Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Στήνουν παγίδα με τις αποδείξειςRecognized text:
Όταν ο Με φοβάται τον
κυβέρνασπ, υπάρχει τυραννία.
Όταν π κυβέρνασα φοβάται ¦
τον λαό, υπάρχει ελευθερία! τ Ϊ
Τόμα5 Τζέφερσον,
303 πρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809)
Τι κρύβεται πίσω από το απίστευτο αῆαῆουμ Δῆεξι,άδπ που `βασανί2ει τον κόσμο
ΗΜΜΥ"
Ε Τ|1 λ"ΜΕ|ΞΕ|1
Γ” ,Το πρωί_ῆένε ότι-ιοχύουν, το μεσημέρι ότι πρέπει, να ,τιε πετάξουἑ
Γκαι το βράδυ ομοῇογούν πωεέῇὰειτοῳγού,νέ@ρίεκανένα σχέδιο!
ταἶτου|ὁιἔκονομικού θεαιτελείου να
τυλ6αοιπαειρυθμισεις'οι οπὁ'ίεε θα' ` ι
καταπολεμίιοουν τα·φοροδιαφυγίι.
Ασαφέε Παραμένει, ακόμα, το είδοε
των δαπανών που θα λαμβάνονται
υπ, όψιν:για το αφορολόγατο, καθώε, παρά τιε τοποθεταοειε που
έΧουν γίνει, δεν έΧει εκδοθεί οΧετικίι
εγκύκλιοε έωε!τώρα, ώστε να γνωρίζουν και οι φορολογούμενοι τι πρέπει να κάνουν.
ο Με!”  πελΙνωδίὲε οι!.
7' ίϋ`τἶὅ“υργείου ικανοτμικών γι=  
συλλογή αποδείξεων και το «κτίσιμο» του αφορολόγατου με τα γενικευμένα Χρύσα πλαστικού Χρήματοε
ιέΧουν προκαλέσει ένα απίστευτο
αλαλούμ, δοκιμάζονταε τα νεύρα
των φορολογουμένων. Επίοπε, επιφέρουν τον κίνδυνο όσοι δεν συλλέξουν αποδείξειε να φορολογαθούν
υπέρμετρα, αφού δεν θα έΧουν τιε
απαιτούμενεε,δαπάνεε Μετανα- ο
απόσα φόρου. ` “ ό Ϊ 
Οαναπλαρωτίιε υπουργόε Οικονο- ¦
μικών Τρύφων Αλεξιάδαε, ο οποίοε
για πολλούε μόνεε διαβεβαίωνε ότι
δεν θα Χρειαοτεί να συλλέξουμε ξανά
αποδείξετε, κάλεσε Χθεε τουε πολίτεε
όΧι μόνο_να τιε μαζεύουν αλλά και να
τιε κρατούν για μία ολόκλαρα πενταε
7 . τία. Οι δαλώσειε του καταδεικνύουν
ταν προκειρότατα και ταν ανικανότα
Αρ. Φύλλου: 30`
Παρασκευά 8 Ιανουαρίου 2016
Τιμή: 1€
μου Τράγκα τ ρ
ί: Σελ.: 3
·ιῇτὡ
Συναίνεσπ με
ανταῆῆάγματα από |
του5 εργοδότεε |
στον Τσίπρα
έχονταιαύ ποπ
ων εισ ·ο · ων <<κοιτάΖοντα
α όισεκατο υ ια του ΕΣΠ
Το μα Χείρον βέλτιστον επέλεξαν οι εργοδοτικοί οργανισμοί, αποδεΧόμενοι ταν πρότοσα για αύξασα των εισφορών τουε κατά
1%, προκειμένου να αποφύγουν ταν επιβο
λή τέλ0υε των τραπεζικών συναλλαγών. _
Επιπρόσθετα, οι εργοδότεε πίσω από με `
κλειστέε πόρτεε του Μαξίμου πρόσφεραν
συναίνεσα οταν κυβέρνπσα, αφού πρώτα
έλαβαν τα δέομευσίι ταε για ευνοϊκά πρόσβασα στα δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ!
Ωστόσο, οικονομικοί παράγοντεε εκτιμούν
ότι, παρά τα συμφωνία κυβέρνπσαε - εργοδοτών, παραμένει «στο τραπέζι» το τέλοε
των συναλλαγών, αφού ενδέΧεται να επιβλαθεί σαν φόροε, για να κλείσει ταν τρύπα
του Ασφαλιστικού. Ταν ίδια ώρα, α κυβέρνπσα ταε Αριστερά9, σε συνεργασία με τουε
εργοδοτικούε φορείε, ουμφώνασε αύξασα
και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων -και μάλιστα ερίιμαν τουε- κατά
0,5%. κάτι που θα φέρει νέεε μειώσειε
στουε μισθούε τουε!  Σελ.: 4
Ἀῇῇ0θι ο 6ιόῆογο8
Μια <<τοεκουρι»
στα συντάξω
ο αναπῆπ
Τα σκλπρύ πραγματικότητα που επικρατήσω Μεταναστευτικό περιέγραψε
ο Γιάνναε Μουζάλαε,μιλώνταε σε ταλεοπτικό σταθμό. Ο αναπλαρωτίιε υπουργόε Μεταναστευτικαε Πολιτικαε έκρουσε
τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεΧόμενο!να εγκλωβιστούν Χιλιάδεε πρόσφυ
'ΕΔώ ονεοετίεεοοτονΜΜΜσεΖόΜ
Η τοποσ θα γεμίσει .,μετανάοτεες,.
ναε στουε-όύο είναι πα
ωτιίε απου ·
άνο οε πα
παράνομοε μετανάοταε!
