Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΣιΣΜεΝοΣ 
Με τέααεριε αι·ιόντεε και Χωρίε τον Μαουλοὐτ, ?1 ο
 α·ν=ν“
που παραμένει λόγω βίταε οταν Κωνσταντινούπολη, ¦ Ι ὲ5©Ἑ .
Τὶ αρχίζει ιι επιχείρηση αναρρίΧιιαιιε Ν 1· Ο
“- · ·
Η ΡΑκ^ΗΣ_ΑΕ^ κΑ^^ο Ν Η των κυανολεμκων στα βαθμολογια Ϊ φ
Σελ. 10,11 Ν
_ ΚΑ| Τ|Μ|·| |'|ΟΥ Ε|ΜΑ|
ΚΟΜΜΑ" ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ Ζ |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 Η ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0927 Τ|Μ|·|: 1,30 €
Ο ΑΜΥΝΤ||(ΟΣ
ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΓ|Ε ΝΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΤΟΥ ΑΡΝΕΣΕΝ
ΠΕ. ΜετΑτΓΑφικεεὶκιΝιι:ει:
τοκ ιιιιιΞιιιο| ετικ
__ ` @πω κΑΝετι-ι ΔιΑο
ευρα· τεΑειιε Μ 2,14   ' -- .
ΑΣΤΕΡΑΣ - |'|ΑΝΟΡΑ|(||(ΟΣ (15.00)
|'|ΑΣ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ - ΒΕΡΟ|Α (17.15)
ΡΑΠΤ0|'|0ΥΛ0Σ,
ιιΡοτειΝογΝ
υ | ' Αι·χιεε το Μπι
ΠΑ Η 90 χι·οΝιΑ
 »Ι Σελ 14
ΑΝΑΚΟ|ΝΟΝΕ|
ΚΑΜΑΡΑ
"ΜΑΜ . Δ 7 Τὰ Ι Ι- , ερ Ψ γ ΜΕΝβκι%8ιο Δ 'το παρε:
γ"ΕΓΡ^ψΕ  α ω _ ο' ΚΥΜ “ου ΤΩΝ τοπια" :μια
ο ΣΕ"2|Ν|ο Δ ω- Δ Λ - _  Ο ΜΜΜ" «οοΝεκογ ΜΒΜ»
Νεο Ματια ΒΑΝ ετ" Μετρο γιι·ογε ε εκ εγΡα κΑι εεΝΑΡιΑ ΠΑ ειιιΣι·ΡοΦιι Νοιιι·ιοΑ μ"“γρ“φ" Σελ 4·9,48
ΑΠΟΛΛΩΝ 1928 ο' οκ ' Σήμερα κρίνεται
ΓΕΩΡΓ|ΟΥ: ΕΚΑΝΑ χ Σῖ°Ν·“  η συμμετοχή του
μια ιΔΑΝικι-ι ΕΠ|ΛΟΓ|·| Ο ΒΑΣ'^Ε'ΜΗΣ ΜΝ ΜΜΜ Με
/4Π4Π·ΠΙ·|Πἐ+› 'Ἡ:ῇ 5