Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ψυχρός εκτελεστήςRecognized text:
ΚΟΝ-'ΤΕ ΕΔΩ.
Όταν ο λαόεφοβάτα1 την
 υπάρχει τυραννία.
|ν η κυβέρνηση φοβάται ι
τον λαό, υπαρκειΔ ελευθερία! Α (ΡΜ 28
` . ρ. υ ου:
> Τόμε ΜΜΜ, Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016
/3ο8ι1ρόεδροετωνΙΠΪΑ(1801-18θ9)ι Ι .; Τιμη: 1 ε
  κάθεεσΦσΗ ΜΜΜ  
 ΔεννΒιτώνεικα!εί8
- | απόρρητη
έ ιΜσυντόεεων @σε
.και30% οι μειώσετε
ιιιιιι·ιι..ιιι·ιιιι
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιι
- 8048%το ιιοωστόσναΠΜαωση5ιη 40ιρι3νητα0ασ
· “   
Σαρωτικέε αιτημα, μεῇτραγικέε _ γ ζγιανέσυε και κακούς δικαισύΧου9;ΜεγάΙ πειεε, για εκατομμύρια εργαζομένουε και _ λοιγΧαμένοι των αλλαγών είναι κυρίωε οι νέοι
συνταξιούΧουε; φέρνει το*νέο Ασφαλι- ` συνταξιούΧοι, ενώ, σύμφωνα με όσα τωρα;
,'στικό που παρουσίασεο υπουργόε Ειρ-` πονται, το Ποσοστό αναπληρωσπε καταρρέει.
.γασία9 στονΠρ`όεδρο τηε·Δημσκρατίαε γ στο`48% για 4ΟιΧρόνι.α εργασία9. Η σύνταξη·
< . και στα, κόμματα. 'Ξεπερνώνταε σε θα-απαρτίζεται,από δύο σκέλη,την εθνικη και
αναλγησία ακόμηικ`αιίτσυ9εκπροσώ- η τίτην ανταποδοτικίι, ενώ δημιουργείταιένα
πουε των «θεσμών»,>ο .Γιώργσ9 κου ι υπερταμείο στο οποία θα ασφαλίζονται, πλέτρούγκαλοε φέρνει!σφαγίι των συντάξε;Δ κ ον, όλοι οι 'Ελληνεε. ' '  Σελ.: 6
.σι 'κή κίνηση
-_ 7 7 - “ γ ι -ζΣΣελ.: 
ΟΜΟ^ΟΠΑ ΣΤΑθΑκΗ
.. ι ρ Ι
Στου8 «γα η εε» και
ι γ | . |
 ΠρωἙΠ κατοικια
Την αδυναμία Με κυβέρνησηε να προστατεύσει από τα ίυητΙε-γύπεε την πρώτη κατοικία όσων έΧουν «κόκκινα» επικειρηματικά δάνεια παραδέΧθηκε ο Γιώργοε Σταθάκηε. Παράλληλα. ο υπουργός Οικονομίαε
αναφέρθηκε και στον νέο αναπτυξιακό νό
μο, ο οποίοε πρόκειται να κατατεθείγια ψηφιση στη Βουλη. γ Ϊ Σελ.: 12
. ι[__.
Με . ,
ηρααιιαμεῆῆει  ς
και αυξησει5 στη '
_-αντικειμενικέεαξί88
ΚΑΤΑΓΓΕΛ|Α-ΣΟκ
Οι ασθενεί5 Πεθαίνουν
και οι Εντατικέ8
είναι|κῆειατέ8!
Κραυγή απόγνωσηε από τον πρόεδρο του
ΕΚΑΒ Γ. Μαθιόπουλ0 μέσω τηε «Α», για
την τραγικά κατάσταση που επικρατεί στον
Χώρο τη9 Υγείαε. Δεκάδεε ασθενείε περιμένουν να βρεθεί άδειο κρεβάτι Εντατικά5 στα
νοσοκομεία στα Αττικηε, καθώ9 οι κλίνεε παραμένουν κλειστέε λόγω έλλειψη9 προσωπικού. Την ίδια ώρα, τα ασθενοφόρα είναι παλιά και επικίνδυνα για τουε διασώστεε και
τουσ ασθενεί9. ζ Σελ.: 14
Μετα τα και. ΑΜΦιΣΒΗτει τΑ ΕΛΛι-ιΝικΑ κγηιαΡΧικΔξΔικΑιΩΜΑτΑ ΣΕ σΛσ το ΑιτΛιο
Το|(αστεῆόριΖο στο στόχαστρο του Ερντογάν
Νέα σκηνικό Ιμίων; αυτην τη φορά στα
ανατολικό του Καστελόριζου, επιΧειρεί
να στάσει ο¦Ερντογάν.=Σε μια προσπάθεια να βρει διέξοδο από τη δεινά διπλωματικίι θέση στην<οποία τον οδύγησ`αν η
στηριξη του στουε τζιΧαντιστέε και οι κειρισμοί του απέναντι στη Ρωσία, προσπα
θεί να κάνει... εξαγωγίι των προβλημά
των του στο Αιγαίο. Αυτό φαίνεταιζκαθαἔ
'ι ρα και στι9 ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε, ΩμΦι-'
σβητώντα9 την ύπαρξη συνόρων μεταξύ
Ελλάδαε και Τουρκίαε και την ελληνικη
κυριαρχία σε γηηθάλα·σσα και ουρανό,
αποκόπτονταε ένα.μεγάλο μέροε των νη
- αιτών'από τον·εθνικό κορμό! Η κλιαρίι
8 Διαβασα σεσωμα·κέ9ισΧἐ95·5ί9Υάμεεε στι€6ύεΧερεε ^
Ανάβει ο ιτόιίεμοε Ιράν -Σ συνοικία Αραβίαε
Κλιμακώνεται η ένταση στη-Μέση Ανατολη ανάμεσα σε σουνίτεε και σιίτε9. μετά την εκτέλεση του κληρικού από το Ριάντ και τον εμπρησμό πιο πρεσβείαέαπό διαδηλωτέεΔστην ΤεΧεράνη. Η Σαουδική Αραβία και άλλεε τρειε κώρεε διέκοψαν τη διπλωματικέε σΧέσει9 με το
. Ιράν. κατηγορώνταε το.για τα επεισόδια. Οι επιπτώσειε από την εν εξελίξει κρίση φάνηκαν από το πρώτο 24ωρο.Οι τιμέε του αργού πετρελαίου παρουσίασαν άνοδο. και τα Χρηματιστηριο, σε συνδυασμό με τικ εξελίξει9 στην κινεζικη οικονομία, είΧαν μεγάλη πτώση. ; Σελ.: 9
. Πολύ κοντά στα σπίτια τουσ,
. εγκλωβισμένοι μέσα στο .ουτο;κίνητό τουσ. που βρισκόταν σε
' ένα αυλάκ-ι μέσα μέτρο.νερό,
εντοπίστηκανζοι δύο φίλοι οι
ι οποίο-ι αγνοούνταν από την
' τι |Παραμονιίτπε ΠρωτοΧρονιάε.
ί γ* 'Στελέκη της ΕΛΑΣ. εκτιμούν ] η
μάτι είναι πολύ πι:θανό.τα δύο
.παιδιά να πέθαναν από πνιγ
ιιιιΞκι>οι >ΕιιτοιἐιιΣτι-ικΛΝ οι.Δγο ΑτΝοογινιΕΝοι Φ|ΛΟ| Στο ΜΕΣΟΛΟΓΓ|
Τρ°γ'ΚόΞ ε“βοντα στο ορια",
μό, κάτι,|όμωε, που θα διαπι- _
στωθεί από τον ιατροδικαστίι,
όηωεκαι τον ενδεΧόμενο να είΧαν καταναλώσει μεγάλη, ποσότητααλκοόλ.< ~ ζ. Σελ.: 7
αντίδραση τηε Αθηνα9 -που αφελώ9 προσβλέπει σε συνεργασία με την Άγκυρα
για τον Προσφυγικό και την επίλυση του
Κυπριακού- ενισκύει την τουρκικό προκλητικότητα. ι.» Σέλι: 3
Δανία και Σουηδία
«καταργούν»
τη Σένγκεν |
Ε , 8
ισόδουη οσ ύ ων και εταναστών
Στην τη ίαετο κατάργηση της Συνθίικη9
Σένγκεν προΧώρησαν από Χθεε Σουηδία
και Δανία, που επανέφεραν τοτε συνοριακούε ελέγΧουε, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την ανεξέλεγκτη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών στην επικράτειά
τουε. «Η Σένγκεν είναι πολύ σημαντικη, αλΜ βρίσκεται σε κίνδυνο», δηλωσε ο Μάρτιν
Σέφερ, εκπρόσωποε του υπουργού Εξωτερικών τη9 Γερμανία9 Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, σκολιάζονταε πε εξελίξειε. Ϊ Ζ Σελ.: 8
ών εκῆεγ
την αληθεια για
τουαεξωγηινουε»