Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Όσα φέρνει το 2016
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡΒΟΥΡ ΗΜ" "ΤΜΑ
ΣΕΡΔ0Κ
ΧΟΜΠΣ ι
λ Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ | ῖῖῖῖ ἰ“
 ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
Μ.ε-·γροΞ.:οΜ
ΑΠόκΑΕιΣΠκΑ Το ΕΥθΡΑΥΣΤ0
ΣΤΟΝ ΕΣΕ Ο ΤΑ ΣΤόΙΧΗΜΑΤΑ “
ο· ΚΑΙ οΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ¦ _ «Ι 53»
· ΜΜΜ Ξ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ε ι' ΤΑ ΑΡΠιιΤικΑ ικΑΑοΠ
ι * ΜΕ'·Μ^°^κ“Σ ι ΚΑΙΤ0Ν ΚΟΣΜΟ κΑι Π...ΔιΕγΡγΠΣιι
=αἘΜ“ἩἄΜω :  ξ
με την κοινωνια
`ἑ_ κγι>ιΑκοΣ Τ : :
 ΜΗΤΣοτΑκΗΣ | ε ε
θα6ικαιὡαουμε ι Ξ Ξ
τα4%τωνποΜών ; ;
Που ζειαηΝ.Δ. : :
ι-ι εκΑοι·ιι Νεογ Ί
ΠΡοεΑι·ογ
 . · ισχυροΠοιεί την
 Ψ  κεντροὁεξιό ΠαρόταξΠ_|
ΜΜΜ ι :ΤεΠιιΠΠΠΠι Γ”ῖᾶΕῆΧᾶϋῇΠ ΠειΤεΠΤΜι Τ ΑτκΑθιΛ
~ 7 ἶ ΣΦΥΡ' Α'ΚΛΤΠ'Κ'ΕΣ, έ ΑΥΞΗΣΗ): ΣΤΗ | ' ΝΕ ΠΣ ζ “
ΜογΖΑ^^Σ 3 Ι ' Ξ ΦΠΡΠΜ"Μ Ε'ΣΠΔ"ΜΑΤῦΣ ὶ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Η χώρα Πο εὐειαι ·
χωρις πι· . ειναι ωρα
για εθνική συνεννόηση
ΣΤΑΥΡΟΣ
θΕΟΔΠΡΑΚΗΣ
ο· λύσεις δεν θα βγουν
 τα καπέλα τον
Μ··εΝι·Μ ΠΜ
Μ%:Μ%Ἑω“ ὶ ' ο ιοιιιοιοΠι 'ΠιιιιΣΠιΠΠ,ιΠΜ Πιιιιιιοιο ΠΠ ΚΑΤ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
| ιιΠΠιιΠε Με γψογΣ 7 Δ¦Σ_ ε
ΚΜΠση““·επΜΜΜνΜ ' η ι· ` ιιΠιε88Πιιι8 ειιιΠειΜιΠα
0' ΕΛ|Τ|ΔΕΣ
η κΑι ΤΑ
: ΑΤκΑ0ιΑ ι
 ΠΑ ΕΠιΛγΣι-ι ι
 τογ κγΠι=ιΑκογ 
Ο Πόλεμος καΤό Του ι5ι5. “ Το δημοψήφισμ 7· , Μ Ο εΠικινδυνος ΤραμΠ
οι Πρόσφυγες και Βτεχιτ και οι εκλογικ . ` 7 και η Χίλαρι σΤη μαχη
ο Τρόμος σΤην ΕυρὡΠη “σταθμοι» Της ΕυρὡΠη “ ' για Τον Λευκό Οίκο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα