Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2·'·2°'6 Ο
^ΜΕΜ Β Σ Τ
Μ(ιωι9ιω θ
ΜΜΛω Ι
(ΜΜΜ)
(ΜΜΜ)
(·97+ιΜ›
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜἙωΨαΜἙ ` ΜωΚυΜΜΤΜΜυωΜ ΜΜΜ|ΤωΙ@€ΜΜω4€›
Μ Μ ΜΒΜ ` '· ΜΜΜ Μο.τκ·ΜΜΜ
ΒαπΜΜ  ΜΜΜ Μ. Μαη. αΜ. ΤΜ Μ: 2'°Μ- Μ ΜΜΜ!"
α." Μ ψ"μΚ“φ' ύ . ύ ό ΜΨ ΜΤΜ ΜΜΜΣΜωωωωΜωω
ω"””“ ψ" μ ο ΑΜΜΜ 7Μ'-ΔΜΜ7' Ἐτωω
, , , Ι Ι 5 Ι
Ματ“5·εΦωΜ Μετα τ ν στο ~ . ›
τῶν πολιτών Η ΟΜ“““Ψ_|ΜΞ
~ Μ ρ ση““ 02.721, σι·|.2.“;#η
““ΜΜ“Μὁω““ των νη μ0·ν ιων
ΜΜ%“Ἡ““
κ η · Ι ' | Ι Ι
ω Μ Μα Σεπλφη ἀμΜαΜτοποΜτΜΜ
Μ=ΩῶὡΜ Μ.” Μ' εΜ.ῶωμΜ_Μ"Μώη
ὡΜ"=ΜΜἩ#“ ρωωπὡ*ωἙ -ΜΜ|Μ.Μ&( ΐὴ“ΜῆΜ
Μ Μωαβ Μ κ. “Μ Μ ω ΤΜ ῇΜΜ
Μὡ3Μ με 8ΤΜωὡ Μ" ΜὴΜΜωΜ
Μ ψΜωΜ ψ ω*Μψῳμ ὑΜΜωὴνΜ ήῆΜ*Μω
η Μ. Η Μ ώ ΜΒ Μ ώΜΜΜΜΜ Κ αΜωΜω
ΜΜΜ Μ ωαΜΜΜ ηωἡΜΜ Μήν ·Μ
ΜΤὁΜΜ·ψ ή ΜΜήΜΜ
ΜμωΜωψΜ ΗΜὴΜΜΜω ὁ ΌΜὑψ ο'
Μ  ΜΜψΜΜ_ Τ Μωωω ΜάΦ
ω Μω- ΜωΜω ΜΜΜΜω :ΨΜΜ°ἐ=Μ“ ΜΜὡ“
"ἩΜήΜ. Μμωω ΜΜΜ Μ “Ψ “Η Μ ω
ΜὸΜ ΜεΜ“Μωῳ “Ξ*"ψ*α ωωΔηΜω
ἩΜΜωΜ0ω ΜΜΜ μ'ήΜ&ωψ' ω Μ Μ Μ ω" ἡ
ΜήνΜΜἩὡΜΜω ωωωΜΜ Μ*Μϋω ΜΜω*“
ω ΜΜΜ ΜΜΜΜ ΜωψΜΜ ΜΜᾶΜ“Μ
ήΜὰΜ@ ΜΜωωαΜ ωὡωΜωΜω “ὡΜἔώ
ωωΜΜὡωωω= α ΜΜἡΜωω 3 Φ 'Μ. έ
ω··-ωΜαΜΜ“ωω ΜωηΜψ Μω νΜ ΜΜΜω=ΒΜ
ΜψΜΜΜΜὐΜ Μ ω ωμψΜἴΜ ΜΜὲΜψΜΜ
ήΜΜΜλΜὡΜ ΜΜωωΜω ΜαωώωΜΜ Μ Μώ
“·Μ““ΜὑΜ ΜψΜωα Με πω. ωΜὴωΜωω
ωωωω.ΜΜΜ- ΜΜἩ'ΜΜ ωΜψΜΜὡΜ °Μ $ΜΜἀ
ΜωσΜω ΜΜΜ-ΕΜ#ὡ “Μ ΜΜΜ
μα¦ωΜω ή
