Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Κεραμίδα" για ελεύθερους επαγγελματίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτετηΡοτίΙζί8Γ
ΠέμΠτη 7 Ιανουαρίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:910·Αριθμόςφύλλου:25.965
Πέτερ Πρετ
εΠίκεφαλίίς οίκονομολόγος της ΕΚΤ
_ Δ . ,
ί η ητ η Δ α οΠουλο
«ΠΑΓΩ"ΕΝ"» εΠίτρί!ί=ς ΝεΒνοἑευσηΡρ μ ς
ΗΔΤ0ΡΔ
του ΔΕκίΞηοί>ίο
σημερα στη Ν
ΔΠώλείες 25 εκατ. ευρώ
αΠό Παίχνίδία - «μαϊμού»
Πωλησείς Πονω αΠο 25 εκατ. ευρώ χάνουν κάθε
χρονο οί Ελληνες κατασκευαστές Παίχνίδίών αΠό την
Παρουσία στην αγορα Πραοντών-«μαίμου». Σε όλη
την Ε.Ε. ο εν λογω κλάδος κατασκευαστών χανεί ΠερίΠου '|,4 δίσ. ευρώ ετησίως αΠό το ανησυχητίκο αυτό
φαίνομενο η 2,3 δία. ευρώ αν συνυΠολογίστουν καί
οί... ΠαροΠλευρες αΠώλείες. >ί 5
ΜΜΜ Βαηκ: Το σενόρίο γία
την Παγκόσμία οίκονομία το 20Τ 6
Ανομίκτες είδίέίσείς εΠίφυλοσσεί έγγραφο του ερευνητίκου εΠίτελείου της Βευτ5ςηε εδώ( με αντίκείμενο
την Παγκόσμία ΠροοΠτίκΠ το 2016. Η αναλυση ΠροετοίμοΖεί γία αίσθητο Περίορίσμο της χορηγησης
ρευστότητας αΠό τίς κεντρίκές τροΠεΖες, με ορίακΠ
δίατΠρΠσΠ, Παντως, του ρυθμού ανάκαμψης στην
Ευρωζώνη. ΕΠίσημαίνεί δε τίς ασύμμετρες Παραμέτρους γία τη δίεθνίί οίκονομία. >6
Την ερχόμενη Δευτέρα
η Πρεμίέρα των εκΠτώσεων
Τη Δευτέρα Τ Τ |ανουαρίου αρχίζουν οί εκΠτώσείς στα
εμΠορίκο καταστηματα, Που θα δίαρκέσουν μέχρί τη
Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου, ενώ την ΚυρίακΠ 17
|ανουαρίου, Πρώτη Κυρίακη μετά την έναρξη της
χρονίκίίς Περίοδου των εκΠτώσεων, τα καταστηματα
θα είναί ανοίκτο. Τα καταστηματα ηδη έχουν ξεκίνησε
τίς Προσφορές αΠό αυτην την εβδομαδα. >9
Μονόδρομος οί Πωλησείς
Πλοίων γία τίς είσηγμένες
Οί Πώλησείς Πλοίων είναί Πρώτη καί υΠοχρεωτίκη
εΠίλογη γία Πολλές αΠο τίς είσηγμένες στο αμερίκανίκο χρηματίστίέίρίο ναυτίλίακές εταίρείες με στολους
Πλοίων μεταφορας ξηροί] χυδην φορτίου. Ο βασίκος
δείκτης της ναυλαγορας ξηρου φορτίου, Βαλίς Πίγ
|ηαεχ (Β0|), καταγραφεί συνεχώς νέα αρνητίκα ρεκορ
-ακομη καί τίς Πρωτες ημέρες του νέου έτους. >ί ί
Ν.Δ.: Κίνίίσείς στρατηγίκίίς
αΠό τους δυο «μονομόχους»
Σε αγωνα γία την Προσέλκυση υΠοστηρίκτών της
τελευταίας στίγμίέίς, ίδίως στη Βορεία Ελλαδα, μετά καί
την αΠοκολυψη των Προθέσεών του ΔΠοστολου ΤΠτακώστα, εΠίδίδονταί οί Ευαγγελος Να-μαρακΠς καί
Κυρίοκος Μητσοτάκης λίγες ημέρες Πρίν αΠό τίς κολΠες της ΚυρίακΠς γία την Προεδρία της Ν.Δ. >25
Κ0Φ| ΑΝΑ":
Ο' «Ρ|ΖΕΣ»
γ Τ|·|Σ ΚΛ|Ρ|ΛΤ||(|·|Σ
“ ΑΛΛΑΓΗΣ >21
[ασφαλίστίκό] Θα κληθούν να Πληρώσουν υΠέρογκες εισφορές αΠό την 1η Ιανουαρίου 201 7
«Ι(ε ραμίδα» για ελεύ θε ρους
εΠαγγελματίες και αγρότες
ΕΠώδυνες ανατροΠές σε Περισσότερο αΠό ένα εκατομμύ ριο ελεύθερους εΠαγγελματίες, αλλά και στον
αγροτικό κόσμο της χώρας φέρνει το νέο ασφαλιστικό.
Με βάση τα κυβερνητικά σχέδια, όΠώς αΠοτυΠώνονται
στο νομοσχέδιο Που Παρου στάστηκε. οι εισφορές
Που θα κληθούν να Πληρώνουν αΠό την 1η Ιανουαρίου
2017 ελεύθεροι εΠαγγελματίες και αγρότες μΠορεί
· «Κλείδί» η σταση
του Βερολίνου
στην εΠίτευξη συμφωνίας
γία το ασφαλίστίκό Δίχως τέλος φαίνετοί να είναι
η ΜΜΜ Πορεία του Πετρελαίου, Που συνεχίῖεί την
ελεύθερη Πτώση καί το νέα
έτος, δοκίμόζοντας
χαμηλό Τ Τ ετών. >22
να ξεΠεράσουν ακόμη και το 100% των σημερινών
εισφορών Που καταβάλλονται στα Ταμεία. Οι μόνοι
Που ευνοούνται είναι οι ελεύθεροι εΠαγγελματίες
με μΠλοκάκια Που έχουν καθαρά κέρδη έως και
9.600 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ όλοι οι υΠόλοιΠοι ' _ Ι ί
εντάσσονται στο «κλαμΠ» των μεγάλων χαμένων του β ΙΜ' γ τω"
νέου ασφαλιστικού. >3, 5 2ο" 2ο" 2ο"
δολ.ίβαρέλί 34,98 35
δ' τρίμ.
[Υ|'|0||(] ΑΠό Μάρτιο η υΠο βολη δηλώσεων εισοδηματος
 Δύο βασικές αλλαγές
έ στα νέα έντυΠα Ε1
ίΕκτί
Πονοκέφαλος
τα «φτωΧά»
κέρδη
των τραΠεζών
[τραΠεζες]
Μειώνουν
ΠροσωΠικό
και δίκτυο
Σε νέα μείωση του μεγέθους και της Παρουσίας τους,
κατά ΠερίΠου “1 0% σε όρους ΠροσωΠικού και δικτύου
εντός Ελλάδας, και κατά 20% των δραστηριοτήτων
στα Βαλκάνια, καλούνται να Προχω ρησουν οι τράΠεζες “σαι διετία 201 6-201 7. Η ΠερικοΠη των θέσεων εργασίας
για την εΠόμενΠ διετία υΠολογίζεται σε Πε ρίΠου 5 .700
ε ργαΖόμενου ς στην Ελλάδα. >7
Παγκόσμίο συναγερμό Προκαλεί η Β. Κορέα
Με τις Περισσότερες τράΠεζες
να έχουν φροντίσει να ενισχύσουν αισθητά τα «μαξιλάρια»
ά Δ*- τους, αυτό Που τώρα ΠροβλημαΑνησυχία σε ολόκληρη την υφηλίο Προκάλεσε η ανακοίνωση της Β. Κορέας τίῖ€Ι ΠερίσσότερΟ ΠΝ ΕυρωΠ<ΠΚύ
οτί ΠρογματοΠοίησε εΠΠυχημενη δοκίμη βόμβας υδρογόνου. >24 ΚεπρΙΚύ ΤρόΠΞῖΟ ένω κι «φωλΧά» κέρδη. >6
Μεεε εε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα