Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
°¦.οι.2οισ·
Με) '
“Δω ια
Μ(λΜΥ
ςι9·8-ι
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣΑΠΟΤ0 1894
Τα . "2% Μ@ΜπΜω€
α .` Μ Ματ-κ Μ·Μ|
Μ· 'ΜΜ'κ ΜΝ ω. ΦΜ ω: 20Μ¦ἄΜΜ·
Μ#Μ“ΜΜ“ω λ· ϊ . ΜωΜοἄΜΜ ΜΜω:ΜΜΜ ΜΜΜ
ωωωαΜ“ΜΜ ω ΜΒΜ 'ΕΜῖΜ
ΜΜΐἩἩΜ ο ύ ο ο ΑΜΜ" ·ΜΕ"
· ρ Ι ' Ό Πόλεμος
τα Ι Ο νεο π οσωπο τῶνΓενεων
 · η ~ ΓΜὁΜΑΜΜμη ΜΜΜ; ~ | 5 Μ
Με Ξ ν Ν ω"Μ| 'Ἡ'ωΜωΜ
ωῳΜ τ ΜοΜΜ
“ωω““ω ω ΜὴΜ Μ
μὡήΜΜΜῳ . · ΜΜη..ἩΜΜὡ 'Μέ "ΝΝ"
ΜΜΜ β¦ ω ' Μτἡν'Μα ΜΜτΜω “ω Μ
ατι-Μ" Μ¦¦_η, Πεκ; Με Μῳ°Ή“Μ | δ·
““'°ΜΜ“=“Ἡ“ Με Μ Μ“Μ"“'“" Μ“““
ΜΜΜ Μ“ΜὡΜ .Μ Μ “Μ Μὴ ω“ωωΜωωω| *ΜἈΜΜ# ωΜΜ*Ψ ΜΜ“Μὡ τηωΜηΜΜμΜ
Η ἔωψΜ "Ἡ ΜΜ& ωψώΜΜΐ= 8::
“ΉΜω “ύ ωσ- ῶΜ ω ὡΜΜΜ ἩήΜΜ ΜΜἙ ΜΜ“ἔ
%¦ΜΜ ¦@ωὴ Μ ¦ ¦ Μωβ ΜΨΜ“η ¦ ¦ ΜΜψ.Μὡψ Μ"“Μ¦ω ΜΜΜ
ΜΜΜ Η" . ¦ "β” ΜΜΜ 6ΜΜΜ
Μ“ΜΜΎὐω ωὴΤΜῆΜἄ ΜΜΜ ἄήΜΜΜ ΜΜΜ“ω%Ἡ
&ὡΜ “Μ ψΜΜως3Μ ωωψΨ%ἴ ΜὑΜωἙ ψ“ΜωωΜ 
ωμήΜ“ῆ )Ἡ“ϋψὡ ημα“Μωω ζ“ἑ“ωω ἔ ·ΜΉ ως 
Μή Μ“¦ω Μ .ΠΜ Μ “Μωψ Μ 
ΜΜ%Ψ ψΜΜΞ Μμ*Μα ω ΜωΜω "Η Μ
ΜΜωΜ_ ¦Μὴ| ΜΜΜ 'Η = ¦ωΜώ Ἡ Μ _ ω '
ὸ_ΜΜΜΜΜ α ΜΜ Μ “ΜωΜΜ ΜΜΜ ω
" ¦¦.¦_Μ“ωψτΜ· ¦.ὡω ως Μ . Μ.ωΜ πω·ωωΜωὡΜω Μ#%ἩΜ- ΜΜ·Μ . Μ Π·- η·Μ ·Μ"Μ
“ΜΜΜΜΨΜ Μ ως _°Μω *ωψώΜ *Τ“ΨΜΜ ΜΜΜ ή' “Μ
ωωωΜήΜ“ Μ Μω“ΦΜ Μα. ' ΜΜΜΜ ω
¦Μ ΜΜ ΜΜΜ! ω Μ Μ Μ¦ωωΜὴΜΜ
ω; ω μὡΜ“ ἈΜΜω“ῆ“ω ΜΜΜ ωωωΜΜΜΜ
;ΜΜΜΜ“α“ ή* Μἴἔωω ω ΜΜἀ *Μ ώ Μ Μωω8
ΜΜΜΜΜ =ἄα"Μ“% ό ώ ψω* "ἔΜ *ωΜ _
=ΜΜώΜ *Μ ωὑΜΜ Μ Κω 2% ΠΜ ο
ΜΠΩΛ ωΜ απ Ι ΜΜὑ
Μ* β" ¦.ω“ · ' ° κα ΜηΜ
ΜωΜΉ Μαη* Τ ε αλα '01709' Με Μ.
π“ΜωωωΜωἙ ε  ΜΝΜω»
ω ΜΜ.ψΜ' γ γ ·ἘΜωΜ° ““ύΜΎ
ω β · · ·Μ 
Μα , . . · · .
°% *“Μ““ πώ ἔναν αιωναΜωΜωςπ« “'Ώ:”ὡΜ ΡΜ"ῦ°"“'°ω
Ἡ“ΜὸΜ“Μ“~Ψ Μὴ ΜΜΜ . ΈΜΜ ψ”
*Μ ω'ωΜωΜ Ν|6)β Μ ΑΜ ΜΑ η! ώ ΜΒΜ
ω“ “ΜΜΜ ΜΝ: “φα Ψω“πΜΜΜ ωΨΜΜ ΜΗΝ Ή“:“Μ
ΜΜΜ λ .
Μα ΜΜΜ :ΜΜΜ-6” Μ”ἩΜὺ ΜΜΜώ ΜοΜ
Μωἑ@ | ¦βωω@ Μωβ' Μἑαἶ#Φ *Π Μ:“¦¦ΜΜ ρ6ΜΜ Έ ΜΜ“Μὑ
ωΜώΜ ω | ΜΜΜ | ω "Μ Μ ΜΜΜ* Με” Μὴ"
"“Ε'|Μ η ΜΜΕ ύ 'Ωω ώἈΜ Μ Μ Ἡ¦“ωΜΜΜῆ ω' ω ΜΙ ΜωαΜ
ΜΜμΜἑΨωἙΜωἶ ἔ““=:ω““ -··ΜΦΞὡΜ““ ω: Μ “αν ἔωΉ: ©::Μ:
ΜΒ ό Μη· ” ¦ωΜω¦Μ *Ή μΜΜ ή“ω4
Ο ω Μω *η ¦ ΜΜΜ ήἘΜΜ ΜΜΜ
ΜΜΜ ἑα“ὑ ΜΜΜΜἩ ΜΝ" .ΜὡΜ η; Ἡ ΜΜΜ ¦
ΜΜωωΜΜ ΜωωΜω¦ Μη“ ¦¦ηΜωΜ :ἴἩΜ Το» Β., Μαη ω · "Μή Μ"
| ¦“ ω Ο· ΜΜωΜ "Μἑ¦ ΆΜ ΜΜ Ψ Μ "Μ'“ωΜύπη“
Ι η Με “3ω.· Μ2·ΜΒ "Μ ω.” Μ%Φἐβω ώ,ωωΜ·
“ὡἩ Η ψ|9κωΜΜω ΜΜ.Πωὡω*  ωΜ.Η.ὁ
ι Μ0πΜ“Μ Β _, , ΜΜΜ
ΜΙ." :ζμ-.82”
ΤΝ < | :¦Ξιω 'ΜΜΜ
Σήμερα ης ημῳ Μ$““ “Μ..“:.“ωπ
· ' ΜΜΜ-Ωω
ΜΜΜ Τά μεθεορπα κιλα... .Μ ΜΜΜΜ ω :°ωωἡ
ΜΒΜ ¦¦¦ ωωΜ ψ·ὡ“““ Μἡω φωσ” σε
Μ'=0“ Ά.“ωωωΐ= ΜΜ=“¦ Ρ_'_=ἔ Ἡ:ωω“Φ “.ΜΜΜ"Ἡ““ “¦Μ“ἔ”ΜἙ Μ
ΜΜ. |Μ°·Μὐ Μὴ “Μ "η” Μ ' ώ Μ
Μ'Μ"'ω'Μ" ἔΜ““* 'ΜΜ""ωω τωωὴ“ῳΜ ωΨ·ω~Μ ωκΜΜ °Μωω
Μ ω Η! ΜΜψΜ Μωωωμῶ ὡὴΜΜΐἱ ”·η#“ ή ΜΜὡω“ :Ἡΐ"
ΠΜ' | Μ ωὐΜ “ΜΝΗΜΗ Μ η ΜΑΜ · ω
Με ¦ ._ .ΜΜΜ ΜωαΜ“ Μω·Μ .. "'· ,ό
πΜ“ΜΠω ΜἙ*ᾶΜ” ἑ=ἶῆ?ἔ ΜΤΜΜ Μ .Μ Μ.Ἡ ΜΜὡὐ
ψ ΜΜ Μ Ψ ψΜ Μ¦='.'_' Δω Μ * η" ' 7%
 Μω"Μ Μψ(_ μΜ Μφὲ=“_-'ωΜ "ψΜΜ
ΜΜ Η' "β Μ“¦Μ8 | 
 ῳΜ_“=.= ω-ΜΘΜ#° ἴ“ψωωκ ,
η.ωῷ ΝΝ πωωΜω-ω ψ›ψΜΜ°Μ ΜΜΦ= Τωῳ·χἀ ΜΨΜ
Ἡ“'¦“¦α “ὅ Μ(ω'Ψ Μ Μ ω· :Μ#“ἩὐΜ . - Μ
Με" κΜ'*Μ* ωΜκὺ Μ#”Μ ”ΨΜΜ" αΤοΜΜ
Μΐ“Ἑ ϋμ'”= _“ΜἙΜ-ῶ ΨΜ“ὴ ΐῳ“Μ“ ὁωΜ
 Ἡ“ή” ¦ΜωΜ# ἔΜ“ή*Μ Μ &·_ω" π·Εσὡ9
Μ =ὺ|”Μ·ω ...-“ωΜ ῆ*_ὸωωΜω =ωῳ . Γ (Πλ.)
ο) ΣψΜΜΨ ἑ'=Μ“ω'= ”ψ" ύ ώ Μ ΜΜΟ .Μ Π ΜωἔΜ“Ή ὴ<·“·Μ“ Μωβ ”' Β
ο ,Μο Μη