Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑῖ'ΠΗΡ|θ
·οεοε“ω@οωΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚθΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 883Ί - ΕΤΟΣ δα · ΤΜ!" Ί ευρω · Ποσσκεθπθ |λΝ0ΥΑΡ'θΥ 20Ίθ
Ϊ ή  φ
ΜΕζΜΕΝΉ“ι^^^^
' ' σε°ρῦοδοπς  
“ΕΦΥΓΕ Μ|Α ΜΟΡΦΗ»
«ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ Το ΝΗΜΑ»
Σοθαροί
 Ανεβαίνονν οι τόνοι μεταξύ
που έκουν πάρει οριστικό θέσπ
για το αν ιι Βρετανία θα πρέπει '
να μείνει στον Ευρωπαϊκό ί |
τι Ι Ι β ο . έ _
.”Ενωσπ θα φήφι2αν τπν έξοδό 'κ _ι · 78 |_` ως. σύμφωνα με σφυνμομέτρπ- ' Π Ι
στι. Ενώ ο πρωθυπουργός τας Μ
Βρετανίας Ντέιθιντ Κάμερον  η 
προωθεί μια συμφωνία με τους  .
αλλους πνέτες των 28 χωρων  `  
για αλλαγές οταν ΕΕ πριν από Ι Ι
ένα δπμοφιίφισμα που αναμέ-  
νεται το νωρίτερο τον |οόνιο φέ- Τ Ο Μ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β ρ | Ο 
. · Ρ τ .. β η., _
τος. π σφυγμομέτρπσπ αποκα- 812
λυπτει ότι π αντίθεαπ των πολιτων τας χώρας του στον ”Ενωσπ
αυξάνεται. - Δ · - η'
Μια πιθανή έξοδος ως Βρετα- ἐ' " ' ~
νίας θα συνκλονίσει τπν ΕΕ σε ·.;
Βάθος καθώς θα στιμόνει τπν
απόσκιατι τας δευτερπς μεγαλύτερπς οικονομίας και μιας από
τις δύο κορυφαίες στρατιωτικές
δυνάμεις τας 'Ενωσπς. Οι υποστιιρικτἐς ττις ΕΕ προειδοποιούν ότι π έξοδος από τπν ΕΕ θα
:πμιωσει τπν οικονομία τας
Βρετανίας και θα μπορουσε να
πυροδοπίσει τπν διαλυσπ του
Ηνωμένου Βασιλείου, ενθαρρύνοντας μια επαναλππτικιί φπφοφορία για τπν αυτονομία τας
Σκωτίας· Οι αντίθετοι προς τιιν
ΕΕ διιλωνουν ότι ιι Βρετανία θα
αποκτήσει ευπμερία εκτός ως
ίΕνωσπς.
Ο λογικός