Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
μ|¦ ι Δ έ ,ι
γ χ ›-  να, 
ωρας [στα
 . :υζ:9..κ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 20|ό
|ΑΡΥ|'|·|Σ Ι. ΣΠΑθΑΡΑ|(|·|Σ
ΕΤΟΣ ΒΕ Ξ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7078 ·Τ|ΜΗ |€
Απολογισμός έργων
από την Περιφέρεια
ΣΕΛΙΔΑ7
Να μην κοπεί το ρεύμα
σε κανένα νοικοκυριό
ΣΕΛΙΔΑ5
Αναβίωση του εθίμου
“ΜΩΜ0ΓΕΡΩΝ"
ΣΕΛΙΔΑ 4
Λήξη της «ομηρίσς» για
εργαζόμενους στα ΑΕ|
Οι συντονισμένες ενέργειες τας Αναὰ
πλαρώτριας Υπουργού Παιδείας, Σίας
Αναγνωστοπούλου, αποδίδουν καρπούς
πετυχαίνοντας τα μεγαλύτερα δυνατή
ευελιξία στους ερειΝατικούς φορείς
και αντιμετωπίζοντας ελλείψεις και
ασάφειες.
ΣΕΛΙΔΑ 9
Πρωτοχρονιάτικα έθιμα
από τις γωνιές της Ελλάδας
ΣΕΛΙΔΑ ό
Με υ5 ότι
Βρείτε μας στο Ρετεοοοκ ως:
Γεγονότα Αχαϊας
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
Γεωτρυπτινιι
στον Πτιτριιίκό
Ερευνητικό σκαφος
με σύγχρονο
εξοπλισμό, θα
προχωρήσει σε
νεωφυσικές
καταγραφές μια τον
εντοπισμό
υδρονσνανθρακων. Η
έρευνα εκτιμάται ότι
θα διαρκέσει 40
“μέρες
Στα πλαίσια των συμβατικών δεσμεύσεὰ
ων που καθορίζονται από ταν Σύμβασα
Μίσθωσας τας περιοχής του Δ. Πατραῖὰ
κού Κόλπου μεταξύ του Ελλανικού Δαὰ
μοσίου καιτου ετιιχειραματικού σχήματος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣΑΕ
(50 %, διαχειριστής), και ΗΜ"
ΙατεταατίοααΙ (5 0%) θα πρ αγμ ατοποιαε
θούν γεωφυσικες ερευνες στον Δυτικό
Πατρα.ικό κόλπο.
Στόχος αυτών των ερευνών είναι α καταε
νόασα του γενικότερου γεωλογικού μοε
ντελου τας ευρύτερας περιοχής και α
αναλυτική χαρτογράφασα των δομώντου
υπεδάφους στήν περιοχή του Δ. Πατραῖὰ
κού κόλπου.
Μετά από διεθνή διαγωνισμό, τις γεωε
φυσικές ερευνες θα διεξάγει α ΟοΙρΙιία
ΟεορΙιγ5ίεαΙ ΠΚ, υπό τα συνεχή επίβλεε
φα τας ΕΛΠΕ.
ΣΕΛ|ΔΑ |4
Ντύθηκε στα «λευκό» η ορεινή Αχαία
Προσοχή και αλυσίδες μια τα οχήματα που κινούνται
στο ορεινό οδικό δίκτυο
Λευκό τοπίο είχαμε χθες στα ορεινά τας
Αχαΐας λόγω τας χιονόπτωσας που εκδαε
λώθακε στα διάρκεια τας νύχτας. Οι αὰ
ντιολισθατικες αλυσίδες σταν ευρύτερα
περιοχή των Καλαβρύτων είναι απαραίὰ
τατες, ενώ τα εκχιονιστικά έχουν πιάσει
ήδα δουλειά ώστε οι δρόμοι να παραμεε
νουν ανοιχτοί.
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΛΟΓΩ
ΧΙΟΝΟΓΠ'ΩΣΙ·ΙΣ
Επ. Οδός Καλαβρύτων ε Διακοπτού μεσω
ΜεγάλουΣτι1ιλαίου
Επ. Οδός Καλαβρύτων ε Πατρών μεσω Χαε
λανδρίτσας
Επ. Οδός Καλαβρύτων ε Κλειτορίας μεσω
Πριόλιθου
Επ. Οδός Καλαβρύτων ε Χιονοδρομικού κά
Επ. Οδός Καλαβρύτων εΑιγίουμεσω Πτερας
Καλαβρύτων ε Κλειτορίας μεσω Λουσσών.
Επίσας δυσχέρεια σταν κυκλοφορία υε
πάρχει λόγω πιο αραιής χιονόπτωσας και
παγετού σταν Επ. Οδό Καλαβρύτων ὰ
Λουσσών, στο Άνω Διακοπτό (7.700 χλμ
θεσα) και στο Πυργάκι Αιγίου.
ΣΕΛΙΔΑ 8
_ Η Διεύθυνση
και το προσωπικό
"Η εφ'ΙΡερίδ°ἔ
«Μ ΓΕΓ0Ν0Μ»
η Σας εύχονται
λ Χρόνια Πολλά
Καλή Χρονιά
Με υγεία, πρόοδο
και ευτυχία!