Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Η Τουρκία "πολιορκεί" το Καστελόριζο!
Newspaper website Website
Recognized text:
 ΣυνένΤευξη του Ρώσου
Προέδρου γιο την κοΤσσΤσση
σΤον κοσμο Το 2016
/ Τι θα Προξει με Συρια Τουρκία
Ουκρανία, Πυρηνικσ οΠλο, ΕΕ κοι ΗΠΑ
Δ. Δισκόπουλ°ς¦ Χ Η ανάφλεξη ως σχέσεις
Πσροτοση σΤον ερχομό 'ρσν - Σσου6ικής Αροβισς
της Παγκοσμιος Δ'κΤωορ'ος μπορεί να οδηγήσει σε Γενικό Πόλεμο
κι όπόχει μόλις 7 χιλιόμετππ όπό τις τουρκικός πκιές πρό Ξ
βόΜόιππς ην όπόψπ όιι... “δικπιωμόπκό“ κό· φυσικό Μπι- 3
ρετπ, ιό νησί πιπό πνόκει από Τουρκιπ. ενώ ππό σήμερπ ξεκι- '
ιιόόιι ππρόιιόιιπ πεπόνπόπκές όπκόόεις στην περιοχή!
Τ° |(ΛΣΤιΞιπιι·ι:ιιι
Γ όρους Ε εώρΜόόόό@@ς: "Από το 2001 προειδοποιοόσό για το κόκό που έρχεται"!