Πρωτοσέλιδο Έθνος: Φθηνή γη σε αγρότες-κτηνοτρόφους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'4. κέρδη από
08· |ταλία και
ισπανια
»'9·24
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ιΑπσγΑΡισγ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0264
τ.3οε
ιΜΝΗΜΗ"τι"ιιιιιιιιιιιιιιΜΜΜΜΝΗΜΗιιιιιιιιιιιιιιιτιτι"ΜΜΜιΜειι'ιιιιιιιιιιιιιιιτηιΜΜΜΜπιιιιιι1ιιιιιιιΜπι"τη"ιΜΗΝιιιιιιιΗιιιιΜιιιιη'ιιιιιιΜΙιιιΜΜιπιιιιιιΙιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιι:ιιιιι~ιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι¦ιιιιιιιι"ιτιιιιιιιιιιιιιιιιιΜι'ΜΜΜ¦ιιιιιιιιιιιιιιιιιι
||||ι||Υ'|Ἡ|||Η|||'!|"|Γ|ΙιΗ
'β ¦ ΔιοΡΘΩΣειΣ
·  Στο ΑΣΦΑ
| 7 Αστικό ΠΔ
 ΜπλοκΔκιΛ
_ κΑι ΕΠΑΓΓΕΛ
ΜΑΤ'ΕΣ
745.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟ|Κ|ΑΣΗ ΜΕ προποΜιΑκο ΤΜΗΜΑ
  ΦΒ||Ν'| |'||
σε αγρότεε-κτπνστρόφσυε
ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔ|ΝΟΥ
Η διαδρομή Τα κριτήρια και οι ΠρούΠοθέσειε για
Τ“5“εν°λ“5 ΞἙΣῷΚἔὲΞἙἙἱἔΞΐἔἔἔἔμἩ
τραγωδου  ¦ ο 
Η Χαρισματική ηθοποιόε με το ΑΡΚΑ και οστό Παίρνει το σχεδιο τη8 κυβερνηση8 για
σπόγιο μέταλλο φωνήε την Παραχώρηση αγροτική8 γη8 του Δημοσίου σε γε«έσβησε» στο 89 Με 34.35 ωργού8 και κτηνοτρόφου8 ένα" Προνομιακού τιμήμα·
τοε. Το «Εθνοε» Παρουσιάζει 'Π8 προϋποθέσει8 και τα κριτήρια για την επιλογή των ενδιαφερομένων. καθὡε και
τον τρόπο υπολογισμού του μισθὡμστοε, Που θα διαφέ
““Μ ΜΜΜ" ευθεια?ειτε.ια:ΠΞει:ε:ιτ
"Α ΧΕΝ" '
ῖ|Σ ΙΜ ΑΝΕ":
Η!" ΜΝΗΜΗ!" Ε"!| |||Η|!|||'!||Ν||ι'|¦|||'Ι|ἱ||Μι||=|| ΜΝΗΜΗ! Η Η ιΜΜΙϋΜἔ|¦|3!' ιιιιιιιιιΝιιιιι ι|[!|ἰ|Ι!ΗΝΜ| |!ν|||Ι|!'Ε'Η'ἱΝ χ Σ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗτΣοτΑκΗ
"°λ“Τ°°'κή· ΜΕ ΤΖ|ΧΛΝΤ|ΣΤΡ|Λ
μεγαλη
κενΤροδεξ|α Η 29ΧΡοΝΗ Ελβετή υπήκοοε συνελήφθη στου5 κή-   " 
Αναγκαίο η ρ¦ζ¦κή ανανέωση που5 Εβρου εγκαλούμενπ από τον Αιγύπτια σύζυγό Με
Με ΝΔ. ΤονΖε¦ ο κυρ. για αρπαγή του ανήλικου παιδιού του5· Η ίδια δήλωνε   Ρ 
Μητσοτόκηε, τε ότι ήθελε να πολεμήσει στο πλευρό του |5|5. Μ. 27