Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
8··ΜΜπ··
··ι8Μ'ιιΜΜΜ
ο· 4 ΜΜΜ...
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ Σελ. 2
πως... ιιιιΦβιιιι£
ιιιιι ΠΕΚ:
' Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ. 2
Τριτη 5 |ονουοριου 2016 / Φυλλο 1074 (2274) / € 1,30
Λουκἀ5 Μαυροκεφσλι6η8 στην «ΩΡΛ»:
Θ ι ι
ξ 7  ι; ^.ι Οι· -“ ι  
ι' " ...Μ  7  , Δ Η.. Ξ Δ ἔ ε  'θε Ρ Μ · “ι
ΦΟΡΪΣΔΡΕ' ΜΕΣΑ  ΕβΔ39ΜἔΔΑΈ|Δ ΝΘΞΙΚΔΕ'|ΣΕ'» ΣΟΥΤΕΒ  ΝΛ!ΣΚΟΤ9ΝΕ|. Η <<ΒΑ;|^|ζΣΔ»
· Η ΚΑΕ γιό κι σςγοριο*ωιοῖὡριισῇΞΞὸιι';Ζὴσιι ΣΩΩικὸἶὸΞδὅμ:ΐΑηὸ Μπι( θοἶὅιΎΡι ιιοίκτιι5, μονό στον θέλει
7 ~ < ·. Η· . ι , Δ 1 · . “› , 1 , ν
#ῳ8| ιι ΔΕΚ»! · ΦορΙισμενο#ονΙιο» (πιο το τισρκε; για Ιον Μιχολιι Κακιουζιι: «Οικογενεια μου τι ΑΕΚ»
-   #ἐΐ ΜΜΕ». _..ι.. ·ι.- 'Ε Δ -=·Ξ_ιΡ 8
Ποιον ΠΜ «ιι68ιιιιει»
ιο ιιιιιιιειι ιιις
ιιιιι ιι ΜΝΗΜΗ· "ΒΙΕΤ
εεειιιιει ΜΜΜ
Μο ιιειιιιιιὡσεις
ειιιι8ιιιωιι
ιιιιιιιιὡιι ιιις