Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
·|·ωΜ··· Η" “απο
π ΠΕΠ κι 'πο ΜΜΜ·Μ
Η· στο "Μπα...
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 32 :η
"ΜΜ·Μ·νωνΜ Ύ ι η.: 7 ·
.πως "ΜΜΜ"   ΠΜΜκῖιν Μ"ΜΜΜ,
Δ Γράφε|οΣΠΥΡ0ΣΔΛΡΣ|ΝΟΣ πω ΜΜβΜ"ς·ΜῇἩ"ῇος ως! Μουσείο
ϊωΥ=0Π09  ΜΜΜΜωκω Φοροι·
κυριοκη 3 |ονουορ|0υ 2ΟΊ 6 / Φυλλο 1073<2273› / € '730
Αθ^Ηἶ' κι·
'Ν, που "8ϊ!!β£||8|κ08 |("||||'| Η' "ΜΜΜ Μ" 'ΜΜΜ
ὁ·πΜψ£ Η 8:00! η· Ι|ῖνἱκπ ΜΩΕΙ£ΜΜ με τον "Μ
*7η  7 Χ, ε.
έ ο πωπω τον κοσμο
›   . 9 . . Ε
π «ΒΜ·ῆ·σσψ› η 9·ν8·ΦΜ