Πρωτοσέλιδο Αυγή: 2016. Έτος ορόσημο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦κσῆΓι χρονιο
Ν  η . ι  Ο  “ Μ.ᾶν8ἰ.8Γ
ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12484 · ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ: 3 €
6,75 δισ. ευρώ
«ποτό χρῆμσ» στον
τιρσγρσσκῇ οικονομἰσ
το 20' δ ,11
Οι Πρώτοι μονες της νεος Χρονισς είνσι κρίσιμοι κσι
δεν Χωρονε κσΘυστερτιοεις κτιι Πιοωγυρἱσμστσ. Η
κυβέρνΠστι θσ συνεχίσει το οισΠρογμἐιτευστι με
Περισσότερους συμμέιΧους_ Οτι δωσει ττι μοΧτι γισ το _  ο
σοφσλιστικο με οοΠιδο Προστσσισς γισ τους Πιο
σουνομους. θτι κλείσει την σξιολογτισΠ. Κω θσ βολει < Η ενίσΧυσΠ των δυνέ1μεων Που
_ Π ΠΙ Χώρο σε μιΟ νέο Περίοδο ενίσΧυσΠς ως “ · ~ σντιμσΧοντσι το λιτοτΠτο Θέτει ῇδΠ τις
' " " ' ` - οικονομίος κσι ττις κοινωνίσς. Αυτο ειναι το “ ' βοοεις μας μεγΟλΠς ΠολιΠΚῇς αλλογῇς_
«Ο στοιΧΠμσ κτιι τι Χώρο θσ το κερδίσει. _ . τ Ανοίγει μια νέο οελί6ο γω ων τατο
δισνοουμενο5
σντἱδοτο στον
νεοφιῆεῆευθερο ιο»
 εσνσΒροσμε
Η ΜΜΜ δεν μπορεί τη χαρά
νο δεχτεί τον προσφυγή .
, τησ γνωσιιε
ΚΟ' ϊ" ΦωΧε|Ο
. Ο Κ Γοβρόγλου
οπο" το" Κὁ°μ°" · 15 και ο Ε Κουζέλτις μιλούν
για το νέο σχολείο .21
, ' ' '  ομοσ
Ενας αρχιτεκτ0νας κοινωνιοῆογοε Μ
¦ 1ινκρονντ
στη Σπαρτη Μοσορσν γοΟΦεΙ
Η χρονισ του 2016 γ¦ω.ἔ“ω
ονοσΦ ειο ΠΟΠ
 Τα ΠωΜΜ, σωσει μιο σγκυρο»
Ω ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ οιδί του δημοτικοῦ
° Με Π τε'Ο"°Ε
σχολείου που να των γνωρίζει τον ι
 ι ή" ι!.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
, , , στορίσ της Σπάρτης κσι του βοσιλέο _. _ _ Ί ρ ρ
οταν τα βλ£1111ατ0 ηταν της Λεωνίδα της πόλΙιςκστσμεσής του ΑΨ'Ο°5 'ΡΗ |ΟΠΟ`<··^Ο 1
στραμμένο στη Βουλή κάμπου με τις Δως κσι τις πορτο- Μ ο _°Μ Εμφυλιου ΠολεμΟυ
κολιές.μετον Τοῦγετο κσι τον Ευρωτσ Μ. Με 1936-1939
·+7. 12· 13 δίπλα ως. · 80 :σοι-ΓΑ ,Πο σοι ΜΑΜ-ι τον
τον 'νδἱσ
_ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΠΣΕΛΙΔΑΖ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα