜτων@Μ Μπουφέ
ΜΜΜ0ΜμΜ0ιπολίως
θαμώρούνναεκωμΜνΜωτό@ω
ρώεόνθέλουνναπλήρώσουνΜενώοι δανειολήήιεςθα μπορούν να αποπλήρώνουν μερικώς
ή όλα το δανειο υπό προϋποθέσεις
ιδιωτικοιιοιεί Το Φεστιβαλ
ω "ωὲί'°'° και η Αριστερή
» Η Με· τής τιμής του πετρε
λαίου και τα ελλείμματα του Δήμο- .
σωυ γονατίζ°υνω Μω8Μ Αρσ- ΤοΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΝΑκοΠοΥΛον
 Ν εοφιλελεύθερή επίθεσή
 στα ασφαλιστικό
 » Σ· °ΜΜ επίθεσή στις εργοδοτικές Μο
 νιιοοεΣιι ΜΑΝοΜΔΑΣ
 Στο Ευρωπαϊκό
 Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Ξ Δικαιωμάτων
 » Μ τις 20 Ιανουαρίου 2016 το Ευρωπαϊκό Δι καστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμότων αναμένεται να
 εξετόσει τήν προσφυγή42 μεταναστών από το Μπα γκλαντές κατό τής Ελλαδας για παραβίασή του όρ θρου 4 τής Ευρωπαϊκής Σύμβασής των Δικαιώμα των του Ανθρώπου (απαγόρευσή τής δουλείας και
 τής καταναγκαστικής εργασίας).
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΗΡΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ:
 ποΡΠΑΔιιΣ - ΜΗποιΑκιιΣ
νώσεις για τή συμφωνία με τήν κυβέρνήσή προχώρήσαν Μήτσστακής - Γεωργιόδής αναδεικνύοντας
το νεοφιλελεύθερο πρόσωπο τής Ν.Δ. λίγες ώρεςπριν
από τήν τελική Μαρία για τήν εκλογή προέδρου.
ΣΥΝ ΒΟΥΛΗ) ΕΦΕΤΩΝ
 Όκι στήν έκδοσή των
φοιτήτών στήν Ιταλία
» Τα μή Με· και τήν όρσή των περιοριστικών
όρων για τους πρώτους 4 από τους 5 εκζήτούμενους
αποφασισε το Συμβούλιο Εφετών Πρόκειται για τους
_ φοιτήτές που διώκονται μεευρωήαϊκό ένταλμα σύλ λήψής από τήν Ιταλία για συμμετοκή στή διαδήλω σή τής Πρωτομαγιας του 2015 στο Μιλανο. Ξεκωρι στό θα κριθεί ο 19κρονος φοιτήτής τή Δευτέρα.
. ὅ _ 4
| Μ./ Ν·
Μ. 13
Το ανεείπιῆο σήμαδι
του ανθρώπου σαι "ή
Το ανθρώπινο αποτύπωμα στή Γή έχει οδήγήσει στο πέρασμα σε μια νέα γεωλογική εποκή.
τήν Ανθρωπόκαινο, σύμφωνα με επιστήμονική
μελέτή. Η ατομική βόμβα. το τσιμέντο. οι εξορύξεις και τα πλαστική όφήσαν ανεξίτήλα ίκνή.
ΕΛ. 15
βία. Προς μερική ιδιωτικοποίήσή
οδεύει ή Μπήκα ή μεγαλύτερή εταιρεία πετρελαίου στον κόσμο. λέει ή βασιλική οικογένεια. Η εταιρείαελέγκειπόνω απότο 15%των
διαπιστωμένων αποθεμότων του
«μαύρου κρυσού·. Μ 15
 Τα καλοκαίρια στήν Καλαματα αναμέναμε
πως και πως τις παραστύσεις του Διεθνούς Φεστιβαλ Χορού. Εκτός από τους λίγους μυήμένους
στον σύγχρονο κορό και τους κουλτουριόρήδες
τής πόλής, για τή μεγόλή μερίδα των Καλαματιανών το Φεστιβαλ ήταν κατι το εξωτικό. Και το πολύ ενδιαφέρον Κοιτίδα τοπικού πατριωτισμού.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
«Σε αν τον κόσμο
ΜΜΜ δεν γεννιεσαι,
γίνεσαι»
 ο ΜΜΜ ήθοποιός μιλό στήν «Αυ
γή» με αφορμή τήν παραστασή «Το γλυκό
πουλί τής νιότής» του Τένεσι Ουίλιαμς στο
θέατρο «Άλμα». Μ. 25

Τελευταία νέα από την εφημερίδα