Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
04-1-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ ι
(1974-1997)
› ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΜΕΙΣ:Ἀστατος καιρός μέ βροχές καί σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στήν Θράκη καί
μεταβλητοί 4 μέ 5 καί στα πελάγη έως 7 μπωΦόρ.
Άνοδος τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 15β.
σέ ή μιορεινές-πεδινές περιοχές τό πρωί. =Ανεμοι Δ
Δευτέρα 4 Ίανουαρἰου 2016
Σύναξις των αγίων 70 αποστόλων. Θεοκτίστου ὸσίου.
Σελήνη 24 ήμερών
Ανατολή ἡλίου 7.41 '- Δὐσις 5.18'
Ἀριθμ. Φὐλ. 403451 Τιμή 1,50 €
Αμερικής θ, ΤΚ. 10872, Αθήναι, εετίετιεννε@οιεηει.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170870 - 210 3227670
Έτος 122ον
_ Πώς μας επηρεάζουν
οἱ διεθνείς ἐἔελίξεις
Οἱ διεθνείς παράμετροι πού πιθανολογείται ότι
θα έπη ρεάσουν τήν χώρα μας τό 2016 είναι: 'Η κατάστασις στόν χώρο τής Μέσης Ἀνατολής μέ τίς τεράστιες παρανέργειές της (προσφυγικό-τρομοκρατία), ή τυχόν κλιμάκωσις τής κρίσεως ΡωσίαςΤουρκίας, ή προοπτική τής παγκοσμίου οἱκονομίας
καί οἱ έξελίξεις στήν Εὐρωπαῖκή "Ενωση καί τήν
Εὐρωξώνη. Εἱδικώτερα:
- Τό Μεσανατολικό ένέχει τεραστίους κινδύνους,
ένόσω αι επεκτείνεται τό λεγόμενο ῦΙσλαμικό κράτος
(ΙδΙ8). Παρ° ότι κατά τό β ἑξάμηνο τού 2015 έγιναν κάποια βήματα γιά τήν ανακοπή του από πλευρας τής
Δύσεως, ή καταστασις δέν Φαίνεται να έλέγχεται.
"Ενα από τα σοβαρώτερα προβλήματα είναι οἱ τεράστιοι οίκονομικοί πόροι τού Ι8Ι8, πού θεωρείται ή
πλουσιώτερη τρομοκρατική όργάνωσις πού ὐπήρξε
ποτέ. Ἀντλεῖ χ ρή ματα τόσο από τούς κατοίκους τών
περιοχών πού καταλαμβάνει, όσο καί από τό λαθρεμ
πόριο πετρελαίου. Στήν°Ελλαδα μας έπη ρεαζει αμεσα .
τό προσφυγικό κύμα πού προκαλεῖται από τόν πόλεμο
καί τίς βιαιότητες τού ΙΒΙδ, σέ συνδυασμό μέ τό κλείσιμο τών συνόρων από αλλα εὐρωπαῖκά κράτη καί τόν
κίνδυνο αναστολής τής Συνθήκης Σένγκεν. Καί βεβαίως, ή ἀπειλή τῆς τρομοκρατίας.
-°Ι-Ι κρίσις στίς σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας δη μιουργεῖ πρόσθετες ανησυχίες ώς πρός τίς γεωπολιτικές ἰσορροπίες στήν περιοχή. Κατά μία έκδοχή, ή
χώρα μας θα μπορούσε να αντλήσει όΦέλη από
αὐτήν, διά τής συσφίξεως τών σχέσεών μας μέ τήν
Μόσχα ώς αντίβαρο πρός τήν Τουρκία."Ομως αὐτό
δέν παύει να είναι έπικίνδυνο ώς πρός τίς τυχόν ανακατατάξεις στίς ὁποῖες μπορεί να ὁδηγήσει ή έν λόγω κρίση. Σέ κάθε περίπτωση έχουμε συμφέρον ή
κρίσις αὐτή να έκτονωθεῖ τό ταχύτερον. °Η οἱκονο-~ ι
μική κρίστς πού διερχόμαοτε απαιτεῖ ήρεμο διεθνές
αλλά καί οίκονομικό περιβάλλον.
