Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα
ί από τους πολλούς
Ο Γιώργος
< Αμβροσίου
και οχι πολλα ΜΜΜ
από του λί ου "
ς γ 9 Ι Ο πιο
ΑΡ.ΦΥΜΟΥ ?θ4- ΕΤΟΣ 13ο ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΤΙΜΗ θ¦50 ΤΗΛ: 24410 80888
  Χ Χ γ έ  ΧΧ
γ τα  “έ   ω ῇ  κ ή εε λ Η
 8] ¦ Μ /]>έ7 Χ ύ η!! / Ι 1 1 7
 μἶωτ  ¦ ο μ  χμ μ] Ξ· λ τα] ω ω αν
ω ω αν
Ο Έχει γίνει αφορμή για να γίνει το ποδόσφαιρο πεδίο
μαχών με μαφιόζικα χτυπήματα¦ εκβιασμούς και χρήματισιιούε
Ο Το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου έδρασε για τα καλά και
στις εκλογές τής ΕΠΣ Ιζαρδίτσας¦ αλλά χωρίς αποτέλεσμα
μιας και ο Μανωλής Παλάσκας αποδείχθηκε σκλήρό καρύδι
Ο Τα απανωτά χτυπήματα σε παράγοντες του ποδοσφαίρου
με αποκορύφωμα αυτό στον δικήγόρο Αργύρή Ιλίβα¦
έ θα έπρεπε να κάνει τήν πολιτεία να επέμβει¦
έ ι αλλά δυστυχως οι αρμόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα
Ϊ . Ο Σελ. ιο - 14
Ρ:=ῳῳῳῳπ-Ξ:Ε¦Ξῳῳῳῳῳ_:ΞῷῳπῳῳῳῳΩ::=ῳῳῳῳΞῳΞ:ΞΞωΠ ________________________________________ -Η το ῇ |/ἶῖ Ελλ Πού Ο κκ: αρη κῇ σρ γτ] Η ΠΠ] γῇ κὴῆ κα  Η Μπηκα Τα Γ λάσπη
Μο" Ι ΜΝ Η Π ' (Η Η :'11 “η 'Κ ἴγ τ η γω γ η Ν( 'Οκ Ο γω Ύ ΕΙΝ η η Ο
Η Ελλ λ λ Όι Η Ωω ΚΟΠ Η λλζτ:¦λΠ ΜΒΜ Ἡ ο] α ο] ή; ως] Νέο Η " λ χ `“ :Ο [κε/ϊ Ο Με!! (5] ΜΝ!) Βλπ Ό ζ
Ο Συνεχίστήκέ ¦
για ακόμή μία ¦
χρονιά ανήμερα ¦
του Άή Γιαννιού ¦
στο Μαυρομμάτι ¦
το έθιμο τής πα- ¦
ρασκευής τσιγα- ¦
ρίδων από τον ¦
Πολιτιστικό ¦
Σύλλογο Μαυ- ¦
ρομματίου "Ο ¦
ΚΑΡΜΣΜΣ" ¦
Ο Πρώτευσαν στήν έκλογική διαδικασία
Πγια τήν εκλογή διευθυντών Πρωτοβάθμιας και
πΔευτέροβάθμιας έκπαίδευσής στο νομό μας
Η Ο Ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στήν Ελλάδα
¦πήρε ή κ. Έφή Μήτσιάδή που συγκέντρωσε το θα? %
¦των Ψήφων¦ μετά από πέντε χρόνια στήν θέσή τής Ι
:1 Πι: τῇ κ:ῇΠι:πὴ:19ὴΠ τ: τ:Γπι:ι:Ξ:Μ:ιπὴ_ Πι: ©ῇπ.τ:τ-ῳ::ι
 με γγώοπ πλειπρο-ἔ
Η Ξ Ξ
Η Εργαζοιιεγος - εργαζο- 
Π . .
ἔ γιι<ού υπολογιστή και 
Β8933ππ35;ππΞπππππιοΠ__:_Μ__α=ππ σε διαχείρισ“ἑ
ἶΠ:ΞΞἶἔἶ:ἶἶἶ::ἶ.ἶ:ἶΖἶἶἶἶ“Ξἶἶ/ἶἶἶἶἶἐπ"Ἐ:Ή ἔεγπμερωοπιοτοοελίδωγ.ἔ _
 ΗΒΟ Ϊ τ τΟ [ω  Επίοπς θα είναι επιπ Μ ὁ λ Γ ὰ
Η ύ Λ Ἡ» Μ ή `““ ο τ Μ” Η · πριν που τις ι γιοκ
[Ε ' 7 Ο Το ΚΑΙ!" Ξ λέω προσόν αν έχει ΜΔοωΡο"ΓοΣ
Ε , Η Ξ Ι Ι 
γ ΠΜ γ =γγωοιι χρποπς προγραμ ¦
γ “Η λ ¦ Μπουτικ" ΝεοτΝπΝ
Ε "“Ρ°"°1“ "Ἡ ματ" °εΜδ°"°'“°“ς ΜπλΡοΞκοπ·κΗ χΕ·ΡοΥΡπκΗ
δήμαρκ;Ξ" Η ἔΩΙιαι·1τΧρτεεε πγγώοειςἔ ΠΑωοογροΛοτΜ
κ' πυρ Π Ι Μπασκετ ΥΠΟΣΠΜΜ
Σακελλαρίου¦ = δ“Μ°ωγΡαφΜ' Ξ
και πλήθος γ ἑ"Ρ°"“°°ε°Μδ“°Μἑ Τηλ πιο 240697¦ Κιν! 6946 “Μπα
κοσμου που  καρτα ανεργίας. Εθνικης Αμύνης ΠΑ
έυχήθήκέ για Η :
καλή @από Η Πληροφορίες στο Τηλέφωνο Ο
Η 6977200595 - Γιώργος Αμβρ0σί0υ
Ο : : . η . ι . .
Ο “Η Η ε ε Επτοτπεθκε·|παω Πο·δων·|οαω Θεοσολιος
ΤΚ 546 1' - ΘΕΣΣ.ΜΟΝ|ΚΗ