ΜΜΜὸΜ
ἔΜἴΜήωἄαΜ Π . Μ ή'“"ὴ"Μ"ΜΜ
πώωΜωἩωΜ ΨἄῳἙ"Μ ήά›·ὁπἔόΜΜ:Ἐ Ό φθόν0;, ὁ κύρος
ω ΜΜΜ εφ· Μ Μ Μ . . ω ή -_ . ¦ ω6ωΜο ΜΟ ων ΜΝ·- τη9«Εωῳ ΜΒΝΕ!” Μέ $ΜΜΜὁ και0μωμος
ψΜω'°“Μ ψΜΜωψ τα* ιὁΣτΜ' Μ
@#ηΎ“ΜωωΜ %ἔΜωωΐωω ·Μὁ&Μύ·ω λὡ'“”Ψ*“Μ Μ' Μ
ΜάΜω   Μ“ὴΜ°#Μ ΜΜΜΜΜἩΒ ΜΜ.ιΜωΜωτωΎΜΜ
ΜΜ ή Μέ ΜΜψ¦Μψ Μ.κύΜΜἀΜψ ΜΜΕ! ΜΜΜ ΜωΜωΜωωω
Μὴ “ΑΜ Ιη·ΜιΜΜ ΜΜΜ ΜωΜψΜω ΜΩΜΜΜΜΜΜΜω
Μμ“ωΜω“ς* ὡΜὑΜ -ωΜωωωω ω. ύ*“Μ·“Μ ωώῶΜωηΜΜΜΜ
ΜΜω& ωω Μὴ ““ὑ“ΜΜ Ψ.ΜΜωΜ μονη-θυΜωωΜΜΜΜΜ
ω ωΜΜΜ ΜωωΜπ“ρ ΜΜήΜω Μ ΜΜΜ.τᾶΜΜΜ€ΜΜΜ
“ω ΜΜΜ ΜΜΜΜώΜ “ΜΜ"Μά“ ΜῖωΉΜΜΜΜ"ὁβΡ
-ωΜΜ&ω. ωΜωω*   ἔΜ·ὶωἙ9.Μ@ὐΜΨο
έ;ψΜῆΜη$ω“ Μ ω Μ έ Μωαω“ωωΜ ὰ ΜΜΜ-ύ ΕΩἶςἶἔωἔ›. "“°“'"“"'° Τα
ὡΜΜμΜΜ “Μ- 'Μ"ὸὡΜΜ “ώ““,"ῦ'" Ζω' ω "η “ Μ4ω·ΜΜ -Σὡ
ως'. ώωΜΜΜ Μωψωω 7 . ή·Μαὺ ώ Μ.
ΜὡΜ#ὐὴ“ῳ “.Μ Μωὡ¦Μω¦Μ ΨΜΜ°Μ ωἡΜωω Μ :ἐ%ΜΨΜωω
ΜἄὡψΜ ω “ὁ Μ“ΜΜ ΜΜΜ-ΙΜ” ψωήΜωωΜ Μὴ* .Μ "απ “Μ°Μ
ωμή' Μ: Μ ω Δ ω &ωΜωωωήω ΜΜΜΜΡ ω·ωΜω ΦΜώΜ
Μ Μ Μ ΜΜΜ' ΜΜἔ ΜωΜ ω%ωΜωω ΜΜΜ τὁΜὡΜ·Μ
ὡΜὡΜὡΜ.ΎώώΜ ΜὺψἙ .ΣψΜ“Μὰω Μή;6ω:;; Μω ω α ώΜΜὁ° ΜΜΜ Εν Μ ή, ήὡ,ὁβ η”, ΜΜοΜ ωΜΜΜώΜ
ΜΜϋΜ ωΜἡΜΜΜ ωήΜήωωΣΜ ω·ωωω“Μω ΜΜΜ““·" Νη “ΜΗ ω
Ζ Μό) ΜήΜέ-δΜ £ωῆΜὐΜὺ“ 
ΜΜΜ·Μω" Μω ΜΝ αΜ·ών°
Χα" ἑΨΜῦΜ “ΨἔἙ
| | ΜΜΟ ,ν η, Β Ο
Σημε α «Κυ ιε Π ωθυπου έ » ·“ωΜ““ψΜ “ω
ρ ρ ρ  ··· ωτωωωιΜωΜ.ΜαΜ“Μαη 
ο". . Μη
ω ω | ~ αηωΜΜωΜαΜΜἀΜρ
:.ϋἔ ω ΠρωτοχροπατΜο δωρο @Ώ ἔχω. “ῳ“.ς ω Μ.