- Τό διεθνές οίκονομικό περιβάλλον πρέπει να
μας ανησυχεί σοβαρά. Ἡ αναμενόμενη πτώσις τού
ρυθμού αναπτύξεως στήν Κίνα, πού θεωρείται πλέον
ή «ατμομηχανή» τής παγκοσμίου οἱκονομίας, ένδέχεται νά έχει σοβαρές έπιπτώσεις στήν ἑλληνική οίκονομία. Τό κύριο ζητούμενο στήν χώρα μας είναι ή
έπάνοδος στήν αναπτυξη, αΦού από αὐτήν έξαρτώιπαι
όλα τά αλλα (κοινωνική εὐημερία, συνταξιοδοτικό
7 κ.ο.κ.). Καί  κάθε αλλο παρά διευκολύνεται όταν
τό διεθνές περιβάλλον είναι αρνητικό. Κάποιοι τομεα μαφία όπως ὁ τουρισμός. μπορώ να μήν έπρεαοθούν, αλλά ή γενικώτερη πορεία τής ἑλληνικής
οίκονομίας ασΦαλώς έξαρταται από τα διεθνή.
-°Ως πρός τα εὐρωπαίκά τέλος, τα πράγματα εἶναι
απρόβλεπτα. Εντός τού 2016 ένδέχεται να διενεργηθεί τό δημοΨήΦισμα στήν Βρεταννία για τήν παραμονή της στήν ΕὐραΜαίκή°Ενωση ή τό λεγόμενο «Βιοχίι». Μοιραίως λοιπόν, θα προκληθεί κλίμα αβεβαιότητος ώς πρός τήν τύχη τού εὐρωπαϊκού οίκοδομήματος,
πολλώ μαλλον αφού ή Βρεταννία θα πιέζει πρός τήν
κατεύθυνση τής χαλαρώσεως τής°Ενώσεως. Καί μέσα
σέ ένα τέτοιο κλίμα, ή στάσις τών εὐρωπαῖκών
κρατών έναντι τής χώρας μας λογικά θα σκλη ρύνει.
Όπότε ούτε ώς πρός τίς εὐρωπαῖκές έξελίξεις εὐνοούμεθα. Τό τί αι πετύχουμε τό 2016, αι έξαρτηθεῖ αποκλειστικώς από έμας τούς ἰδίους.
Φαιδράς κοινωνικός
αὐτοματιομός
«Αὐξησις έργοδοτικών είσφορών ή μείωσις συντάξεων;»
Το ΣΕΝΑΡΙΟ περί αὐξήσεως
τών έργοδοτικών είσΦορών για
τήν χρηματοδότηση τού ασφαλιστικού ξεκίνησε ώς Φημολογία,
συνεχίσθηκε ώς «μία από τίς έναλλακτικές έπιλογές» καί κατέληξε
ώς συνειδητή έπιλογή, ένδεδυμένη μάλιστα μέ τό περίβλημα τού
λεγομένου κοινωνικού αὐτοματισμού. Ἡ Κυβέρνησις, αντί να σχεδιάσει πρακτικές λύσεις ἑπιλύσεως τού προβλήματος στό ασφαλιστικό, αποΦασισε να δη μιουργήσει ένα ακόμη πρόβλημα: Τήν
αύξηση τών εἰσΦορών, πού θα
ὁδηγήσει σέ νέες μειώσεις μισθών
στόν ίδιωτικό τομέα.
ΘρέΦοντας τόν κοινωνικό
αὐτοματισμό, ὁ αρμόδιος °Υπουργός, κ. Κατρούγκαλος, δήλωσε
ί χθές: «Εἶναι ἱδιαίτερα αβέβαιο αν
μια σχετικά μικρή αύξηση τών
εἰσΦορών θα έπιδράσει αρνητικά
στήν αγορά ἐργασίας. Τό μόνο βέβαιο είναι ότι, αντιθέτως, ή. συρρί
κνωση τού είσοδήματος τών συνταξιούχων Θα ἑπέΦερε ένα νέο
ὐΦεσιακό σόκ στήν οἱκονομία,
ακριβώς τή στιγμή πού ανακάμπτει». Ἡ χρήσις τής λέξεως «αντιθέτως» εἶναι απολύτως ένδεικτική
τού κυβερνητικού πνεύματος:
«Θέλετε νά έπιβαρύνουμε τούς
έργοδότες ή τούς συνταξιούχους;»
Μέ τόν τρόπο αὐτό θεωρούν στό
Μέγαρο Μαξίμου ότι θά στρέφουν τήν δημόσια συζήτηση σέ
αλλη κατεύθυνση καί όχι στίς τ ραγικές πράξεις καί παραλείψεις τού
τελευταίου έτους, πού ὁδήγησαν
στήν ανάγκη νέων περικοπών τών
συντάξεων.
1Η αύξησις τών εἱσΦορών είναι
ούτως ή αλλως παράλογη σέ μία
χώρα πού «στα» για τόνωση τής
έπιχειρηματικότητος καί νέες θέσεις ἐργασίας καί ασφυκτιά ὑπό τό
ύψηλότερο μή μισθολογικό κόστος
στήν Εὐρώπη. Ἀρκεῖ να ὁπενθυμί
σουμε ότι, βάσει παραδειγματων
πού πρόσφατα παρουσίασε ὁ ΣΕΒ,
ένας έργοδότης πληρώνει 1.370
εὐρώ για έναν έ ργαξόμενο ὁ ὁποῖος
λαμβάνει καθαρά μόλις 869 εὐρώ,
αΦού τά ὐπόλοιπα αποδίδονται στό
κράτος, ώς εἰσΦορά στα ασφαλιστικά ταμεία καί Φόρος μισθωτών
ύπηρεσιών. 
Ἡ μείωσις τών αποδοχών τών
συνταξιούχων μπορεί να αποφευχθεί, αν ληΦθούν αμεσα οὐσιαστικά
μέτρα -μεταξύ αλλων- για τήν καταπολέμηση τής «μαύρης» έργασίας, για τήν πραγματική (καί όχι
τυπική) συγχώνευση τών ασφαλιστικών ταμείων, για τήν μείωση τής
ανεργίας καί για τήν βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση τής περιουσίας τών
ταμείων. Πόσοι γνωρίζουν αραγε,
για παράδειγμα, ότι τό έγκαταλελειμμένο έπί χρόνια πολυώροΦο
κτίριο τού πρώην Εφετείου
Ἀθηνῶν στήν ὁδόΣωκράτους ανήκει στό ὁΕνιαῖο Ταμείο ῦΕπικουρικής ἈσΦαλίσεως;
Πρίν από 140 χρόνια
τα πρώτο φ
ΣΤΙΣ 4 ῦΙανουαρίου 1876, ακριβώς
πρίν από 140 χρόνια, έβλεπε τό Φώς
τής δη μοσιότητος για πρώτη Φορά
ὁ τίτλος ΕΣΤΙΑ, ὁ ὁποῖος έμελλε νά
παρακολουθήσει έκ τού σύνεγγυς
τήν ζωή τής ἑλληνικής οἱκογένειας, νά συντροΦεύσει τούς"Ελληνες
αναγνώστες στίς μεγαλες έθνικές
- περιπέτειες, αλλά καί στήν καθη με
ρινότητά τους, καί να γνωρίσει τα
χαρακτηριστικά τριών αἱώνων. εΟ
ἱδρυτής της, ὁ εὐγενής τού πνεύματος Παύλος Διομήδης Κυριακός,
Φιλοδοξούσε τό νέο έντυπο να διαδραματίσει έθνικό καί παιδευτικό
ρόλο, χαρακτηριστικά τα ὁποῖα __
αναδεικνύονται από τό πρώτο κιό _ ,
λας Φύλλο.
°Ο Ἀναστάσιος Βυζάντιος, ἐξέχουσα προσωπικότητα τού πνεύμα
θα· τῆς
του. ί-Λειπα δέκα.
ΕΜΠ" ὅ.ίἩίΧ1)Σ'Σ
Λακκι”.
αἰσθήματα, ήταν έκεῖνος πού έγραψε τό πρώτο κείμενο τής ΕΣΤΙΑΣ.
«ΕΕστίας»
- τήσεων, παρέδωσε σέ δέκα συνέχει
ες μαθήματα πολιτικής αγωγής. Τό
γεγονός αὐτό, σέ συνδυασμό καί μέ
τήν ύπόλοιπη, ἰδιαίτερα πλούσια,
ύλη τού περιοδικού, καθώς καί 
έξασΦάλισις συνεργασιών τών σημαντικωτέρων προσωπικοτήτων
τής τελευταίας 25ετίας τοῦ 19ου
αἰώνος παρείχαν τα έχέγγυα για
τήν μακροβιότητα τής ΕΣΤΙΑΣ. Ἡ
μορφή, ή τιμή, ή ποιότης καί τα περιεχόμενα τοῦ νέου έντύπου εἰσήγαγαν νέα δεδομένα στόν Ἑλληνικό Τύπο καί έγκαινίαξαν νέα περίοδο για τήν ἑλληνικὴ λογοτεχνία.
Διότι μέ τήν έκδοση τής ΕΣΤΙΑΣ
θά συμβαδίσει ή νέα αθηναϊκή σχολή στήν ποίηση καί τήν ήθογραΦική πεζογραφία, Φαινόμενο ,τό
ὁποῖο συνη θίσαμε να αναγνωρίζου
τος καί τής πολιτικής, μέ έντονη °Υπό τόν τίτλο ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗ- με μέ τήν`«Γενιά τού 1880».
Ζ· δραστη ριότητα καί πατριωτικά ΧΗΣΙΣ καί μέ τήν μορφή έρωταπαν- (Λεπτομέρειες σελ. 4)
Σ ί β ΤΝ ~ ὁ ί
Μ > ί 
Προειδρποιήσεις ν σ ν ν
εφορια - Μόδα α λα Συριζα
'Η αξιολογησις θα Πρέπει ,
να κλείσει έπιτυχῶς διαφορετικό ή ἑλληνικὴ 'Αν τό δεῖ κανείς καί από μία αλλη Συμφώνου τής Βαρσοβίας συνεδρια- ΖΑ για τίς έπίσημες έμφανίσεις στίς τόρθωσαν να διαδώσουν στούς
οίκονομία δέν θα αντέξει, σημειώνει ὁ κεντρικός τραπεζίτης.
Τό σενάριο _
Οίκουμενικής
<<"Ονειρο θερινής νυκτός» χαρακτηρίζει ο κ.
Τσίπρας τό σενάριο
Οίκουμενικής κυβερνήσεως. Ἡ αντίδρασις τής
αντιπολιτεὐσεως. ΣΕΛ. 8
Ρήξις "ραν
καί Σ. Αραβίας
'Η έκτέλεσις του σιίτη
κληρικοὐ Νίμρ Μπακρ Αλ
Νίμρ προκαλεί έντονη
διαμάχη καί διακοπή των
διπλωματικών σχέσεων
των δύο χωρών. ΣΕΛ. 5
θ 771108 701113
ΣΕΛ. 2 ·
πλευρα, ή έπέλαση τού ΣΥΡΙΖΑ στήν
πολιτική ζωή τού τόπου αετός από
τήν «γιά πρώτη φορά κυβέρνηση
Ἀριστερας» είχε σαν αποτέλεσμα καί
τήν «για πρώτη φορα έμφανιοη τού
ΣΥΡΙΖΑ στήν μόδα»! Ό γενικότερος
στόχος τού κ. Τσίπρα καί τοῦ κόμματός του ήταν να σπάει τό πρόσωπο
τής Εὐρώπης. Καί τό πρώτο όπλο
πού χρησιμοποιήθηκε για τήν έπίτευξη τού φιλόδοξου αὐτοῦ στόχου
ήταν ακριβώς ή εἰσβολή τού ΣΥΡίΖΑ
των Μλή ρωσική.
Δέν ύπαρχει σήμερα καλύτερη
πασαρέλα από τίς Βρυξέλλες για να
παρελαύνουν τα μανεκέν μέ τίς δημιουργίες τα Μιλώ ραπτικής. Στήν
βελγική πρωτεύουσα συγκεντρώνεται τό χαρακτηριζόμενο από τό
ἑλληνικότατο επίθετο. .. «ανφανγκατέ» τής Εὐρώπης. Βόρειοι καί Νότιοι,
δυτικοί καί πρώην ανατολικοί τού
ζουν Μα σας διάφορα αντρικά
τής Εὐρωπαῖκής ἶΕνώσεως καί αποτελούν ένα κοινό πού όχι μόνο είναι
σταθερός δέκτης τῶν μηνυμάτων τής
μόδας,ιἀλλἀ καί μεταφέρει τήν γραμμή της σέ 28 εύρωπαῖκές πρωτεύουσες! Καταλληλότερα μανεκέν για να
παρουσιάσουν τήν ανατρεπτική μόδα ὰ λα Σύριζα ήταν ό ίδιος ό πρωθυπουργός μας αφενός καί αφετέρου
ὁ προικισμένος μέ ταλέντα κινηματογραφικού αστέρα καί μέ μπαλη πείρα
σέ τηλεοπτικές έμφανίσεις ύπουργός
μας τών Οἰκονομικών μέ τό ένα νί./
"Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, κήρυξε
τήν έπανασταση στήν μόδα λανσάροντας τό λευκό ύποκαμισο μέ τό
ανοιχτό κολάρο χωρίς γραβάτα, συνοδευόμενο από τήν λευκή ποσέτ
στήν αριστερή έπανω τσέπη στό σακάκι. Τήν ένδυμασία αὐτή πρότεινε
ό Οίκος ύμνηλής ραπτικής τού ΣΥΡ|
κοινοτικές διαπραγματεύσεις σέ αντικατασταση τών έμφανίσεων τής συντηρητικήε ξεπερασμένηε μόδας τῶν
κοστουμιών μέ γραβάτα.
Ό κ. Βαρουφακης από τό αλλο
μέρος ήταν έτι έπαναστατικάτερος καί
παρουσίασε τολμηρότερες δημιουργίες τής μόδας α λα Σύριζα. 'Ιστορικές
είναι οί παρελάσεις του από τήν πα
σαρΘια τών Βρυξελλών μέ τα ἀπελευ- .
θερωμένα καί ανεμίζοντα έμπριμέ σέ
σκούρο φόντο αποχρώσεων τού μπλέ
ή τού γκρί ύποκάμισα, μέ τήν έξ
ἑρυθρᾶς κορδέλα ύπογράμμιση τού
όρθίου γιακα τής ζακέτας του καί μέ
τό απαραίτητο πρωτοεμφανιζόμενο
αξεσουαρ τού έκδρομικού σακιδίου
στήν πλατη του.
Παρα τίς εύσυνείδητες προσπαθειες πού κατέβαλαν ωστόσο τα δύο
σημαντικότερα μανεκέν μας, δέν κα
Εύρωπαίους έταίρους μας τήν γραμμή ἀ κι Σύριζα. Μόνο στόν ένδοκυβερνητικό χώρο έπικρατησε μερικώς
τό σακίδιο καί ή καταργηση τής
γραβάτας, περισσότερο από λόγους
όσφυακής εύκαμψίας καί ύψηλοὐ
βαθμού κολακείας παρα από διαθεση
εύθυγραμμίσεως μέ τήν νέα μόδα. Παρα τήν αποτυχία τών προσπαθειών
καί τήν απόσυρση τού βασικότερου
μανεκέν μέ τό ένα νί, ή ένασχόληση
τού ΣΥΡ|ΖΑ μέ τήν ύψηλή ραπτική
συνεχίζει να παρουσιαζει νέες δημιουργίες. Μία τελευταία έξ αὐτῶν
είναι τό «ζιπουνακι» πού λανσαρησε
πρόσφατα' ό ύπονρΥὁς Δικαιοσύνης.
Τώρα μέ τό κρύο τό «ζιπουνακι» φοριέται κατασαρκα, ένώ ένα τσαχπίνικο ξεκούμπωμα τού κολαρου τού
αποκαμίσου αφήνει 'να φαίνεται ή
λαιμόκοψή του.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠεΝΜεΣ
“Εξι χρόνια
στασιμοχρεωκοπίας
Γραφει ὁ Ναπολέων Λιναρδᾶτος* 
ΟΦΕ|ΛοΥΜΕ στόν κ. Βενιζέλο τόν νεολογισμό
οτασιμοχρεωκοπία, ὁ ὁποῖος Φαίνεται θα είναι
ένας πετυχημένος όρος, αφού ήδη πλησιαζει
τίς δέκα χιλιαδες εὐρέσεις στό Διαδίκτυο. 'Ο κ.
Βενιζέλος τόν χρη σιμοποιεῖ προκειμένου να χαρακτηρίσει τήν σημερινή κατασταση όπου «καί
στέκι δέν θα έχουμε αλλα καί αναταση δέν θα
έχουμε γιατί δέν δη μιουργοὐνται οί πολιτικές
καί κοινωνικές προϋποθέσεις πού θα κινητοποιήσουν τίς παραγωγικές δυνάμεις τού τόπου.» το μόνο πρόβλημα για τόν κ. Βενιζέλο
είναι ότι αὐτός ὁ όρος ταιριαζει αψογα όχι μόνο
στήν ύπαρχουσα περίοδο τῶν Τσίπρα-Καμμένου, αλλα καί για τα προηγούμενα πέντε χρόνια
τής ελληνικής χρεωκοπίας.
'Ο κ. Βενιζέλος έπαίρεται για τό γεγονός
τής προσχώρησης των Τσίπρα-Καμμένου σ'
αὐτό πού όνομαζει <<έθνική στρατηγική», περιορίζοντας τήν οὐσία αὐτῆς τής έθνικής
στρατηγικής στήν παραδοχή ότι δέν απήρχε
αλλος δρόμος έκτός από μια συμΦωνία μέ
τούς Εὐρωπαίους δανειστές, μιας καί κανείς
αλλος δέν δέχεται να μας δανείσει αὐτό τόν
καιρό."Ομως ή πραγματικότητα είναι ότι οί Τσίπρας καί Καμμένος έχουν προσχωρήσει στήν
<<έθνική στρατηγική» τού κ. Βενιζέλου όχι μόνο
συ μΦωνώντας έπί τής αρχής για τό ποιοί μπορεί να είναι οί δανειστές μας, αλλα καί σέ όλες
τίς αλλες πτυχές τής <<έθνικής στρατηγικής»
τῶν τελευταίων έξι χρόνων.
Συνέχεια στήν σελ. 8
ζιλικάτα κοντά στήν Κάλαβρία, στήν Καμπάνια,
ή πού έχει πρωτεύουσα τήν
Νάπολη και! στήν Βάλλε
ΕίΔΗἔΥΛΞ
πινγκ συνιστούν «μια μεγάλη στραπιγική Μόνα·
ση προκειμένου νά ύλοποιηθεί τό κινεζικό όνειρο
ἐνός ίοχυρού στρατού»! Οί
αλλαγές αφορούν στήν
δημιουργία τριών νέων
μονάδων, μίας για τήν
, ἐπιβλεφη τού ὁπλοστασιΖ
ου στρατηγικών πυραύλων, μίας γενικής διοικήσεως γιά τόν στρατό
ξηράς καί μίας ύποστηρίξεως στά στρατεύματα.
ο ?Αν καί βρισκόμαστε,
στό βόρειο ήμισφάιριο,
στήν καρδιά τού χειμώνα,
ή Γ ή έφθασε χθές τό πρωί
(7.18) στό λεγόμενο περιήλιο, τήν έλαχιστη δηλαδή απόστασή της από
τόνἩλιο. Τήν στιγμή ἐκει!
νη τό κέντρο τής Γ ής
άπεή(ε από τό κέντρο τού
Ἡλίου 14Ζ]00.176χιλιόμετρα. Ἀ πό ἐδώ καί πέρα,
ὁ πλανήτης μας θά συνεχίσει νά απομακρύνεται
από τόν Ήλιο έως ότου
φθάσει στό άφήλιο στίς 4
ίουλιου, όπότε ή απόστα-Δ
σις θά έχει αύξηθεί στα
152. 1 03. 776 χιλιόμετρα.
ο Μπορεί στήν χώρα μας
οί χειμερινές έκπτώσεις νά
αρχίζουν σέ λίγες ήμέρες,
στήν καλα όμως άρχισαν
ήδη σέ τέσσερεις περιφέρειες: στήν Σκελία τήν Μπα
- Ντ° Ἀόστά, στα σύνορα
Μ τής Γαλλια. Στήν Μόλοι
πη χώρα αρχιζουν αύριο
0 Αλλαγές στήν δομή καί σύμφωνα μέ τήν έμποτού στρατού της άνεκοί- ρική ένωση κάθε οίκογένεια
ή νωσε ή Κίνα. Μάλιστα, άναμένετάι νά δαπανήσει
κατά τόν Πρόεδρο Σ Τζιν- κατά μέσον όρο 346 εύρώ,
ἐνώ συνολικά θά ξοδευθούν 5,4 δισ. εύρώ (αύξησις 3% σέ σχέση μέ πέρυσι). Όμως ή ἔνωσις κάτανάλωτών είναι λιγώτερο
αίσιόδοξη, ύποστηριζοντας ότι κάθε οίκογένεια δέν
θά δαπανήσει περισσότερα άπό 184 εύρώ.
Ο Τελικώς ή φαντασία
ἀντιγρἀφει τήν πραγματικότητα ή ή πράγματικότης τήν φαντασία;
74γνωστον! Όπως άγνωστον είναι τό πώς μια αγελάδα στήν Τουρκια βρέθηκε στήν στέγη αγροτικής
κατοικίας! Αφού έκανε μερικά διστακτικά βήματα
προσπαθώντας νά... λύσει τό πρόβλημά της, ή
αγελάδα απεφάσισε νά
κάνει τό «άλμα»! Κατέβηκε
πιό χαμηλά καί μέ ένα
«σάλτο», εύτυχώς όχι
«μορτάλε», βρέθηκε στό
έδαφος σώα καί άβλάβής|
ι· Στήν 7νδονησία, στό
νησί Φλόρες ύπάρχει ένα
ήφαιστειο, τό Κελιμούτου,
τό ὁποίο αποτελεί αξιοθέατο, διότι έχει τρείς κρατηριακέςλιμνες διαφορετικού χρώματος ή κάθε μια
μπλέ γαλάζιο καί κόκκινο,
πού αλλάζουν αποχρώσεις άναλόγως τής ἐποχῆς
καί τών μεταλλικών στοιχείων πού περιέχουν.
Διαβάστε τα άρθρα
«Μνημόνιο τής Ἀριστερας»
Εὐάγγελος£ Λαζαρίδης (σελ. Ζ)
«°Η πιό κρίσιμη χρονιά...»
Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλος (σελ. 3)