Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Στα "κοράκια" και η μοναδική κατοικία!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χ € Ι!” " “3 κ σ
ὅ 10... Ι ο· Δ ι _
` ύ , _` Ι
εΠπσγΠ (1805 [Γ “ Ό ` “ ή ῦ ··ε.·¦›:ιΝΤ·“εττ μΧ
ΑωΜω·ανΜωοΜοοωωω κ χ '# Π ά· Φ ψ
>-.4ν-- μ γ·
3. Η: ι ›<· · ··-· · :· ¦·· ιι· ι ··<· · ·-:=· · ·=·
ο ο ···· · ο ·· ··' ο ο· ο · · ·· Η 'Π. “.' Ο · Ο' .
ΔΩΡΕΑΝ :ε π·σ·οΜ·Ακκ πω· ' Ο λ Δ .
Α|ΜΑΤ0ΛΟΠΚ0Σ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μ ΜΜΜ Ο = Ο · · "·'··
Μ Η Δ Δ Λ Δ
' . Ο η”
Ο Μ 'Η Μ ·Μ(ΜΜΜ) Ι |
· Μ οψΜ(Μ£ ΜΜΜ) Ά ἑ Π· Ι Ν ΜΝ 'μμ “η |
- ι “ . Αν; κοετΑ5 εΗω5Ἡὁε5
ΐ@/ · ΠΩ ., Ἡ.
. ”'42” ' ·· ΜΜΜ ,ΑΜΠ
· ω ΗΜΜ“ΜΜΜΜ Ϊ.,
Ξ ` 'Η Ακη· ~:ὐ;μ·
` ΠΙΌ ζ _ Ι 58 _
Ω Το οῆοκοἰνουρ·ο επίσημο
 50νΜττ8£|<
β: · Αν μ _ | Ι . · _ γ ω5νἑο8ιωνἱοε«ΕνωΜῆο5 ΜΜΜ»
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΥΤΕ ΕΔΕ '. . ^ · " Η' Δ · '
ΥΠοψὶε8 ' ' ' ' '
«0με ρω» . . ¦ . ¦
Ἡ" ε·Δοπο·ΜκΡιο 505
4ΧρΟνΙ1 ' Ο ' .ν
ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕ|Τ0 γΠογρΓε|ο- · ο ο · · · ι · ο · ι 
Π0Λ|Τ|κΕΣΣΚ|ΕΣΣΤ0ΔΡΛΜΛ; . ο · · · 4 · ·· · . 
Ενισχνονῖω οι =ΔΠοψπ5 μεϋοὁωμἐνΜ
. ` . . · ¦ Ο =· · Ο · ο · · · ι · · ο ο · · · · ·
συγκςελυψηε Των ωωωνων γω το κορ|ΤσσΜ
των Πέθανε σε ειΠλὴ σύμβαση (εφΗΠξΜ1Ω) ' ' ' ' Η ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Ο ' ' Μ ' ' ' 4 '
ΟΠ) νοοο:<:ομΠΟ των Ηρτ:ΜΜἰοω
_ Π , Δ Π ¦ ϊ!
ῖο νΠοωρχΜο Ψνεκ85 οφε ΜΗ νο Πορ£μβει¦ Δ .· . ιγκκππκΠο
·ὁἱω5 ξΠΞιὁΠ στην ηγεοἑςι Του _;__ὰ_, °Φ ...Η ι Σ
“ .- ' ““ -- ;- "-,- ως '. ¦
ΜΜΜ νιοιροι ενώ .ην ΚΟΙΝΗ .
. | Λ
η ΜΜΜ
Μο! το νοσοκομεἑο σἩρεἑπ1ιδιοἰκΠσηε 1.· . η η
Στο ΜΜΜ σν:Μὡν: για Πε συγγενικέ5 · .· μ  · ' |/ ›
ο›(ἐσει5 νιεΠριἐ›ν των ελὲνχονπη. η “ Η Μ ὺ:¦_ . · ή. '
με ΟῖξλέΜΊ Με κνβ:4ρνΜοΠ5 β ' › ,τ ` ῦ·“ῖ·¦
. . .
κΉ δ Ω ν ά· · . .
 “ _ δ 2
- ΚΜ.. 467.27 ;· 4._ εἴ _.
` 7: . σ ·
μ , · Ο
-· χμ; " ·!··ι ··¦··.
~ ·__:“· · · ·
Μα· · · ο · · ·
. ή 3 Ο · › ο
! '“^ τ· ζ · ο ·
Δ · ι Δ · . ι . ' Δ ' Δ · · . ' ·
"ΑΝΕ ΠΑ ΓΑΜΟ Κ0Σ|ΩΝΗ ν , , 
·Κ.Μ"ΑΚ0Γ'ΑΝΝΜ Π | ' Ύ η Μ Μ · _ ` Ι -.
£"Ν ` Δ γ Ν "Ξ :Ϊ Έ
Ρ; ΕΠισΠμΠ Η '7 -· ' “Μέ ζ" Χ
 · ε - ΠΑΩ: · 
ή ρ 11ιστορκι Ν έ Ι
η . . _ , . . -· ΜμΕ ΙΙΙ Σία ~ ΑνσΖΠΤὡνΤ05 Η
' 3 ”τ Π' μ
 'ζ . Τη χαμένη )
`ΗΛ. Δε 50 ῇ αυτοκρατορἰα _
ο ' Ο ·
λ _ . - · ΣΕΛ. 36738 '