Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: 11 εκτελεστές της Λαγκάρντ έρχονται στην ΑθήναRecognized text:
καντε ΕΔΩ `,@
Όταν ο λαόε φοβότα1 την
κυβέρνηση, υπόρΧε1 τυραννία.
Όταν η κυβέρνηση φοβάται
τον λαό υπί κει ελευθ ία!
,  ι  Αρ. Φύλλου: 29
τομ ταφῳωγ, Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016
¦ 305 ῳό@φωνηπΔ (1801-1809) Τιμη: τα
,<<Λπόβαση>> του ΔΝΤ στιε ί8 |ανουαρίου για τοΑσφαῆιστικό
ΤΗΣ Μ' Μ"
ΕΡΝΜ|Π||Ν Μ""|
 Ϊ Ζητόνε μεεγαῆύτερεετιερικοι·ιέεαττιεέσυντόξει8 Ϊ ἶτΔτιαιτούμ
να πέσει κανεισ το ποσοστοαναπῆήρωσηει ἔΑιιειῇαύν με πάγωμα,
,Με αξιοΠόγιισηε και καθεσυΖήτησηε για εῆό,φρυνσητουχρέουε
= σύμμ-ετόσΧει στο νέα πρόγραμμααπό τον Απρίλιο; “~
, Γι, αυτό ΧοραΚτΠρἰζετῳ κο! ω3 Π,<εμΠτέρατῳν μαΧών», αφού η έκβαση τηε μπορεί να κρίνει την παραμονη,του Ταμείου στο πρόγραμμα, θέτονταε σε κίνδυνο την ολοκλίιρωση του. Οι ,πληροφορία αναφέρουν ότι οιεισηγίισειε του Ταμείου είναι να υπαρξουν μεγαλύτερεε περικοπέε, ακόμα Χαμηλότερεε
συντόξειε,ενώ επιμένουν στην αμεση υλοποίηση των
¦ απαιτησεών τουσ από την Αθηνα, θεωρώνταε ότι, γ
διαφορετικό, είναι πολύ πιθανό η επανόληψη μιαε
ο βαθιόε κρίσηε στη Χώρα μαε. ζ* Σελ.: 3
ι·ιΔι“κοΣινιιΔ κιακΡΔΥτιι
κΔτΜοΥ κοιταω να
,Στ0Διεθκέε ΝομισματικόΤαμείο δεν είναι ικαΔ νοποιημένοι από τιε αλλαγέε για το Ασφαλιστικό
και στέλνουν «στρατό»στιε ,18 Ιανουαρίου, έτοιμο
για σκληρη σύγκρουση. Η Ντέλ1α Βελκουλέ- Η
σκου, με Ι 1μελη ομαδα στελεΧών, έρΧετα1 με την
εξουσιοδότηση τηε Κριστίν Λαγκόρντ¦να μην κόνει ούτε βημα Πίσω, μεταφέρονταε στην κυβέρνηση το τελεσίγραφο. Η ομαδα θα μείνει έωε
την ολοκληρωση τηε αξιολόγησηε. Αν η διαδ πραγμότευση οδηγηθεί σε αδιέξοδο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ θα αρνηθεί να
Το τρόβιιξαν ιιοῆύ κυβέρνησηκω Εκκῆιισία :γιοτο¦ῖσομφωνο συμβίωσι18
'Τσίπ σε δεν πιο εστσ Πει αιό ια>τα θεο όνεια και ιιτ οποῆτίτεεσυνἑχισαντι8ε   ' 8 Η" "
τηε Χώραε δεν παρευρέθηκε στον λιμόν ,θου συνέΧισαν τιε εμπρηστ,ικέε δηλώτου Πειραια για τον εορτασμό των θεο- σειε, με τον πρώτο να Χρησιμοποιεί μια
παραβολίι για το. .. αλότι και τον δεύτε
ιιιιιιιιιιιιιίιιιν
Ο Σελ.: 
Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ενώ,αΑρΧιε 
Στα άκρα φαίνεται πωε οδηγείται η
πίσκοποε Ιερώνυμοε“στηθεία λειτουρ
κόντρα τηε Εκκλησία9 με την κυβέρνη
 Σελ.: 3ζ
Τ' ΔΕ|ΧΝΟΥΝ Οί ΤΕΛΕΥΤΑ|ΕΣ
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕίΣ
Προβάδισμα
Βαγγέῆη για την
αρχηγία Με Ν.Δ.
Ι όκιιε αιιοκαΠύιιτει
τονω ικοόῇο Παιια ι ίκο
«Κλειδώνει» τη διαφορα έναντι του πο:
λιτικού του αντιπόλου ο Βαγγέληε Μεϊμα- γ
ρόκηε, τρειε μόλιε ημέρεε πριν από την
μ προσφυγή στιε εσωκομματικέε κόλπε9.
ι Προηγείται με 46% στην παρόσταση νίκηε, έναντι 30% του Κυριόκου Μητσοτόκη
σε δημοσκόπηση τηε «ΡιιΙ8ε», που παρουσιόστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Αετίοη
24, εν όψει του 2ου γύρου των εκλογών για
την ανόδειξη αρΧηγού τηε Ν έα9 Δημοκρατίαε. Την ίδια ώρα, τα επιτελείο των υποψηφίων προσπαθούν να ανακτησουν τον
Χαμένο πολιτικό Χρόνο των εορταστικών
ημερών και, παίρνονταε τουε εκλογικούε
καταλόγουε ανα Χείραε, πυκνώνουν τιε
επαφέε με στελέΧη και ψηφοφόρου9. Αίσθηση προκόλεσε η δήλωση του Βαγγέλη
Μεϊμαρόκη για τον βρώμικο,ρόλο του
γραμματέα τηε Ν.Δ. Ανδρέα Παπαμιμίκου
στην παρόταξη. θ Σελ.: 4
' 'κόντρα αφορουν
- δικοσιων για το
νομιμοποίηση των
ιιορονομων Πιατων
ση, με αφορμη τον νόμο για την επέκταση του συμφώνου συ,μβίωσηε. “ `
Είναι Χαρακτηριστικό το ότι για πρώτη
φορό η πολιτικη και πολιτειακό ηγεσία
' φανείων, σπόζονταε, έτσι, μ-ια-παρόδο
ση Χρόνων,Συ-γκεκριμένα,οι Αλέξη9
Τσίπραε και Προκόπη9 Παυλόπουλοε
τ παρέστησαν στη δοξολογία στον Άγιο
γία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξανδρου, στο Παλαιό Φαληρο.
Στο μεταξύ, τόσο ο μητροπολίτηε Πει
ραιώε όσο κατα μητροπολίτηε Κορίν
Την τελευταία του πνοό αφησε Χθε9 τα ξημερώματα ο Μόκηε Ψωμιόδη9, σε ηλικία 61 ετών. Η καρδιό του τον πρόδωσε; Το παπαδοπαίδι από την Καβαλα έγινε το «Με ρογ» του ποδοσφαίρου και μπηκε ακόμη και στη φυλακίι. Τελευταία προσπαθούσε να επιστρέψει
στουε ρυθμούε τη9 καθημερινότητας, μακριό από τη δημοσιότητα. θα κηδευτεί αύριο το μεσημέρι στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα ταφεί σε
οικογενειακό τόφο. Η «Α» προσπαθεί να δώσει μια εικόνα τηε πολυτόραΧηε ζωόε του. ' ,ο «
, ζἶῖ Σελ.: 14
Είναι επίσημο! Ο πρώην «κολλητόε» Κορεότηε σύμβουλοε του
Γιόννη Βαρουφόκη, Γκλεν Κιμ,
και ο πρώην Δδιευθυντίτε ἶτηε ·
«ΜΜΜ ΒτοτΙιει·ε›5, Πίτερ Λέγ-Ϊ
το τιτιΔι Στο ιιΑι=ιΣι κΑι ι-ι ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Με τομ ΥΠΟΥΡΓΟ οικοΝ'οιιικαΝ τα: αιμα: ΜιΣΕΛΣΑιιΕΝ
8 Γκῆεν Κιμ κα ι, Πίτερ ΛέγκΠ ερ στο νέα Ταμείο
`|ί5ιαιτικοποιἱιίσ.<:ων, μεατιόφασιι ΤσακαΠὡτου
_ αποκλειστικό με το Νέα Ταμείο
_'Ιδιωτικοποιησεων! Μόλιστα, αμφότεροι ταξίδεψαν στο Παρίσι και
συνόντησαν τον υπουργό Οικονομικών τηε Γαλλίαε Μισέλ Σαπέν, ο
μαζί με τη γενικη γραμματέα Οικονομικόε Πολιτικη9 ”Ελενα Παπαδοπούλου. “ ι) Σελ.: 16
ρο να δηλώνει ότι «ο λαόε έστησε στο
ραντεβού την απιστία».
ζἶ Σελ.: 5
Η Πόση για την
Εῇῆαόα ήταν και
ειναι χρεοκοιιια
και θιεχἱτ
' Τζι
) Σελ.: 12
Σοκ στη Γερμανία
από το επιθέσει5
κατα γυναικων
το στ Με αστυνο ια
' εααικήε κατα ω ή