Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΗΝ ΤΕΛ|ΚΗ ΕΥθΕ|Α ΜΕ.|.ΜΔΡΔΚΗΣ-ΜΗΤΣΟΤΔΚΗΣ
ΝΔ: «κλειδι» για
τη νίκη οι ψηφοι
των 2 ηττημἑνων
του ΣαΒΒατοκύριακοσ
Το« Μι: σα5 εὐ _η ι
Μ “ Χρόνια πολλα
° αλη χρονια '
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΑηοκΔΛγηιικιι εΝιιΜερΩΣιι 02. οι. 2οι6 _ Ι κι
(3¦5€ ΜΕ “ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
Γκριπ χρώμα στην ΜΜΜ και τον κόσμο
Οικονομιό, μετόνόότευτικό, τρομοκρατιό ότιμιοόργηόόν ζοφερό σκηνικό
2 'ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 20] Ο
ΧΤΥ|_|Ἀ ΣΤΟ ΜΑἙ|ΜΟΥ
8 σιι·σιρέτ
σισ δρομο
το" ΜΜΜ.
Αοφσῆιοτικό Αγροτικό Κόκκινο όόνειό Ρόθμιόη χρὲόυ5 Ἀόειε5 ιν
Ανόητωξη Δημόσιο Διόφθορό...κόιστο Βόθ05 όνσσχημστιομό5 ι
 κΑι>ιιι Α Με
 Π γ ·· `
κανει: αν Νικο
Η ιιισ ϋιισκσΠιι
Μεση γισ
ισ «ΜΜΜ»
.ν Μό
ό Κωόιό5 ἔό::ιόόόι“ιε
ΣΕβ. 12
ΠΡΩΤΑΓΩΝ|ΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΣΚΑΚ|ΕΡΛ
ΞΕΛ. ιο-ιι
, ° Ξ Το Ζω 6 να
Με "Μ"Β"°'|Π Π   τεῇε|ὡσε|
ιὲΠσι: πιο ιισιιιισ ΠΕ Χ 0ν|05 ι ο  ,
με ιιι σιιι6ιισιιικιι ρ 98 η ο το μαρτμριο
εΒισιισιἑσων ^ ' ό των Εῆῆηνων
ΛοξοκοιτόΖοσν “ χ  . η 
4 Βοσῆεστἐ8 ` 2
μικρού κόμμστοε Π Β· Η!”
ΑναΖητοόν ` _ Π" °'ῇΠ·“κῇ 7  70.000 6σνειοῆηιιτεε
Μαη για τσ · 'ΙΜΡΒ"θἔΨ"   ειναι όμηροι του
. στην ο' εια  Ϊ! ο ·
€8ρ|Ϊ8' ΕΟΠϊΓΟ|5 Σελ ζ . , 7 Ν εῇΒε"κ°" Φρἡγκ°"
Πέταλο, όντε,
Μοσἰα¦ἄ ι·ιιι8
ΣΕΛ. 08. 2022. 46·47
Δεινόσαὐρων
Ο χορὁε
διώχνει
κιλα και '
κούραση
Ένα· Χαηι
καΒει
την ορεξη
,ΥιιιιιιΧει ιιιιι...
ιιιιιιιι Μποστ
ΣΥΝΕἩΠ ΕΥὶΗ
ασ ιισῇιιισιιστ
ισ μόνιμο ο
8ὐιιΪιων Σ