Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Οι 7 μαχαιριές για τους φορολογούμενουςRecognized text:
Νέα '
Όταν ο λαόε φοβάται τον
κυβέρνασα, υπαρχει τυραννία. 7
Όταν τι κυβέρναστι φοβάται
τον λαό, υπαρχει ελευθερία! μ ι”
μ ι ' Τάμα 'Τζέφερσον,
305 πρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809)
Άρθ 'ο του θ:νουΌιι(ον:
Ϊ Σελ.: 3 Μ
Οργανωμένε8 Πτιστέίεεετοιεο`γα`2ομένουε
ιιιχειρτιματίεε το .υπουργείο-ἡικανομικών  . ”  '
Και ε
«Δίσεκτο» και φορολογικά θα είναι
το _2016για τουε άΕλλιινεε Πολίτεε, καθώ9 αρΧίζει Πλέον να τίθεται σε εφαρμογίι το ειιαΧθέστερο Πακέτο μέτρων
Πο_υ-έΧει ψηφιστεί από τα Βουλίι και
ανατρέΠει εργασιακά, ασφαλιστικό,
οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα
μια Χώραε, καθώ9 έρχονται κι άλλεὲ;
νέεε, μειώσειε εσόδων και αυξάσειε
των δαπανών διαβίωσιιε. '
Ϊ Τι θα ι·ιῆιιρώνουμε ανα μόνο στην Εφορία Γ ΜείῳαΠΞιαοδωότῳν αιιό>αῆῆαγή
ο:995νι9θ098κΦ αὐε“σοτ“5οσΦΜΜΜ ` ` |
| δαμάτωνΠου-θ`α
ο κάποιο αισιόδοξο`οτκονομικόγεγο-¦
ο, ¦ ι ¦` Μ -ι ο - . Νι¦/_γ τ ι ι ιν ι¦- “οι - - ι ι
η τ “,¦ _ιγ Ι ο μ 4ι“ ο μ ι ¦Μ Ἡ. _ι ιΜμ τ,ομ
ω¦γ,_“ζ¦-ῇ¦ :ο ¦ηκ ι τμ 3ιγ¦`Ί ““- μαι γ¦_,“ωη¦. ¦ ω ΙΜ -“
Αρ. Φύλλου: 26 ο
ανουαριου'2016
ζΣαββοτο 2 ι
 ο “ ' Τιμή: 1€
“αραιωναφωσ
` ο <ρ,ῖΟῆεεοιὶαῆῆαγέ5 οτι5ῖκῆίμακεεγια
¦ εισοδύματα μιζσθωτών;αυνταξιούχων¦γ
-εῇεύθερῳνετιαγγεΗματιών¦;ανροτὡν¦ 5,
` εταιρειών και εσόδωνατιόενοίΚια 
 η ρ γ
ότι `ταἐιιεετωνῖ'Μάτι .
Χαριστικίι βολίι“στ θ 1 7 Δ
σμένο| ετιίΠεδο ζώιίι
Χώρα9 Με δίνουν οι χ
του τρίτου μνημονῖού, με με αντιστοι- 1 ο
Χεε αλλαγέέστιι φορολογία-των “ ο ο
τεθούνσεισοο από. (ς
φέτοε. - 1 _ἱ φ  η
Δεν>φαίνεται›όμω9στον ορίζοντα και 
ινα-ιι να Ματια
και Με τριτον:
ιιαιιοαειικον .οιΕΧαιιεΝογι
ΜΜΜ'ν θ
νόε.Ύφεσιι αντίγιά[ανάτιτυξιι; 70090 γε ε .
ο τι=οιιιιοΣ Αι·ιΛόΝετΑι Σε οΛοΝ των κοΣινιο Ντούι Νοτια/ια. τοιοτ2ιΧΑΝΤιΣΤΩΝ Ϊ ! Ϊ
Με ακυρώθηκε στο <<ιιοροιιένιο> το μοκεῆειόοιονσι`θμόττονΜονοΧ00
Το 2018 ξημέρωσε για τουε ευρωι·ιαϊκούε λαούε με μια σκιά τρόμου να
Πλανιέται και να σκορΠά φόβο για ένα
ακόμη τρομοκρατικό Χτύιιτιμα ατιό
|Ενοιιῆοε «των
Δύοανθρωιιοισκοτώθηκαν ο
και ειπα τραυματιοτηκαν ο
· , . ρ Δ <'Σελ.:8
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7
ιΩΑΝΝΗΣΜΔΖΗΣ
«Αναγνώριση του ›
κασσόβου θα ανοίξει
τον,ασκό του Αώου ο
 ·θρακιι και καιρο»
Σε μιαμεγάλιι αποκλειστικά συνέντευξό
του στιιν «Α», ο καθιιγιιτίιε Οικονομικύ9 Γεωγραφίαε και ΓεωΠολιτικύε θεωρία9 στο Τμίιμα' Τουρκικών και Σύγκρονων Ασιατικών
Σαουδών, τιιε ΣΧολίιε Οικονομικών και Πολιτικών Ειτισττιμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστιιμίου ΑθΙινών, Ιωάννιιε
Μάζιιε, αποκρυΠτογραφεί τουε γεωΠολιτικούε γρίφουε για το 2016, μιλάει για τοι19 άμεσου9 κινδύνουε για τιιν Ελλάδα, ρίχνει φω9
στιιν εξωτερικό Πολιτικό μια Τουρκίαε και
εΠιστιμαίνει ταν ανάγκιι θεσμοθέτιισιιε Εθνι- '
κού Συμβουλίου Ασφαλείαε. Ι ~ Σελ.: 14
ιι;:τ ι' 'μπι
ι1~ μ γκι
τα τι ιαπωνια τι
ιι-ιὲιονιοιιοιιτιι τα τη ι
ω] Ι|_
εθαιιὡνεε σενα -.
