Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΤΜ" Ι ί | Ϊ ΑΠ ΦΥΛΛΟΥ 4153 | ΤΡ'ΤΗ Ξ 'ΑΝ0ΥΑΡ|0Υ 20'8 Ι κΑοΗΜεΡ·ΝΗ ΑθΛΗΤ'κΗ εΦΗΜεΡίΔΑ
ΕΔΩΣΕ ΕΛΠ|ΔΑ παμε ΕΞΑ'ΡΕΤ|Ν0 ΜΑΤΣ, ΑΜΣ ΑΝΥΝΕΣ, ΣΤΗΝ ΑΜΑ ΜΜΟ"
ΝΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤ0Ἀ|Ν'Δ|ΑΣΜ ΤΟΥ ΝΑΝΑ|ΤΝΑ|Ν0Υ ΝΕ... ΤΕΣΣΑΡΑ ο
' «Ερυθρόλευκη» εηίοχε·μη
στο ογκολογτχό νοσοκομείο
ποίδων «Ελπίδο»
· Το «ευχορίοτώ» Με Μορτοννοε
Βορδινογτοννη οτουε Πείρο·ώτε5
χο· του Βονγἑλη Μορ·νοχη
ντο το χοτνων·χο τη8 έργο
Π 'χονοηο·ημένοε ο Σίλβο
οπο το δευτερο ημίχρονο
ΜΝ'Σμύρν“'ῳὁ κο!"“ρόΜ" - Α > ,  ' Δμττετντ χοτ Παω Υ ὰ
ντο το λοθη των δυο στοηερ |_ ¦ , ; . _ #
εοωοον Με Μοετ5
/. = ' _ οτοο5 <<ττοοοτνου5“
ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ  η;" ' ο Δλγερτνοε εκονε το χολυτεοο του Ε
«ΕΦΑΓΕ» Ο ΠΟΥΑ|ΔΟ · μοτ5 οΠο την ομὲρο 
μου εττεοτοεψε. 
Η· ο ουοτελεομοτιχο5οκροοτη5 Α
' Οογτοοον οι Βτγτοφονε3.
ΤΑ  Μ _ . _, Ουοοντο χοτ Νοττελ,
  Ἡ η ι . Ι ὁιελυοον στο ο' ημτχρονο
την ομυνο του <«τοιφυλλτοο›/
' Στο ίδιο τροηέζ·
γιο το μετογροφ·χο
οι Αρνεοεν. Βεζυρτζη5. Αγγελίδη5
το· Τουντορ. γιο νο μην υηδρΕε·
οΜοΞ... Γκολίτο·οε
' Προτοθηκε (εον6) ο Κρονττοορ
του.. ΜΜΕ
· ο Μπάτλερ πέτυχε 40 ηδντου5
σε ένο ημίχρονο οοηνοντο5...
δευτερο τον Τζόρντον που είχε 39
' Ανοκοίνωοε το ανω: του
ο ΜιχοΑη8 Νοκ·ουζη5
- Ι ' τ Ωω  Οι “ΑΜ .'^ρ"$ Νε"Ϊ°"ν"8(7μ·“·· Εῶ5χοονο5 ετνἩὁ¦εΜοε στον ΠονοττωΜκο οττοτην|ντεηεντττνττ ΠΑφοτουοτοχοετοἶἶτλοωω
ΕΡΤ3›·Βολένθ'°'"^0κ(8μ·"“ ὅτ ' ΜΜΟ τὅο"Πτἴοομηο'κοτ Μανωλη οττο ΠΝ ΡΕΘῆἱτοΊ ί Μουν
Μ] · ·7 '
Ι · (ΜΑΗ την οτττἶἱλττετο|τἶοτ]ῖο?οτΤε
Ν82)την Τετορτη γιο το Γιουροκοη μ _ . - η - _τωψ _, ¦ _ «.- μ