Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Πρόταση κατάθεσαν οι τράπεζες για τα capital controlsRecognized text:
Νο1 στην ενημέρωση των επενδυτών
Η ινιΕΗ|Α  -  
ΓΜ“Μ _ _
ΜΜΜ _ _·
Μ^Μ“ · _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ-Μ _ _
ωννω.χτἱΜωἱεΤἰτἱο.9τ
τα 88' .85
Μι .Μι Με Με Με
ΗΜ· ΠΜΜή
Α Σ ΗΡΙΟ
|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕ|ΔΑ
σας χι>οΝοΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5596 7
Τενιιιος Δεικτης
ΤιΜιι το ε
Καθοδικές 8
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕ|ΝΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΡΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧ'·| |ΟΥΝ|Ο
ΠΡΟΤΑΣΗ |(ΑΤΕθΕΣΑΝ
οι τράπεζες για τα ταρίται
Δ .. _ . .. Τράπεζες σΤα αρμόδια υπουργεία
_ έ Ἡ. Οικονομικών και Ανάπτυξης καθώς
 ι· και σΤην Τράπεζα Της Ελλάδοςγια Την
 · · άρση Των εερίτα|ςοηπο|8. Δ
Με βάση έγκυρες πληροφορίες, στις
29 Δεκεμβρίου Ζω 5, καΤαΤέθηκε η
πρόΤαση Των Τραπεζών και Της Ελλη
7 .γ ς νικής Ένωσης Τραπεζών που αφορά
·` η Τα εαρίια| ςοηττο|ε.
Η πρόταση υποβλήθηκε Τόσο στον υ
πουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσα
καλώΤο, όσο και σΤη διοίκηση Της
Τράπεζας Της Ελλάδας, υπό Τον Τ.
ΣΤουρνάρα.
· Η πρόΤαση Των Τραπεζών εφόσον ε
γκριθεί μερικώς ή ολικώς, θα υποβλη
θεί και στην Ευρωπαϊκή ΚενΤρική Τρά
πεζα για Τελική έγκριση.
Η πρόΤαση έχει Τρεις άξονες:
Τ ) Τα μέΤρα που μπορούν να εφαρμο
στούν άμεσα δηλαδή από αυΤό Τον
μήνα (|ανουάριο 20Τ 6).
2) Τα μέΤρα για Την άρση Των εαρίΙε|
ςοηττο|5 που θα εφαρμοστούν από
γ . ζ' ~ η
 -τ θα ,¦ ε
Αισιοδοξία για θετικά βηματα σε οικονομία
και τράπεζες το 2046 - οι 8 παράγοντες
που θα συμβάηηουν θετικά και οι 3 πάγοι
που θα επαναφέρουν το θτεχίτ ω. 7
_ .· ή ΤίτοΑφΕιΌΜκεπ ΣΗΜΑ- 
· ιι|_ἰΜἱτ υρ» της αβεβαιότητας
αναμένεται το 2045
Σελ. 32
Ο Ο"(ΟΝΟΜ||Χ - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ζ Η
©0|Τ"θ'8
Συστηνουν ταδιακη χαηαρωση με παρεμβάσεις σε τρεις άξονες
 7 Μι'  · ι`κ·¦.   _ Χ λο ί κ · Μ· Τι τ Με.
 .. ' Μ η ϊ ο;  7' ζ  :ρό:=:κ“ἔ ἔἶΤα :έζρΞ γιἙ)Την άρση Των ςερίτα| _
ή ·“ χουν υποβάλλει οι ελληνικές ςοηττο|5 που θα εφαρμοσΤούν από
Τον |ούνιο Του 2016. Τα μέΤρα που θα
μπορούσανναεφαρμοοΤούναπό Τον
|ανουάριο Του 2016: Βραχυπρόθεσμα θα μπορούσαν να συμβούν Τα εξής όσον αφορά Το πλέγμα Των παραμέΤρων που θα οδηγήσουν στην
άρση Των σαρκα' ςοηΙτο|5:
· Να δοθεί η δυναΤόΤηΤα μεΤαφοράς
Της θεμαΤοφυλακής στο εξωΤερικό
Ο Να δοθεί η δυναΤόΤηΤανα ανοιγουν
οι πολίΤες Τραπεζικούς λογαριασμούς και με συνδικαιούχους.
· Να δοθεί η δυναΤόΤηΤαπρόωρου ανοήμαΤος προθεσμιακής καΤάθεσης.
Ο Να δοθεί η δυναΤόΤηΤα ολικής αποπληρωμής Των δανείων.
Τα μέΤρα που θα μπορούσαν να εφαρμοσΤούν από Τον ΜάρΤιο Του
2016: Η βασική πρόΤαση Των Τραπεζών είναι από Τον ΜάρΤιο Του
20Τ 6 να θεωρούνΤαι οι νέες κάΤαθέσεις ως νέο χρήμα και να αντιμεΤωπίζονΤαι με όρους απελευθερωμένου
κεφαλαίου. Χι Τ. :τ
Νέα «μάχη» με τους δανειστές
εν όψει της πρώτης αξιοηόγησης
Ζητούν νέα μέτρα - Αποφασισμένος να μην υποχωρήσει
σε «παράπογες απαιτησεις» ο πρωθυπουργός τη 'ι
Με επιτυχία
η απορρόφηση
ιζ ;ἶίλ
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικά
στο ταμπηό
Σιλ ΕΜ;”
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ετος ευκαιριών
και ρίσκων το
204 6 για το ΧΑ.
Με σημείο εκκίνησης τη
συζητηση για την εηάφρυνση
του εηηηνικού χρέους τη. τι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
οι τράπεζες
αηηάζουν
στρατηγικη
Μη συμφέρουσα η πώηηση
η μεταβίβαση ΝΡι5
σε Μωβ ίυηα5
Σιλ,ι›
οι δέκα
επιχειρηματικές
εξεηΕεις του 2045
Εξωστρέφεια¦ στρατηγικές
επενδύσεις και νέες
μονάδες
Εντός ιανουαρίου
ο αναπτυξιακός
νόμος
Παράταση μέχρι τον ιούηισ
Μ λ. “·
4 για την αποκηηρωοη
επενδυτικών σχεδίων τα ι
· ΧΡΗΜ^Ϊ|ΣΤΗΡ|Ο ^Ο|Τ|ΝΟΝ ι