Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι κρυφοί κώδικες του ασφαλιστικού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|ῖΗ
5 'ΑΝ0ΥΑΡ|0Υ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0262
'.30€
εεεΕΡΓΑΣ'£Με
ΜΜΜ!! ΜΜΜ"ΜΜΠΜΜΜΜΜ·ΠΝΠΝ'ΑΨ
Νέα προγραμματα απασχόληοηε
για 36.000 ανέργου8 τον Ιανουάριο
πω' ων.
Το κύπελλο
· φέρνει κέρδη
“ αι εκπλήξει8
. »23·26
“ ·|||||Η||||'|Ι|||||||Ι|'ἶ||'ΗΙ|||'|||""|¦~|11!!
Σκληρή δοκιμασία μέσα στα
Χιόνια για Χιλιάδεε πρόσφυγε8
Σε πολικέ8 θερμοκρασίε5 συνεχίζουν το ταξίδι του8 οι πρόσφυγε5
προε τα χώρε5 τη5 Ευρώπη5. '4. 35
Τ' ΑΛΛΑΖΕ| ΠΑ ΠΑΛ|ΟΥΣ ΚΔ' ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΟΥΣ
Ο' ΚΡΥΦύ|
ΜΙΜΗΣ
του Ασφαλιστικού
Οι ανατροπέε Τα νέα ποσοστά Δημόσιεε διαφωνία
σε κύριε8 - επικουρικέ8 αναπλήρωση8 από τα κόμματα αλλά και
συντάξει8, στο εφάπαξ για όλου8 τουε ανοιχτέ8 πόρτε8 για συγκλί
και στι5 εισφορέ8 ασφαλισμένου::
σει8 στο παρασκήνιο
ΣΑΡΩΤ|ΚΡΣ αλλαγέε στον υπολογισμό των κύριων και των επικουρικών συντάξεων, του εφάπαξ αλλά και των εισφορών επιφέρει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που παρουσίασε χθε8 στου8
αρχηγού5 των κομμάτων ο υπουργό8 Εργασία8 Γιώργοε Κατρούγκαλοε. 09
Η'ἱ||¦ἰΙ' Ι. |'|ίιΜΜΗι· Μ Η ΜΝΗΜΗ Π Η |ι311ΗΜΜι| || Μιμί ' Γ ?ν Μι· Υ Η” ||Ρ!ί"'|Η|Ε|Μ||=||Ν'!ὶ|'||||'||||Νἔ|| ¦|;!||||||!|||¦' || Η~||'¦||ί'|||!|“'¦.||Ι'|'|¦||!|Μ '| Η |||||ΙΗΝΝι ί! Η ιῖ|¦'ΜΜζ
ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ Ι922
Συγκινητικά θεοφάνια στη Σμύρνη
ω' · “- 7 - -> -
Η ελληνικη κοινότητα τη5 Σμύρνη8 θα εορτάοει ξανά τα θεοφάνια. 3
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μ£ιΜΑΡΑκΗ
«Δεν θέλω
τη ΝΔ κόμμα
των ελίτ» το