Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜ (ΜΜΜ)
ΜΜΜ Α. ΜΥ
(Πω-'Μ
(ΝΒ-ΠΙ!)
(ΜΜΜ)
ΜΕΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι894
ΜΓΜΜΜμΜ _ Μή8 'ΙΜυῳἰαυΜΙύ Μι ωΜπω 1.500:
Μώωωα;ωωωω ·' · - ΜαΤΚἰΜΖΜ Μ"
ω?Μ:=ωΜῇ _ ϊ .ώ ωΜ=Μω” Μ' ῦ"' τΜ ω;Μὡ,@ΜΜτ
ω·“Μ“Μ' ΜΡ Δ ἔ ΜΜΜ “Μ Μο Σ Μ 4" ο
κ/ Μπαλί. ΜΗΝΑ ' -Μη 82 'ΕΜ 'Μ
08-°'·20'5·
'Η 'Ελλάς χώρα
ωνταἔωὐχων!
Μω·Μ.ΜΜ·
Μψωψῳαπωαω@
Μ' Μ“ἩΜ
ΜΒΜ ΜωΜ
Ἀἑνα0ς καί παλι
ἡ διαπ@αγματευσις
'Οπίνδωοςνἀζήσωμετό2015ωτήνΜ
ω Μη·- Μ Ωω ο!
ΜᾶΜΜΜ&
ΜΜΜΜψ
ΤὁΝ|5ΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΗ
Μ· Η; “ω
ωἡὁΜΜΜψ
.Ψ ρω ·
·“ωΜωψ
ωΜΜψΜ
ΜὴΜωψ
Μία 'Ελληνίδα
Μ ΜΜΜ . ' ~ ~
Μ=Μω “Ωω π9ωταγων“πῳα της 
ΉΜΜΜΜὺ , , , · ·
πανω Με· ω- Αννα Σννοδινου
...ΜωΜΜΜω ΜΜΜ
ΜΜΜωω ΜΜΜ ωΜΜ,Μἡ ΜΜΜ Μ ω
 ΜΜΜ ΜΜΜΩΜ ΜωΜΜι
Μ Μ 08” ωωώω ωΜΜΜκτω ΜΒ, ή· ω ή οι· ύ
ΜΜΜΜἄΠ“ωῆ|ὺ "Μ 'Η Μ εκΜἩ ωὡωλιΜ Μ
Μώ°ΜΜΜηω·Μ Άννα ΨΜ ω” ωώΜἀΜ Ἑ$ωὴ ἡ Μμ.:ωύχω_ Μ 6ἔάΉ
Μ ΜΜΜΜ Μ Μ Μ ο· Με Μ νων" Μ Μ Μ
ΜΜΜΜΜψΜΜ αΜω·Μ·ΜΜ ΜωωψΜψΜ σας ΜΜωΜ ωωψω
· πω ω““Μ “ωΜὲ ω 6Μ· Μ Η.:
ωωω.“ ω ° ν Η “σε ω ο· - . Μ
ΜΜώ “ΜΜΜ  ὡωΜΜΜΜ ΜΜΜ μὲ ωωὡω. 
