Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Task Force για τη βιομηχανία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.Π5αετΠΡοτικιἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.963
Γιώργος Πατροόγκαλος
υΠουργός Εργασίας
ΠΑΠΠΑΣ"
ΟΑ0|(Λ|·|ΡΩΣ|·|Σ
ένα: του ιονΠιο
Πυριόκος Μητσοτόκης
υΠοψηφιος Πρόεδρος Ν.Δ.
[όξονες] ΕΠιχειρΠματικό Περιβάλλον, δυναμικοί κλάδοι, καινοτομία, μμε μεταΠοίασας, ενέργεια, χρήματοδοταςά εργαλεία
ΤαεΙς Ρόκα για τα βιομαχανία
Η «Ν» αΠοκαλύ Πτει το Σχέδιο Αμεσων Ενε ργειών του υΠου ργείου Οικονομίας
Στους δυναμικούς κλάδους τας βιομαχανίας
και στα διασύνδεσή τας με ταν Καινοτομία,
σταν ενίσχυσα των μεταΠοιατικών μικρομεσαίων εΠιχειρήσεων, οταν εξοικονόμασα ενέργειας, στα νέα χραματοδοτικά εργαλεία και ταν
αΠλσΠοίασα του θεσμικού Πλαισίου θα εστιάσει το Σχέδιο Αμεσων Ενεργειών για τα Βιομα
σημερα στη Ν
ΤρόΠεζες: Πώς θα λειτουργησει
ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης
Σε Πλήρη ισχύ αΠό την 1 η |ανουαρίου 201 6 είναι ο
Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ) των τραΠεΖών και Πλέον η χρησιμοΠοίΠση κρατικών χρηματων,
δηλαδη των φορολογουμένων, θα είναι στο εξης η
έσχατη και όχι η Πρώτη επιλογη, όΠως ηταν μέχρι
τώρα. ΕΠίσης, μία τρόΠεΖα Που τίθεται σε καθεστώς
εξυγίανσης, για να μΠορέσει να ζητησει εξωτερικη
βοηθεια, θα ΠρέΠει με ίδια μέσα να καλυψει τουλαχιστον το 8% των υΠοχρεώσεών της. Στο Πλαίσιο
αυτό θα καλούνται να συνεισφέρουν Πρωτα οι
μέτοχοι, πώ θα ακολουθουν οι Πιστωτές, στη συνέχεια οι μεγαλες εΠιχειρησεις, οι μεγαλοι καταθέτες
(ανω των 100.000 ευρώ) και οι μμε. >9
Τουρισμός: Οι εορτές
έφεραν τΠρο και κέρδη
Σημαντικη τονωτικη ένεση για τους ξενοδοχους και
τους εΠαγγελματίες στους χειμερινούς
Προορισμους της χώρας αΠοτέλεσε η εορταστικη
Περίοδος, καθως οι ΠληρότΠτες στα τουριστικό
καταλύματα Πλησίασαν το 100%. >1 3
χανία (ΣΑΕΒ) του υΠου ργείου Οικονομίας. Το ΣΑΕΒ αναμένεται να καταρτιστεί και να Παρουσιαστεί το Πρώτο τρίμανο του 2016 και φιλοδοξία του είναι να αναδιατάξει και να θέσει σε
Πρώτα Προτεραιότατα τον μεταΠοιατικό τομέα
τας χώρας. Για ταν κατάρτισα του ΣΑΕΒ θα δαμιου ργαθεί ένα συμβουλευτικό, Προς ταν υφυ
Που ργό Βιομαχανίας Θεοδώρα Τζάκρα, φόρουμ
το οΠοίο οργανωτικά θα στελεχώνεται αΠό ομάδες εργασίας Που θα αΠοτελούνται αΠό στελέχα τας Πολιτείας, εκΠροσώΠους τας βιομαχανίας και εκαροσώΠους των εργαζομένων. Η
«μια Ροι“ςο Βιομαχανίας» θα αΠοτέλείται αΠό
μία συντονιστική εΠιτροΠή και έξι τεχνικές ομά
δες εργασίας, κάθε μία εκ των οΠοίων θα ασχολείται με έναν τομέα βιομαχανικής Πολιτικής.
Το κύριο αντικείμενο τας Τ851( Ροτςε θα είναι ο
σχεδιασμός ενός οδικού χόρτα άμεσων δράσεων για τα βιομαχανία και α κατάθεσα Προτάσεων για ταν αντιμετώΠισα κρίσιμων θεμάτων
τας ελλανικής βιομαχανίας. >7
0 νέος Πρόεδρος τιις Ε.|(. ΧαρόλαιιΠος Γκότσης ανοίγει
για Πρώτη φορα τα χαρτιό τον μιλώντας στη «Π»
5 δισ. ευρώ ο «λογαριασμός» του 2015
για το Χρηματιστηριο Αθηνών
Ολιστικές
Παρεμβάσεις
ΠροσέλκυσΠς
εΠενδατών
Εθνικό Πλαίσιο για   η
ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ |·| ΚΑΤΟΧΥΡΩΣ|·|
ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓ|·|ΤΟΥ 0Ρ|ΟΥ >6
ΑΣΤΕΡΑΣ: ΕΠΕΣΑΝ Ο| ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Κ||.Α0Α-|·|||.|.5: ΕΠΕΝΔΥΣΗ Μ 8 ΕΠΑΕ >ι3
ΕΣΠΑ 2007-20! 3: ΕΚΑΕ|ΣΕ
ΜΕ ΤΠ Α|Α0ΕΣ|·| 0,4 Α|Σ. ΕΥΡΩ >9
ΠΠΣ|Α: ΣΤΟΠ ΑΕΡΑ Ο| ΑΓΟΠΕΣ
ΑΕΡ0Π0Ρ||(ΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ >14
ΕΧΕ: |·| ΕΥΕΑ|Ξ|Α
ΦΕΡΠΕ| ΕΠ|ΑΟΣΕ|Σ >18
[ακίνητα] Εως και 20% οι μειώσεις στις τιμές
20 φό ροι-τέλα Που αλλάζουν
αΠό τις νέες αντικειμενικές
ΑνατροΠές σε 20 φόρους και τέλα Που βαρύνουν σήμερα τα ακίνατα θα φέρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες, Που θα τεθούν σε
εφαρμογή εντός του Ιανουαρίου. Οι νέες
τιμές θα ισχύσουν κατά Πάσα Πιθανότατα
αναδρομικά αΠό ταν 21 α Μαίου 201 5, όΠως
εΠιτάσσει α Πρόσφατα εκδοθείσα αΠόφασα του Συμβουλίου τας ΕΠικρατείας (ΣτΕ)
και μέχρις ότου καταστεί δυνατή α εφαρμογή του τελικού σχεδίου τας κα βέρνασας
Που ΠροβλέΠει ταν κατάργασα των αντικειμενικών τιμών και ταν καθιέρωσα ενός
νέου συστήματος Προσδιορισμού των φορολογΠτέων αξιών των ακινήτων, το οΠοίο
θα βασίζεται στις Πραγματικές εμΠορικές
τιμές τους. Οι εξελίξεις αυτές θα έχουν ως
συνέΠεια οι αξίες εΠί των οΠοίων θα εΠιβάλλονται οι φόροι και οι λοιΠές εΠιβαρύνσεις στα ακίνατα να είναι Πολύ Πιο χαμαλές αΠό τις ισχύουσες σήμερα. >3
5.500
_ Γενικός Δείκτης
4.250
Ξ.063,ε
21902
1.750
.1621
90λ9 8202
1 1 631,4
1 1 1 `
500 680
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20ίί 20ίΖ 2013 20ί4 2015
Ποσοστό 23,6% στον γενικό δείκτη και σχεδόν 5 δισ. ευρώ στην κεφαλαιοΠοίηση «κόστισε» το 201 5 στο Χρηματιστηριο, σε μια χρονια Που
σημαδευτΠκε, μεταξυ αλλων, αΠό την εΠιβολη ςερίτε| ςοητι·ο|5 και κλείσιμο της χρηματιστηριακης αγορας για 25 εργόσιμες ημέρες. >16
ΑηΕιΠρόθεσμα: ΑΠοΠοινικοΠοίηση
2 ΟΟο Ποσα σε εκατ. ευρω
].δΟΟ
ί 600
1.200
ί 000
Ο Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ
ο@ἶλνωΌ γω εχω ΜΒ @ψ λῦ@ὶαωΞΜ@λ@ΧΩΜΑ]
ΑΠοΠοινικοΠοιηθηκε η μη καταβολη ληξιΠρόθεσμων οφειλών Προς το
Δημόσιο ανω των 50.000 ευρώ και μέχρι 100.000 αναδρομικό αΠό τις
1 7 Οκτωβρίου 201 5. Το συνολικό υψος των ληξιΠρόθεσμων οφειλών
Προς τις ΔΟΥ έχει φθάσει στα 85,5 δισ. ευρώ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα