Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
· Γιατί θέῆουν στην ΑΕΚ να
αυξήσουν τι5 αΠοδοχέ5 του Σουηδού
Η ΚΟΝΤΡΑ ΒΕΖγΡΤΖΗ Με ΑΡΝεΣΕΝ “ΜΜΜ ΣΤοα“Μ“¦κ“ & Π7εκ“ΜΜ“ εΦΗΜερ¦Δω - “ -  
Πώς· φτάσαμε   
στο.-- ;·σκ°    οι
με ΓΙ( ιτσ·° _Τ¦ΜΗ130€ . · .·  ..Μα
- ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ .
· Παιχνίδια εξουσίοε στον ΠΑΟΚ 2608
με αφορμή ΝΠ· το μ€τσγοοφικο ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ιΑΝογΑριογ 2016
Το Πρώτο μεγόῆο
κουΠόνι
του 2016
ι;;μηορεί νο
*ῖ·.μο5
στεἱῆει
τομεί
”7 ΜΜΜ.
· Αγγῆίσ, |σιιονίο κο· ΜΜΜ ο «οδογόε» μοε γισ το διήμερο
· Μεγόῇο μοτ5 στην |Βορική, χομό5 στο μικρέε κοτηγορίεε τησ
Αγγῆίοε ο Τριόδο με οπόδοση 23,43 πέροσε ο ΜΜΜ" την Ταύροι
Η... ρωσική «ΜΒΜ» γιο τον Σἰῆβσ κοι το μήνυμσ:  ὶ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟ|Ε| ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟ
ΔΕΝ ΠΑ Ε!   
ΠΟ ΥθΕΝΑ ι   
, , Ι Ι - · ΕΠιμένει για Νοτοερίνο ὅ
Το ενδιαφερον τη5 Ζενιτ κο· η Προθεση Γ ι ο Στρυμοτσόν¦, το κονέ [Ε _
του ΟῆυμΠιοκου και του Πορτογαῆου Ο?   με τον... Τσιρίῆο ΙἐΣἐἡἑ4  4 λ
«οο·ι·ιΑ Απο... Αρι·ιΞΝτιΝιι ι·ιΛ το" Νοε:: τι·οΝ πιο: