Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Εκβιασμός. Ή σας κόβουμε τις συντάξεις φέτος ή θα κοπούν εντελώς του χρόνουRecognized text:
Όταν ο λαό5 φοβάτα1 την
_ κυβέρνηση, Μάρκετ τυραννία.
,στον Π “ΜΜΜ φοβάται
τον λαό, Μάρκα ελευθερία!
7 ί Τόμα5 Τζέφερσον,
305 των ΗΠΑ (1801-1809)
«τι ιιτ ιοττιΜτιιτιιττιΞΠ
στα τα του"
ττττιιιπτγΜΜ
Γ, Τέῆοε το προνοιακό τμήμα Με συνταξηεγια όσου5 είναα(άτω οποσ? ετών
Επικοινωνιακά «ντεμαράζ» επικειρεί η κυβέρνηση, επιστρατεύοντα9 τον φόβο. Αυτη η διαδικα“ σία,'μάλιστα, πάρε σάρκα και οστά μόλιε από
Χθεε, μία μέρα δηλαδη πριν σταλεί στουε «θεσμούε» (σύμερα,4 Ιανουαρίου) η Πρόταση τηε κυβέρνησηε για το Ασφαλιστικό, μέσω ε ιηεἰΙ. Μετά
τον Αλέξη Τσίπρα και ο γενικόε γραμματέαε του
 ησεεστσεεμ#ον66εεε κρσα6ειὲν·στ6ν κθόὅόὐνεΐαὲ
γ Γ”. ΧάνουντοΕκΑΣ περισσότεροιαπόθΩ.000 συνταξιούχοι ο `
υπουργείου Εργασία9, Ανδρέαε Νεφελούδηε,
δύλωσε Χθεε ότι «αν δεν λύσουμε το Ασφαλιστικό
δεν θα μπορούμε σε έναν Χρόνο να δώσουμε συντάξειε». Στην ίδια κατεύθυνση και η συνέντευξη
Κατρούγκαλου, που μιλούσε για «σκληρά δια
πραγμάτευση». Η «Α» καταγράφει τα βασικό στοι-¦ ξ
Χεία τηε κυβερνητικύε πρότασηε, που θα σταλούν
“ρώσει σημερα τον Πρόεδρο τηε`Δημοκρατίαε και
Αρ. Φύλλου: 27
 Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016
> Με: 1€
`τ   .Ν
 Ρ66ω και: έ
' "ςυαρ:ίουέω8 το; τέΠοεϊΦεβρουαρίου
·_ζ~Σελ.: 2 
Ερχονταιμενόῆεε
μειώστε έω5κ
και25%.αεκύρ·85.
_εΠικ9υρ·κἐε
και Πρόῳα@
 “Μν“"'"1Ι8Μ
Ιω"""Ι"ξ|Μων
θΣελ.: Η
στο,υε δανειστέε, αφού ο κ. Κατρούγκαλσε ενημε
του9 πολιτικούε αρΧηγσύε. Μια κίνηση Που εντάσσεται στην προσπάθεια να αναζητηθεί πολιτικη
συναίνεση,-έωε και συνενοΧίι. Στάκα παραμένει
και η «αλίευση» ψηφων στη συζύτΠση των κρίσιμων νομοσΧεδίων στη Βουλύ. Σελ.: 12
  ι Ξ,  “ ν τι ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕῖΜΔΡΑκΗΣ <<ΕΞΑΠΟΛΥΕ| ΜΜΜ» ΕΝΔΝτιοΝ τον κνΡιΔκον ΜΗτΣοτΑκΗ
Ανάβουν για τα καλά τα αίματα στη
Ν .Δ., μπαίνονταε στην τελικά ευθεία προε
τιε «γαλάζιεε» κάλπεε τηε Κυριακηε για την
ανάδειξη νέου αρΧηγού. Ο Βαγγέληε Μεϊμαράκηε εξαπέλυσε ευθείεε βολέ9 προε τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, με αιΧμύ το θέμα των
απολύσεων των καθαριστριών επί υπουργίαε του, την περίοδο τηε διακυβέρνηση9
«Δεν είναι μεταρρύθμιση να αυοῆυειε καθαρίστριεε>>
ΕΒΑ|ΝΟΥΝ Ο' ΤΟΝΟ' ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡ|Ν ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ Ν. ' "Ρ0τῖθ"ω να συμμετέχει Π ΝΔ· σε (ΠΜ'
μενικύ κυβέρνηση. Τα καρφιά, ένθεν και
ένθεν, αναμένεται να ενταθούν τιε προσεΧείε ημέρεε μέσω των δημόσιων παρεμβάσεων των δύο συνυΠοψηφίων. ' Σελ.: 5
Σαμαρά, λέγονταε ότι «το να απολύειε δεν
μπορεί να Χαρακτηριστεί σε καμία περίπτωση μεταρρύθμιση», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν
 αστα
Μουσε σώσετε _ _ τ _
Πεντάγωνο,ΜαξίμουτΒουῆἡ
και ταγραφεἱα να ΝΔ.
