Πρωτοσέλιδο Ημερησία: 2016: Ελπίδες και φόβοι







Recognized text:
«ΚΑΕΙΔΩΝΟΥΝ» ΟΙ ΠΕΡΙ|(ΟΠΕΣ
Χαμηλότερες _
συντάξεις για όλους Ρ κι
Φέρνει η νέα χρονιά 'έ
Οι οκτώ ανατροπές μέσα στο 2015
και οι ειπα δομικές αλλαγές
που ξεκινούν τον Ιαναιύριο.
αλλάζουν τα πάντα στο Ασφαλιστικό. Συνολικά πρέπει να
εξοικον0μηθούν 18 δισ. από
το σύστημα Μ. 7
'ο σπουδαιότερα βιβλία
η του πω
ι Π0λ|ΐ¦'° ,
Αλέξη ΖοριΜΟ
Αυτή την εβδομαδα: Το ΦιλοσοΦικό αριστούργημα ΣΥΜΠθὶΙθΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 20180 - ΕΤΟΣ 690
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ 3.5 Θ
ΩΡΕΣ ΕΥΟΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΪΑ ΤΑ ΑΡΑΜΑῖΙ|(Α ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2Ο15
2016 Ελπἰδες και φόβοι
Χρονια-σταθμός για οικονομία και πολιτικό σύστπμα
^ν:ιιτ:::τ2“ειΞιΜκακές  ·
Οι αισιόδοξοι προσβλέπουν σε μια αλλαγή   * ι ""° ι
σελίδας στη νέα χρονιά που έρχεται,
μετά το «επεισοδιακό» 2015 που Φεύγει
«κλειδί» η πολιτική σταθερότητα που θα
καθορίσει και την πορεία της οικονομίας
θι·εοονεη ή νέα εμπλοκή το 2016. το μεγά
ιωω.ωω› ω_ ω 'ια και 2012 2013 2014
λο στοίχημα της κυβέρνησης Μακ-τε :Ξ- Μ ο
_ 342.5_ .1
τα.: Με
ΜαογΝΣτΗΝ“ιιΜεριιΣιΑ“πλτιιχΡοΝιΑπ0γερχετΑι :Ξ °ἴ'. Μ 32εο_ Β: ω -2
ΜΑ -=
Μ'ΜΜ“ω6 ΜΜΜ-Μα 1 ι78- Μ | ι 3075 Μι ς η
ΜΜΜ·Μ.ωι ΜΜΜ....ωπ ΙΜ-·-·-·-·-·-ι- Μο ' -5 ;  η _ . . . 
ΜΜΜ___.ωε ΜΜΜ-.ωα  2011 2013 20152016 2011 2013 2015`2ρκ σε ασΜὡι
ΕΟΝΙ|(Ο ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ¦"Μ"""""""¦""¦Μ
Εκκληση 7 επιχειρηματιών: 
ω- -Δα2οιι Μακ Χάθηκαν
«Καντε μεταρρυθμισεις» τεραστια
Περιουστες ΟΠ)
'(ορυΦαία στελέχη της αγοράς Νέα κύμα επενδύσεων, εκσυγχρονισμός '
μιλούν στην «Η» για τις δομικές της οικονομίας και λιγότεροι Φόροι. τα ΠμαΠσ[ΠΡι0
αλλαγές που πρέπει να γίνουν βασικά τους αιτήματα εινα .ε
Η Μία του Γενικού Δείκτη
ι #3· Μ Μ
Μ“ωωωω
εΞτιοποτπτπεΜ Π - Με
ν ν Μ· ? · ὁ 29%
«Κιτρινη καρτα»  - ω
σε'800.000 Μ ΜΜ 
«κοκκινους» Με | ι
δανειολήπτες 
›0ι τράπεζες στέλνουν μαζικά '
επιστολές. ζητώντας στοιχεία για ω ι αν  _ Ο  ›Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε
την περιουσιακή κατάσταση των ' Με “ Η ' .5 ε . ύ. η' Π . 'η Η Π Α, "έ _ κατά 25% μέσα σε έναν χρόνο
οΦε|λετων ›Ερχο"ω κατασχέ_ » Η ελπίδα σε όλα τον πλανήτη για μια καλύτερη χρονιά... πεθαίνει πάντα τελευταία ›«Βωτ|ω κατά 93'88% γω
σεις και πλειστηριασμοί ΕΑΒ τις τραπεζικές μετοχές :Μ Μ