ΜΜΈ Μου-ΜΜΜ ωπΜΜ ὑΤωκωΜψ ΜΜΜ· Μ ω ώ
ΜωΔω+ ΜΜωὴα_Μ *ήΜΜ* ΜΜΜ°“°“ Μ*“Μ“" ΜἙΜΜΜψ“
ΜΜΜ” Μω ΜΜῆΜ“ αήΜψΜ “τ“ωω““ή . ι 
ΜΜΜ. ω ἴὡ“ω¦”ΨΜΜ““= ωκωκὴωΜ “Μ-“,Μ·¦ ΜωαΜΜω· ΜΝ! ΦΜΩ ΜΜ%ἑ
η ΜΜ#ὡΜωω  ΜώΆΝΜ·ήὡ :βΜ_ΜΜΜ&0ω“Μ ΜΝεΜ'·.
ΠΜ ηωηαωψω Μή " π Μ·ωωωΜ “ψω ύ
ΜΝ" ι-ΜΜ“ωῳΜ ΜΧ* “Μ ΜΜΜϋΜὰ Η Ψ Μω α6ΜηΜΜῳμ·ΜΜΜ
ῇ¦ω°ωἡ ·-·ὰη·ωωω· Μ“Μ““““ ΜΜκψΜΜ "Μὴ” Μ" ωΜΜχΜΜτΜΜΜΜτω
ΜΜ“Π -ΜΜΜΨ“μ “Μ°“#°Μ ΜήὰΜΗΜ Μἔ“"Μ'"“'“ ΜΜωΜΜωΜ
ΜΜΜ Μ. ωπεπΜ-Μωω Μ-·Μ··Μ- ὡ”ὴΜΜ Μ”"==_Μ ΜΜΜ.ΜωωςΜ
ψωῳωὴΧῳω _ωὴΜωὴ“ Μ'"ΜωΜ ωὴΜΜ"ωὐ ΒωΜΜ8
ΜΜΜ ΜΜΜ·ΜΜ "“""'Μ” ὴΜ“ὐ““ ·ωΜωααω
Μ ωπΜὴΜΜ “""“*ωΜ“ Μϋ“ϋ“Μ ΜΜΜΜω
ΜΜΜ ΜΜὴΜΜ· ψΎΧ*ω “ΜΜΜ ΜΜωὴ#ωσ
ωΜωωω ῆωπΜὰπΜ· Μ” “ω“ὡΜ ΆωΜΜΜω · ο ·
ΜΜΜΜ Μψωωωωω ωΜ“"Μω “'·"ύ'“““ὑ“ ωωηωὴΜ θεομεεειαες
ω.ωω Μ#ΜωΜ Ν”ΜΜΜ ΜΜή Μ_ωὐωω ·
ωΜ.Μ· ΜΜ··ὴΜ Μὡὡ“ωΜο Ι . .
Μ” ωαψωωήΜ ¦τψω”ω“ Μ“ω“*“” ΜΜΜ
ν ο· ΜηΜωΜ “ΤοΜ-Μψ ω“ω*““ωω Μ"Μ'“
| ωΜ.ΔΜωω ωΜΜκὴωωω Μμωω_Μ ωὡΜΜὡ 
,7”|ω'ω ΜΜΜψΜ “ψΜ·Μ “_·Μψ'ὑ ΜΜΜ