' : _- γ ζ ._ ρ  )Σελ,:3_
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Τιθα πῆ·ηρώσουμε
το: πρώτο εξάμηνο
του νέου έτου5 ΣΜΣ
επιχειΡΗΣειΣ
Ποια μεγάῆα Με
ερχονται του5
επομενου5 μηνεε
Οι συγΧωνεύσειε και οι εξαγορέε στην
αγορά θα έΧουν την τιμητικό τουε στο νέο
έτ09, καθώ9_πολλέε επιΧειρηματικέε
συμφωνίεε, οι οποίεε ηταν έτοιμεε να
κλείσουν'μέσα στη Χρονιά που πέρασε ·
θΡ|ΛΕΡ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
' Αγωνία με 8
την εξαφάνιση δύο
νεαρών στον Αχεῆώο
Συγκλονισμένη η κοινωνία στο Μεσολόγγι παρακολουθεί τιε έρευνεε για τον
εντοπισμό δύο νέων που εξαφανίστηκαν
μετά το ρεβεγιόν τηε ΠρωτοΧρονιάε, όπου
διασκέδαζαν σε νυκτερινό κέντρο. Η
Αστυνομία και η ΕΜΑΚ διεξάγουν, κάτω
από εξαιρετικά αντίξοε9 συνθίικεε, έρευνε9 στον ποταμό ΑΧελώο και τα αρδευτικά
κανάλια τηε περιοΧίιε για να εντοπίσουν
του9 δύο αγνοούμενσυε ύ το αυτοκίνητο
στο οποίο επέβαιναν. Οι συγγενείε απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει το `
οτιδηποτε να απευθυνθεί στιε ΑρΧέε, ενώ
τον φόβο του για τα Χειρότερα εξέφρασε ο
ξάδελφοε ενόε από του9 δύο νέουε κάνο7νταε λόγο για πιθανά διένεξη που μπορεί
να είΧε άσΧημο τέλοε. ι, Σελ.: 7
και πηραν Παράταση λόγω εαρἰτεΙ ροητι#οΙε, θα ανακοινωθούν μέσα στ.ουε
πρώτ0υ9 μάνα του 2016. Η μεγαλύτερη
κινητικότητα παρουσιάζεται στον τομέα
του λιανεμπορίου, των τηλεπικοινωνιών
Η εκτέλεση του σιίτη κληρικου Νιμρ αλ Νιμρ από τη Σασυδικίι Αραβία απειλεί με γενικευμένη ανάφλεξη τη Μέση Ανατολη. Η πιο
σκληρη αντίδραση ύρθε από το Ιράν, όπου σημειώθηκαν και σοβαρά επεισόδια με Πυρπόληση τμύματοε τηε σασυδαραβικηε πρεσβείὴ
σε από εξαγριωμένουε διαδηλωτέε. Ο ανώτατοε πνευματικόε ηγέτηε του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, απείλησε με «θεϊκά τιμωρία» την ηγεσία
στο Ριάντ, ενώ οι ΗΠΑ και η ΕΕ. αντέδρασαν αμίιΧανα στην ένταση που προκλίιθηκε ανάμεσα σε σιίτεε και σουνίτεε. _ Σελ.: 9
αλλάκαιτηεβιομηΧανίαε. ΙΣελ.:13 Η μ ,  . , υ
νίαξτουεαναγνὡστε8τηε ε6ημερί8αε«Ανεξαρτησία» ρ  ,_ γ __  γ ο = Ξ
Αποκτύστε την καρτα υγείαε ΕΥ αν» ' Ξ' Ξ ¦_ τ τ ζ ο ' το ο για τουεταναγνωοτεε γ Ξ
-£'ιετΚ υρ.6ιαρκειυε4μηνών. ι 1 Ι Ξ ερ ¦ ὰ _ Ι Ξ· ι  _ γ τηεεφημερι5αε«Ανεξαρτησία» 
Ύ ο _ ι “ ν  ¦ Ξ|,Ξ'εΞΑΞΦΜ.ΣωἩΕ¦ΑῖΞ ἔ Αποκτῇστε την κάρτα μέῆου5για_ἑνα;έτοεστο «ΚΙΝΗΜΑ Ξ
'Ι 3 7 - Ξ ι* ;ΥΠΕΡΒΑΣ|·|7ΤΡΑΠΕΖ|'|(Η,&-0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» Ξ
“7 μ. ΑεΠτομέρειεεστησελίδα 14  .μ ξ . μ κ :η " γ  ' `|Λεπτομέρειεεστησελίδα4 ¦
Η μ - - - - - - - - . ω . - - - - - - - - . . _ . _ --_ - - . - - - _ - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ -..η
-_-----------------_..------_--_-------·------_ . - - - - - - - _ - η - - - - - - - -- - - - - - - - -----·