Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πώς θα "χτιστούν" οι νέες συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΓΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ εἰ
ΚΔ' 'ΓΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ηου σημοδεψαν
Την Ελλαδα κοι Τον κόσμο
σε μια συλλεκΤικη έκδοση.
ῇῦ“ Φ
' θΡ|ΛΕΡΓ|250€! ι·”`
'Με η έλλειψη μικρο ω ι
καθυσΤερεί Τη διαλεύκανση
σκανδαλων για εξοηλισΤικα »22ε23ῇ _ η
..  έ η
7 7 .ι ἔν.
ΜΕἶΜΑΡΑΚΗΣ
νε ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Ε"|ΧΕ|Γ||Σ'|
ΜΟΝΗΣ": ·ν
ιιιιι Με ιη
ΜΝΗΜΗΣ
» '847
Μ|ΛΑΕ' ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ» Η Γ'. Ο|ΛΝΤ
|| ΕΜ""|Μ "ΒΤ Σ0Ρ||'|ΣΕ
Τ" ΜΒΜ ΣΤ" "Η "ΤΗ"
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜΤρωζασΤηνΕλλὰδο
η . `
Χ ' > ι
.`_ · " ε·ἴ..η
χ · ' :ε
'ι . ο , Ξ '
 1 Ρ έ..
η - _ ο
“ Ο Σ Ο Ρ ι _ Για :Μαι ?ΤΘ
Ν"(ΟΛΑΟΣ
'ΓΣΕΛΕΜΕΝ'ΓΕΣ
Οι αυθενΤικέ8
συνΤαγεε
ΓΛΥΚ|ΣΜΑΤΑ Α· ΤΟΜΟΣ
1 κ. κ;"
;Α¦·Ν Μάρω
.;β. "η||^'
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΛΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
Οι Τρει8 όξονε5 Τη5 μεΤαρρυθμιοη5 οΤο ΑσφαλιοΤικο
Η οΡιΣΤικΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ θΕΣΜΟΥΣ
"'65 Ο" «χΤισΤούν»
οι νεεε ουνΤαξει5
ΙΣΤΕΛ|ΚΕΣ Προτασει8 Τη8 γιαΤο Ασφα
λιστικό Παρουσιοζει οΤο κουαρτέτο η
κυβέρνηση. Οι αλλαγέ8 αφορούν ορΖονΤο τετραετία8. με Την Προστασία Των
κύριων συντάξεων να Παραμένει «κόκκινη γραμμη».
ΠροσωΠικό ΠοσοσΤό ονοΠλήρωση8 για
του8 ήδη συνταξιούχου8 · Υηολογισμόε
με βαση το σύνολο του εργασιακού βίου
ο Το σχέδιο για με εισφορέ8 ο Ασπίδα
οτι8 χαμηλέ8 εΠικουρικέ8 »ει-ιι
ι Η1“ΟιΤΕΜ::Μια|ιιιι:Μι;ι.Μ“ι ι.” ι 1, Ἡ . ι ι ΣΤ
 μὲ 7·γ'“
ύ · ς,
4 > '
ι) Ο ·
ζ ι. ¦ '
.ω ,¦ , < .' μ '
ι η γ· 'ι
- › _>· .ι Ι
Είε _
Τί|ίιιιιιῇῖιι = 
ΣΤΗΝ εΡι-ιΜο ΤΗΣ ΤΥΝΗΣιΑΣ
 γῆ? Ι
Ϊ ΠΛΗΡΗ" Τ"...|"| 
· ιι ιι `ιιιιιιιι··
Η «Δύναμη» ηρασΤαΤεύει αηό Το αμμοθύελλε5 και Τα εηεκΤαΤικα σχέδια
Του |$'5 Την Πόλη όηου γυρίσΤηκε ο Πόλεμο5 Των ΑσΤρων. » ΒΒ·2Β
ΚΑΣ'ΔΟΚΟΣΤΑΣ
- ΝΤΟΥΓΚΑΣ
ΤΑ ΠΟΠ"
'|||||| Τα
ΜΝΗΜΗ
ΧΤΥΠΟΥΝ
ΧΡΥΣΕΣ
ΜΑΡΞ!
Η Ταινία Τομέ.
«ΜΜΜ». διεκδι·
κεί βραβείο για Την
ερμηνεία Τη5 ηρωΤαγωνίσΤρια8 Λίλι
Τόμλιν. » οσοι