Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
π““ωωτΝωι
ω;Μωσ 3,2 ο». Μι· ΒΜΜΜι. Μό'
αΜΜΠΜΜωΜυΜωΜΜ.ω '-  .
επεΝΔγπκοΣ ΟΔΗΓΟΣ Β|.ωΜΒΕΠθ ΒΠΒ|ΝΕ58ΨΕΕκ
Τι φέρνει το 2016 σε
Μια, ΜΜΜ, 0Μ0νομἰα
ΟΙ50ΕΈΑΙΡΕΙΕΣΠΟΥ ΘΑ ΜΜΥΝ ·ΟΙΗΓΕΙἙΣΤΗΣΠΑΙΚ0ΜΑΣΑΝΑΠΤΥἩ
·ΗΜΙΌΛΙΘΙΚΗΕΚΡΗΞΗΣΪΟ ΜΑΙΟ ·ΤΟΒΒΕΧΙΤ, ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΤΑ ΜΜΜ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
'ΓΩΜΜΜΜΜ
Μ-ΜΜ“Μ
ΜΜΜΜω·Μ
ΜωΜΜαΜωΜα
ωωωΜΜωνΗΆωωνΜΜ
ΜΜιοΜαΜωωωω
Μ ·ΜΜ ωωΜω|Μ.ΠΜΜὡ
ΜΜ.ωωΜ αΜΜΜΜΜωΜΜ
Μ ωιΜΜ.ΜΜΜω.Μ. ΜωΜ“ωωως.ωωωω
ΜΜΜαοΜ. Μσ5ΟΜΜωωΜω2018.
_ Ι . Κ ;? η 9' ΐ- Ό-  :
-::-=:-·: 33 € Ξ Ι Δ
ΜμΜΜΜ·Μ
ΠΜ ΜΜΜ”. ΜΜΜ .ω
Ρ Δ,Γ(-*.;Π
Μα κόστη"
' ΎιπηΜοΜ›ΜΔἡ μεγάλη κι·θυσΙέρΜ“. “ρήζωιιν ω υ)οΜηωιΆ1ω
ι›ρΜμὁἩ ΜΒΜ. (πως η
ιωρ(α(ῳω“ πιω· Η σεμ›δρ(ω“Λ·. η ΜΜιΜΠ ως
ΗΜΙιΦΜιΚ χω ω" λιπι`·
μα Η Π¦κ›ωθΧΜΗ ΠΝ διο
δαωί“` γω ων ιΜμ.ΜΗ
Μ; ΟΛΠ. ΜΗ ›%ιίζωηπ
ω Ειωχωωω· και ΜΝ
ω μη·ῶ“ ΜΜΜ· ἐρν1.
'(-)Μ ουκ] είχον ΜΝΗΜΗ·
σει ω Πρυηγ(›ι'·μτω Μὴ
η" οι ιιΘσ·“ρἡ (ΜιδροσΗ
ως ·_π·μῳΜκ κι·βἐωἩΝικ και ιων ωη馛γήκ
Μι· ι!Ι|μηΜ κι Μπίρα
ψυυν. αΏό ΜΠΕ ω μΠ)ὁ
ΜΝ ν, Τι συνέβη; ί·Ώ.)υ
ω· μικ·)“; Μ“ωμι ΑΠΟ
δεν ειναι κοΘώ“υ [ΜΜΜ
ΜΙ Πλέον ι·“ομπ| ο μΧ»
·.πκν“νο 'Μα
` >χ·`|
Πω Β" ωθεί @Μι
νι" την ΜΜΜ"
ΜΙ Οσιωση·Νς Μὴσος οι κώμα ηφκ;£αιες
ΜΙ οι ψωοΙ Ιω κ ΓσΙωωστο ω] ΒωαΙ ΕΙἩσ50. · αχ 1ο
Ψἰθυοιο·· 'ω·Μ
Π θαΜ Μ
.ΜΐΗΜἡὡ
2.ωωΜ
Μ0ΠΜΜ180Μ
ωΜαΜΜΜ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