Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3182O • ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ανακυκλούπολη
στήθηκε στη Νέα
Ερυθραία

ΣΕΛI∆Α 12
Μεγάλη γιορτή για όλους µε
κεντρικό σύνθηµα την
Ανακύκλωση

Συνεχίζει ο
επιτυχηµένος
θεσµός
Ο δήµος Ηλιούπολης
διοργανώνει για µια ακόµη
χρονιά το πρόγραµµα της
Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας

Ο δήµος Χαλανδρίου θα µετέχει στο ευρωπα κό πρόγραµµα WASTE4THINK, προ πολογισµού 456.500 ευρώ - Αναµένεται να ξεκινήσει στα µέσα του 2016

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μια ιδιαίτερα σηµαντική επιτυχία για το ∆ήµο Χαλανδρίου
αποτελεί η έγκριση του ευρωπα κού προγράµµατος WASTE4THINK, που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Σε ένα πρόγραµµα που η αριστεία
και η καινοτοµία αποτελούν βασικές προ ποθέσεις και ο
ανταγωνισµός µεταξύ των υποψηφίων καταγράφεται σε
υψηλά επίπεδα, ο ∆ήµος Χαλανδρίου – µέσα από την κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει – έλαβε, τον προηγούµενο
µήνα, τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπα κής Επιτροπής.
Στο Χαλάνδρι, το πιλοτικό πρόγραµµα,προ πολογισµού
456.500 ευρώ, θα εστιάσει στην εκµετάλλευση των πηγών
βιοαποβλήτων µε στόχο τη µεγιστοποίηση της ανάκτησης
πρώτων υλών και τη βελτίωση παραγωγής ενέργειας (βιοκαύσιµα). Παράλληλα, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό και ενηµερωτικό υλικό για τη βέλτιστη διάχυση του προγράµµατος
στην κοινωνία. Η υλοποίηση του προγράµµατος αναµένεται να ξεκινήσει στα µέσα του 2016 µόλις ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες συµβασιοποίησης µεταξύ της κοινοπραξίας και
της Ευρωπα κής Επιτροπής.

ΣΕΛI∆Α 11

«Η άκρη του
ουρανού»

ΣΕΛI∆Α 2
Στην Κινηµατογραφική
Λέσχη Πεύκης

∆ιαδηµοτική
συνεργασία για
τον πολιτισµό
Ξεκινά ο Σύνδεσµος για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη των Πόλεων
ΣΕΛI∆Α 14

ΣΕΛΙ∆Α 9

Ιστορική πρωτιά για
τον Προ πολογισµό
του 2016
Για πρώτη φορά o προ πολογισµός
του ∆ήµου Παπάγου – Χολαργού
εγκρίθηκε πριν την έλευση
του νέου έτους.

ΣΕΛI∆Α 9

Προτάσεις για την «βιώσιµη
ανάπτυξη της ∆υτικής Αθήνας»

Η Νοµαρχιακή Επιτροπή ∆υτικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ
διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα τη βιώσιµη ανάπτυξη της ∆υτικής Αθήνας, το Σάββατο 9
Ιανουαρίου 2016, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Περιστερίου.

ΣΕΛI∆Α 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα