Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
..οι μ κωῇο Μόδα,
'έξω Αν Και ΜΒΜ σουπερ οσο66οε·8 στο
/`ἡῳ ,
. '._· 9
ΗΜεΡΗΣ·Α ΣΤΟΙΧΗΜΑΠΜ[email protected]ΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜερΙΔΑ
 · ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 26ΙΟ
ι" η” 'γ
ι ' ἐ;' '
·  · Πέρσσε τέσσερα·
συστημσ του ΣσΒΒστου
τΡιΤΗ 5 ·ΔΝογΑΡ·ογ 2016 πω" 1,306 
Ι μ ¦ Ι
@ΣΕΦ Νεο
ο ΠερίΠτωσΠ
ΦορτούνΠ
τον θεωρεί ο Π ·
Οῆυμητοκόε! . 
“ἔν 1 ο με ονοτροΠή!
'α τ°ν···“ἶ '_ οΠΑο έδειξε
| “ ~ “Β ο . χσρσκτήρσ κι
- Μ;ΐ . Ι
“-- .· εΠΙκρστηοε με 4-2
(( > ' Υ ^- ` του Πονο·τωῆ·κού
· ἐκ( ῦἈ- · ¦ Π σου του εΒσῆε
Μ! ,_ β Ι 'Ι ΠΔΕ δυσκοΗυ
· Νο τον Μέσου" οπο - _' ο . ·
Φου γιο το κοῆοκοίρ· Α( · τ Ρ - ` _  ^
8έῆουν οι · ε. · Τον ·· οι· τ°“,_ΗΜκΜ Μακ ο Μπάντα στην Αεκ.
«ε υ8 ΜΜΜ' . : . Φ “Μ°“·ΐΡ·ωπῶε«Μ.“Με»· Ποτ! μΜΜπζέΜ8 >- 
ρ ρ 7 / › .. ·Δ έριξε... πόρτσ στον ΑΒσνσσ·σῦη γ·σ χάρη του Βέῆῆ·ου . 
- Με ο ΜΑΝ «ΔεΝε·» Τοπ ΡοΣογΣ _ . ζ. - - η. . . να 
| | ' . ο ' Ο . ·
Ποιον" οποιο· #ἶλ£· |· Π ` - · ο Η' Μ ϊ .
Μο τη Ροστοφ..- .ω γ __α ΜΜΜ" .Ἡ ,
'Το Μνε·ο του ΣσΒΒί6σ. ο ΝοΜσ, ο ΜΜστοε κο· ο ΔΚρὐμσρ·τε ων τΜ¦ Φ "νοκ" αΜ ΤρίΜ“ ω Η
.' Μό
. . ·.χώ“ ^-·
ΜΜΜΜΕΜ @Δ @Ἡ @ο Ϊ· ¦