Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοεοοο@οΜοω ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΞΨΜ@Μ ΜΕ @Μ ©@ῶΠΒ©ΠῶΠ] ῖῶ ΣΒΠἙ©ῶ ωοἑΠ|©Μῶ[]
-.Υ Υ νεο: .ιι
ἔ;ΩΔΥΣΣΕ |
ελοςωιν Ελλάδα
 7 μι
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕι ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΝ ΑΠοΤγΧΕι   ο ζ
Προς το
παρόν... αυτό
"Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ πως υπάρχει 'Ελληνας Εισαγγελέας, που θα
προτιμούσε να μειώνονται
δραστικά μισθοί και συντόξεις και ο ελληνικός λαός να
πληρώνει αθόστσκτους φόρους, αντί να πληρώνουν
ΞΞὅ.ἔἔἔ°:Ξ.'°:Ξ Ἡ:: ιι ΜΜΜ ιιοιι πιο Με ιο Με) Διιιει Με) οι ιεΞιιιιιιιιιιοεε ιιοιιιι γ "Ό “πω
υποχρεώσεις τους οι διαπλε- · ο” σε...
. . π* <<.`.ἴ' · ῦ “Ό . ·.Δ . -.` ¦- γ · . Ο· _ . . _ γ “ΤΕΛΕΑ'Δ ΠΡΑΞΗ»
Ε. Μεἱιιιιροιιιιςι «Δεν με ιιιιιιοχολεί ιι
οικουμενική - Η ΝΔ δεν ψηφίζει το ιιοοιιλιοιιιιό»
κόμενοι και οι κλέφτες του _
δημοσίου Χρήματος", τονί:ει
ο αναπληρωτής υπουργός
Δικαιοσύνης, Δημητρης Παπαγγελόπουλος σε δελτίο Τόπου σκετικό με τις ενστάσεις
που διατύπωσαν οι εισαγγελείς για τι· διάταξη που νομιμοποιεί τις λίστες φοροδια· .
Φυλής·  γ >>- - “· ζ. π, ζ' ;ἰ ' ·
Και συμπληρώνει: "Επίσης, · ύ.  | ασιμ Η _
αναρωτιέμαι αν η ανακοίνω- ξ· · . Κ ' ς
μ < » κ;” ° σ
ση, που υπογραφουν οι κκ · σΤι - .:Σ| “υ ν ¦ 
Τ:αθελας και Ζημιανίτπς, '¦ὶ| ' Ω ' -.
ω Ι | . - γγ η Π' ζ; - | # ._ . | ν' Ι
αναφέρεται σε συγκεκριμέ- 3 ζ μ8Τα  Υ; ΙΕ ρ '  Π  Μ μ Μ Μ
νη υπόθεση και ποια είναι
ὁ · . ο...” :·“_ δ · ε · 
αυτή. Προς το παρόν... αυ· · '  _ __ · ο  Φν'| .  ω Μ Μ
Ο λογικός Σελ. 8
ο ..Α 7-- ε “οί