Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Θολές ελπίδες για Ελλάδα και Ευρώπη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 77Ι'08 623'|ΟΙ
θΕΑΤΡ'ΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕ|Σ
3 7 Ο
ι την Κυριακή ο Δυο
= εισιτΠρΜ
5 ωρα ' οταν ΤΙμΠ
ΜπΘ“ρ“8 του ενοε
ενημερωοπ
η πολιτιΣΜοΣ
ε ο ΣΕΛΙΔΑ9
Μ Δ. ΜΒΜ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑ'Μ Η. Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΜΝ” '. ωΜ°Μ Μ Ζ
 28 'Ξιιι:ιιιΜΜΜω Α' ΕκΔοΣΗ
Βρε 949 - Αριθ. 18434 Ανατολπ 07.41 · Δυσπ 17.18. Σελπνπ 23 παρών ΜΜΜ: πηρα/Μ.ιονιπιεσ Οργανισμό Λαμπρακπ Α.Ε. ΤΙΜΗ '
Ολα εξαρτώνται απο πε αντοΧἑε του κ. Τσἰπρα και πε οκἑσειε με τουε ειαὶρουε
ολὲ5 ελπίδεε
ια Ελλαδα και Ευρώπη 
ΠΑΙΞΤΕ
οι 3ΒΧΡ9ΧΠτἙὅΑΡΗ ,ο
υπουργός Παιδείας κ.
Νίκος Φίλης έχει προφανώς το αγαθόν της σκέψεως που χαρακτηρίζει
πολλούς από τους «αγωνιστές της Αριστερός». Ησαν
ανέκαθεν συμπαθείς οι
Ρηγαδες. από τον καιρό
. γ ' - Π ` της δικτατορίας, οπότε και
Απογοπτευσπ Θα ειναι Βλέπουν Νεεε - ·
για το 201 5 χειρότερο αλλπ εκλογεε εμφἰἩκω ως νεῳωα
695% 55% το 20Ι 6 515% κυβέρνηση 486% του σωτερικου.
ΣυνέχειαωηαεΝ8αΜ
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α3-5
Μπιτ Μι Με: ιι ΜΜΜ παν Μπιτ·
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
> Η τεχνολο ία αλλαΖει ταν τεχνπ, Επιχειρπσει8
γι αλλα το βι λἱο αντιστέκεται που πανε ΤρΑΠ ΕΖΑ Π Ε' ρΑ|ΩΣ
η ΠΟΛ'ΤιΣΜΟΣ.ΣΕΛ|ΔΕΣ 1-5 η μπροστὰ στον
1 ' καιρό ΤΜ ΚρἱσΠ5
 Α  ι· / .. “ ' 'α ,
~ ι οι α - ' β?? ° .· Δ ευρωπη στις “Με
_ | Ρ 2 “η 3 _ Δ 4. κες επιχει%ς οι οποιες `
Ο ι “ Ξ · μέσα σε περι ' ον κρίσης
Κλειδι για τπν  7 ι π Η · ε ι αποτελούν «φοἔ» δημ!›=α
· ο . γιος ειναιη« ΑΝΝ: ».
αξιολογπσπ Γιορτινε5 Το λεξικο Με εταιρειών, με όπλο τη
ο ο ο ο δ ραπ · δ Ι ,
π συμφωνια για σελιδα απο τπ5 επιστπμπ5 τ;ῦεξε¦ἑΞἙ:;ἔ“;ἔἩἑ Η Μ ῖΜΜ Μ
το Ασφαλιστικό το παρελθόν για το 20] 6 το άνοιγμα στις “Με σε·
η τυχον να επιβιώσουν και να
ΣΕΛ|ΔΕΣΑ6-7 Β|ΒΛ|Α.ΣΕΛ|ΔΕΣ 1-7 ~ ΑοιεΡοΜΑ αναπτυχθούν. ειΔικο εΝΘετο