ώΨώωΜ ωΜωαῳ Μ Β ῶἩω ωωωΜ- Μ"ή'Μ “Μωβ
ω ωωΜ ω·ωΜῳ αΜμΜΜ . ηὑνΜκΜ Με". Με· ή· _,“ά“
καφε-ωΜΜωΜω ΜωψΜ #Μρ·ῆ·ΜΜ ΜωώΜαω. ΜΜπ·Μ ΜΜΜ
'Η ὡΜΜω Μ ΜΜΜ μΜΒΜΜΜΜβ ιΜωωὡΜ Μ-ΜΜλθ· ήωω“Μ
ΜώΜΜΔΜἩ ὁπ- ΜηςωΜ Μ Μψαω ἘΜωἡ ωά..Μὺ Τωὑωὑ·
ὡΜήΜΜΜ ΜΜὡωὡΜ Μ. ΜΜΜ ή Μαι ωηΜΜ Μ“ὐΜ$ἀ· Μ ῷΜ ή
ΜΜΜΜ ἡ Μ.ΔωωαΜ ΜώΜΜὡΜ ΜὴνΜΜώΜ ή·Μ““ω πωσ ·
ΜΜΜ· Μ ωώΜΜ Μ ω Μιὰ Μ,ωωΜΜω "ηωω“°“ Μὺωω
Ζ ωωωΜω6Μ Μαω Μωψ Μύψ Μ Μ" β
“ήή'ωω ΜήΜ
ΜηΜ“ι η Ξ .Π Ι η
| Η < | ωωωψοω
·ἈὡΜΜὴ Μὴ
Σημερα Της ημερας “.ῳἡᾶ_“ ΜΜΜ
ωΜ Μ .ΣψΜΜω
Μ Ο Ι Ι | 7ά
'ἑΐΜ'ἶη Οι Γ ιαΜδες στην ζωη μας ή.ω“ 0% ἑ,,Μ
ω* ῖὺαΜΜὡὡ ἡὴΜΜΦΜΒ ωνωω“ω ΜὐΜ·ΜὺΜ ρ.ΜὡἡΜ ΜΙ ἔΐω|¦ω|
Μ ΜΜΜ πΜΓωἩ-ῶ“ ὴΜῇΜὺΜ Γ”“ὺΜΜ“ μΜωάΜΜ ώωΜήΜ ΜΜωΡήΜ
Μ Με -ωΜ Μ  ω·ΜΜω=: η ° ψΜΜ Μ',
ΤΔ%Μ α·ωχΜΓωΜ Σ“ΜΜΜῖπ ωω“ωωῳ·ωῳ ?ΜῳΓηῳ-·ω ω ω" "6,30 Ή:
ω* ·ωΜαωω Μ*Νὴὴ· ωωΜωψῷβ ·-ΜὺΓη"” Μ~ω|ΜΜ ρ Μ ω
ΜΜΜτω ΜωωωΜα ΜΜΜΜ η” ΜΜ“ὺ“Γ“ ἡΜΜ ω ; ω
Μὴ, Μτω”Μ ¦ωω_ὑΜ *Μ“_ῳ¦“ Ψ Με Με·
ΜΜΜ μ _ η“μω¦ωω· ΜΜ_ωω$ Γω“Μ“ ΜΜΜ.,
ως “Μα ως η.- ΜΜΜ“Μ Μ ψωω·ῳωψ Ωω." Ν”  ΜΜΜ.»
Μ Μ· πΜΓΜΜψ ΜΜὴψ_ήω κΜ-“ωΜὐ ω Υ* “π Μή“Μ,ὐβ
Δ Γ· Τ γ _ "ὰ” *Μ .Μ·”_ω Γ ωΜηω“σΜ .Η ε ί ω
.ω ωΜΓωΜω$ ὡΜ ° *Γ““'"“'“ Μ¦ωἩ “ η
ΤΜΜ _ωἀ Μωψωω ΜἈΜω_Μ η4Μ“Μ6Γϋ ή' Μ·
°ΜΜωΜ ΜΜΜ*Μω "ΜΨ_ϋ π·ῳ“ωωὡτη
“η ψ Μ- ΜΜ“Μ ωτΜ ωΜψωεΜ ΜΓΜ·Γ”Μη . , ,
ΜΜΜ μωΜἡτΜω Μ ω 'Πω ω.πωΜω ω·Μ“·ωψ Διαβασπτααρθρα
ΜωϊΜ ἡΜ'ΜΜ·· ' βη"Μ=“ “ΝΒ Μ Ο· ώ Μωβ Γ” Ι
Μ“¦“° ¦“¦¦Μ “”““Μ°"° ·Μὺ“Μὺ “η- ῳω.ωωωο «ΤοσαραΜτοῦλαουμας»
Η Μὴ Μω*”Μῳ ΜΜὡΜΜ- κ τηωΜΜΜ ·
Η” ΜΜ"*Μ“ ω Μ·η·ψ ΜΜΜ-κτ· ωωω“Μ Μι'Μ(“3)
“ω“-ωωω η . 02 ω.αΜ*·Μω “αΜ_Μωω ωῳ-ω α·Ι··οΒ9αβεωΝΙυνχἀοωζε.Μ
Σὴ··5ΓΜωῳ ωΜῳΜ% ωτΜωωω“ _ .
Μ·μ-ωΜ 0"ΠΜ ΜωΜ“”· Μ ΚΜΜ(Μ8)
Ο Γ"ι0 ΜΜΜ