αδέχεται
όε Μεταναστευτικόε Ποῆιτική
γεε στα Χώρα μαε, αφού τα ευρωπαϊκά θ
κράτα κλείνουν τα σύνορα και α Τουρκία
δεν κάνει τίποτα για να αποτρέψει το μεταναοτευτικό κύμα. ΤαυτόΧρονα, παραδέΧθακε ότι έναε στουε δύο που περνούν
τα σύνορα δεν είναι πρόσφυγαε, αλλά
Μ ' Η
Σε αλικία 89 ετών έφυγε Χθεε
το πρωί από τα ζωα α εμβλπματι
" Σελ.: θ
,Σκοτώθπκεα,πό πυρά αστυνομικώνέστο Παρίσι,
ΕΜ τ2ιχοντιοτ ν~ιιιο τον «που απο»
Έναν Χρόνο μετα ταν αιματαρα επίθεσπ στο περιοδικό «Ουαλία Ηε!›αο» και δύο μόλιε μόνεε μετά το πολύνεκρο
Χτύπαμα στο «Μπατακλάν», το Παρίσι βρέθακε και πάλι στο οτόΧαστρο των τζιΧαντιοτώνἔΕναε άνδραε που κρατούσε μαΧαίρι προσπάθασε να εισβάλει σε αστυνομικό τμίιμα, φωνάζονταε «Ο ΑλλάΧ είναι μεγάλοε». Ο εξτρεμιοταε έπεσε νεκρόε από τα πυρά των αστυνομικών. Πάνω του βρέθακαν σύμβολα του «Ισλαμικού Κράτουε» και
ένα σαμείωμα με το οποία αναλάμβανε ταν ευθύνα για ταν επίθεσα.
κα Ελλανίδα αθοποιόε και πολιτικόε Άννα Συνοδινού. Υπαρξε
μία από τιε κορυφαίεε Ελλανίδεε τραγωδούε, διαπρέπονταε
ωε Αντιγόνπ σε οκανοθε!οία
Αλέξα Μινωτά -τον ρόλο που
ταν καθιέρωσε. Εξελέγπ βου
ΔΝΔ ΣΥΝΟΔ'ΝΟΥ
Έφυγε
π μεγάῆπ
κυρία του
θεάτρου
λευτίιε Α' Αθανών με τα ΝΔ.,
ενώ διετέλεσε και υφυπουργόε
Κοινωνικών Υπαρεοιών. Συλλυπαταρια εξέφρασε το σύνολο
¦ του πολιτικού και καλλιτεΧνικού
κόσμου. Η καδεία ταε θα πραγματοποιαθεί δαμοσία δαπάνα τα
Δευτέρα, από το Α' Νεκροταφείο Αθανών. - , Σελ.: 14
Στο «σφυρί»
κτίρια-φιῆέτα,
«Εοοηοιιιι8ί»>
Ξεπούλπμα Χωρίε τέλοε για
τα δαμόσια περιουσία! Μετά τα
περιφερειακά αεροδρόμια και
τον «Αστέρα» ταε Βουλιαγμέναε, σειρά παίρνουν τρία ακίνατα-φιλέτα στο εξωτερικό. Για
ταν.αώλασα τουε, μάλιστα, το
' ΤΑΙΠΕΔ έβαλε αγγελία στον
«Εεοαοταὶετ». Τα τρία κτίρια
βρίσκονται σε Ρώμα, Λουμ
γ: Σελ.: 8
πλιάνα και Πρετόρια. ϊ Σελ.: θ
ΔΥΣΚΟΛΕΥ0ΥΝ κι ΑΛΛΟ ΤΑ κΡ|ΤΗΡ|Λ 2, Ι
Εκτοε του δοσεων ακομ
Νέεε ανατροπέε για τουε οφειλέτεε που είΧαν ενταΧθεί στα ρύθμισα των 100 δόσεων
φέρνει αιφνιδιαστικά απόφασα του αναπλα- ι
ρ`ωτα γενικού γραμματέα Δαμοοίων Εσόδων. Για άλλα' μία φορά τα κριταρια=αύστα
ροποιο,ύνται, με αποτέλεσμα να μένουν
εκτόε ρύθμισαε ακόμα και μικροοφειλέτεε.
Πιο συγκεκριμένα;κάνει τιε 100 δόσειε
δ όποιοε αφύνει απλίιρωτα νέα Χρέα, τα
γ οποία δεν έΧει διακανονίσει. Επίοαε, εάν το
 Και οι μικροοφειπέτεε
συνολικό του Χρέοε ξεπερνά το 30% του ετασιου ειοοδαματοε, τότε μένει και πάλι εκτόε
ταε ρύθμιοαε. Τέλοε, αυοτ,αροποιούνται και
ι οι προθεσμίεε για ταν αποπλαρωμα των νέ
ων οφειλών. 7 Σελ.: 12
με αγγεῆία στον !
Στον αέρα
π πῆπρωμίι 8
των εφημεριὡν
Με μια τροπολογία που πέρασε... στα ψιλά, α κυβέρνπσα
παραπέμπει οτιε ελλανικέε καλένδεε ταν πλαρωμίι των εφαμεριών του προσωπικού των
νοσοκομείων, προκαλώνταε
νέα αναστάτωσα στον Χώρο
ταε Υγείαε. Η νέα ρύθμισα
προβλέπει οι εφαμερίεε να
αμείβονται από τα έσοδα των
νοσοκομείων, οταν περίπτωσα που το κράτοε «δπλώνει»
αδυναμία να καταβάλει τα
Χρίιματα! Ί Σελ.: 14