η γιατουε αναγνώσττἑιιι8 ὲ6“μὲρι6ςε μ
'·Αιιοκτύατε την καρτα υγεία» Ετ θα!) η
- £|ιετ|τ Πρ. διαρκεια 4 μιινΦν.|
Πρ ωτοΧρονιά ,υτιό τον ασφυ κ`τι[κό `ἶτά”στασἔιισυναγερμού ύστερα από Προ;
ο κλοιό των μέτρων ασφαλείαε; Στο·Μό¦ ο! ει;δοτιοίτιστι ότιἀ<ανθρώΠινε97βόμβεε»
ναΧο οι κάτοικοι έζησαν τον εφιάλττι`, ,ετοίμαζαν μακελειό~ στο μετρό. ζ θ _
όταν οι ΑρΧέε·έθεσαντιιν τι σε κα Ϊ Ι  ο: Σελ.`:·8ν
ομάδα τζιΧαντιστών, Ξμε τις δραματικέέ
εικόνεε του «λαβωμένου» Παρισιούνα
είναι ακόμη νωτιέε. Στις Περισσότερεε '
ευρωπαϊκέ9 Πρωτεύουσε9 έκαναν
`Ματιού~εε<:ιιιιΞιιιιοε
'για γνωστού Ι
ματια `
Ε!Κόνεὅ ΟΠΟΚάῆυψηε σε β 
ΜΜΟ “στ“τ0“Ντουμπ Ύ
Το θέαμα «αποκαλύψεωε» ως ατιόιτουε”Πιο Χαρακτηριστικ 9'ουρ,ανόξύστεε τ ` τουμΠάι, τυλιγμ υ ξαφνικ στιε
τον γύρο Με Υφιιλίου λίγεε ώρ|εε τιριν_αιιό την έλευσιι[του 201601 ιιυροσβέστε3 _έΧρυν Πλέον ῇσβίισειι τα φωτιά, ωστόσο,,
μυστίιριο καλύπτει τα αίτια Με Πυρκαγιάε μου έσΠειρε τον Πανικό στου8 ειιισκέιι ο _ αλλά και στιιν·ευύτερτι ΠεριοΧίι. ῇΣελ.: 8
ν ν γι > ^ ι:¦ _ 'Ἡ. ,, ῦι ›· ῇ ι Η να γ ' γ , ι
φλόγεε, και δίπλα του φωτισμένο,αιιό σόου ΠυροτεΧντιμάτωντο ψΠλότερο κτίριο στον κόσμο,,ο> Πύργοε ΜιτουρτζΧαλίφα,_ έκανε
:μεγαῆοειιΧειοο
 7 γγ μ γ 'Σελ.:Ιθγ
ξ_τιΡοΣονιτικοῇ , η· 
“ Ειτιστρέφουνΐ , 
στο μοντεῆο πιο
Αμυγό`αῇεΖα8
 Οι εθεῆοντέε έσωσαν από
”ΕρΧονται κέντρα κράτΠσΠ9 αντί... για
Χώρουε φιλοξενία9, σύμφωνα με τον
ῇ ι; ανατιτλιιρωτίιζυιτουργά Μεταναστευτιὴ 7_κάἑΠολιτικίιε,Γιάνντι Μουζάλα. Είναι,
Πλέον, εμφανίιε τι αλλαγίι κυβερνητικός
ρητορικόέγια το Μεταναστευτικό. Ο
-υνιιουργόε τιαραδέκτιικεανεΠάρκειεε
θ ~ στο'υ9 Χειρισμούετιιε κυβέρντισιιέ και
ο “Προειδοποίτισε για «μεγαλύτερα δυ
ἔ ο; σκ`ο`λίεε'το 2016 αν δεν ληφθούν συνολικά μέτρα». ο Σελ.: 5
8 ·ΔιιΑτκοτιι-ιΣειΣ ` ζ, γ 8
~ αν όσοσννέβοσον
σε, Εῆῆαὁα, κοα8μοῷΦκαι
«Ανεξαρτησίατ Ύ '
ῳ-·_---_-_
 ΕΞΑ;φΑΛιΣΗ ντΕιΑΣ 
 ~' Λεπτομέρειεέστιι σελίδα 14 
- . - _ - _ _ - - - . - . - . - . _ --ῇ-ω--μ--ῇ--ἐ-------·---------_·---
Δαθῆιιιιαμο για 2015 ο |
Σελ.: θ, 9, 1-4