Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φόβοι για νέα κρίσηRecognized text:
'›@ῳ . . .
“Νιν-“λ   Σ ΙΑ αννννιιιιειι8ιααι
|(Δ0ΗΜΕΡ|ΝΗ οιι((ιΝοΜιι(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η |ΔΝΟΥΛΡ|ΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20182 - Τ|ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΛΜ0ΝΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙ|(0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡ0ΛΝΗ|'ΓΕΙΛΕ 0 ΠΡ0ΕΔΡ0Σ Τ0Υ ΕϋΠ00Κ00Ρ
<<|'|σγὡνει» την Αθήνα ο Γ. Ντὁισελμι·ιλουμ
ΠολυμιΊνε5 διοτιραγματεύσει5 για αξιολόγηση και χρέ05
«Φρένο» στις προσδοκίες της Αθήνας
για ταχεία ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης και αμεση έναρξη της
συζήτησης για το χρέος. έβαλε ο Π
πραγματεὐοεις θα κρατήσουν μήνες
και οχι εβδομαδες > σελ. 8
Ντόισελμι·ιλουμ. Το μήνυμα του στην
ελληνική κυβέρνηση ήταν ότι οι δια
|(ΑθΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Η
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Η μυθιστορηματική
αυτοβιογραφία
Αναφορα στον Γκρέκο
Α' τόμος
Εως 15 Φεβρουαρίου οι βεβαιώσεις
Νωρίτερα φετος
οι φορολογικές
δηλώσεις
Ο Επιοπεόδονται οι διαδικασ£ς. Στόχος,
να αρχίσει η υποβολή προς το τελος
Φεβρουαριου Ο Εντός των ημερών οι
διειι<ρινισεις για τις αποδεΕεις > σελ. 3
Πτώση 4,35% στο ΧΑ. - κατω από τις 600 μοναδες ο Δειης
Φό βοι για νέα ιτρἰσιι
«Κίτρινος Πυρετός» σαρώνει τις αγορές «Βουτιά» στα χριιματιστιιρια και το Πετρέλαιο
Φ Χαθιικαν 2,5 τρια. δολ. από
όλα τα Χριιματιστόρια την
Πρώτα εβδομαδα του 2016
Ο Μεγάλες απώλειες στον
Ευρώπη και τα και 8ιι·οοι
Φ Νέα Χαμηλό 128ιιας για τον
«μαύρο Χρυσό», επεσε στα _ _ _
52 δολ. το βαρέλι >σελ.4- 5 να 10ι12 πιο ω απο 5ι1 τα Δ
"ΜΜΜΜΜ
«ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
Ρεκόρ όλων
των εποχών
Ανταλλόγματα στους εργοδότες υποσχέθηκε ο Αλ. Τσιιιρας
Συμφωνια από όρους
ειπβότες που διακινιΞθπκαν
μέσα· του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών το 2015
Ο οι οπως ΜΜΜ έφθασανστα 6,4 ειαιτ. και εξωτερικού στα 11.7 εκατ. > σελ. 9
για τις εισφορές 9:Ξ:ΞΞΞΞΞ
ι., ιι· ι
ΣΤΟ 24,5% ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ)
Μικρή κάμψη
σ η μ ε ι ω σε
ανε 'Ο
Ο «Ναι» στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ειπαν οι εκπρόσωποι η 
των εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ. ΣΕΤΕ ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) Ο ΥΜωΜσε στο ΧαιΙΜερ0
, . , , επιπεδο από τον Μαιο 2012
σε συσκεψπ στο Μέγαρο Μαξιιισυ υπό την προεδρια του πρωθυπσυρνου
Ο Παρα τη μείωση. το ποσοΙσΧυρό ανταλλάγματα με μει- πουργό, προκειμένου να συμ- νισμέντι Προσπάθεια για να ε- σύ ως ανεργιἰτς στην
όσσειςσπιφορολογἱακαικἰνα- φωνήσουν στην αύξασπ των ξασφαλἰσειπισύμωνπ γνώμη Μδα είναι υπερδιπλάσια
τρα για επενδύοειςζήτποαν οι εισφορών. Παρόλλπλα, τι κυ- των Θεσμώνστιςρυθμἱοειςγια σε Μέσι, με τον ιιέω όρο
εργοδότες από τον πρωθυ- βέρνποπ επιδίδεται σε συντο- τοΑσφαλιστικὁ> σελ. 6 - 7 της Ευρωᾶῦνπς > σελ. 8