Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ο' ΜΒ Σ ο Ντι πει' κογιιεΡ ανοιγει το 2οι6
°"°°κ ΜΜ¦( ' με μια μεγαλη και αιιολαυοῖικα
Γρὐφε|οΤ^ΣοΣΤΣ^Τ^^"Σ Σελ42   στην «ΩΡΛ»
, και τον Κώστα Παρασκευὸιιουλο
έ "μαμα μ Μμμμ.
“ μπα μ αμιμα·νωνία
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
ΣοΒΒοτο 2 'ονοωοριου ΞΟΊ6 / Φυλλο `ΠΟ72 (2272) / ε Ί 3ο
«Δεν ειμαι εδώ
«εν ειναι ιαιιιαμμιαμα μου μιιαμὅιῖμε
“ μμεΒαμμε, πισω απο μιν μμὡιμ
6ιια6α›Μ<μ Μας ισα ιιν8ιιι ειναι
)› ΜΜΜ μιμια18ι» · Τι πω
Μ@μενμΜ αιιμιμνα μακ με ΠΜ
· ΣΠΕΣ|ΛΛ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «ΩΡΑΣ» (σελ.4-5)
. -   «εαναιμαμαμμμαιαμμ
Με" ο "ΜΜΜ .,   Μονς ΜνμιιιιιιιΜνώιιας»
Γκαανιαὐμα. σε μια διαἑλι6μ αννέντεαξμ στην Γιαλαντα Ζὐκα
Χωρια» εκπλήξει8 η αποστολή για Πλατανιά,
με τον Αλγερινό να δηλώνει «παρών»