Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αποκτήστε Ι; Π
μεγαλύτερα _
ζεϊμΠἑΒιιω
ἙΞζἶΞΕἔΞΞξ ΠΕΠΗ": ΜΙΜΤΖ|Μ|Σ
 , ΤΑ Ζει Μπεκιι<Α
, ο ¦
αλλος.   
ΠΧ· του· Νου
=ιΦΐ@'Μ ' .κ 7
ΔεκΕΜΒΡιογ · ἑ
2οι5.κῶΜ
Εφημεριδα. ὅ η 
ΜΜΜ  ¦ ,
Τιμή-Με ·8ντα8.ρτ ί Ξαντ“οεετ
ικιιυιιιιιιΕτιον Μινι"
Ή! |!ιΧΗΡΕΣΜιιτΕι τον: 
__> η 7);ἑΐ%“ἐμ
"ῦ' Ϊ 7 , τ. ._ ΝΠ' `. ό . 74
Ύ  Η αμιλια-ἑμπν£ααη του Σφαιραπααλα
7 · -ΜΘ·ἔζ !νΐ_ κι 'του .- ώναρ· 3η 4 · Π
Δ μ Μ ' ”Μ Δ
 πραμα!! τη μπω' με την Μπαρτσελονα
“ο .> -.›·_:.- ¦ ΜΜΜ-. , ι. 'Μπα-ι, ·.ω`Μκ“ι“ ι
έ _`ω_ΤΠ ΚΡΠφΠ ΧΠρτ1Π ΠΟΠ.;. σοκαΡαν τους
. ΚὁτλΐιΐὅὐὅΞΗΙΞΤΗΣ μΑΣ.=£α)τΑΆτΗὲ _ ν
ΣΑΣ!.ΥῇνὸΓκα1υΠὁἔλισηαττὁ'ὁλἘ   
 ._`“ ,ω ΔΜ¦¦Μ“ν τω, ¦ ·
τν κομο'οτν ΧορΣυτη ,ΣΠνυλη 8. `
Γιατι οι “αημαιοφοροι της
καθαραης" δεν αναιιαρήγαγαν
λέξη αιιο την προοΠαΒεια ξ 
του Ολυμτιιακου να 
Ε;:ι:ιτ::ι:::3ιικ `  7 υαυυ1υΜΜιωωωωυω Μινι·ι1·ι:ιι:ω:ι
· ιωωωωωμωιωοωω · '
Κ. Ν"(0ΜΚ0Π0ΥΛ0Σ
Ελληνες παίκτες
μόνο α Ολυμπιακός
αναδεικνύει!
ΠΠ... "Μ"
Ο ΕΣΤΕΜ||Μ!
Η ενεργοποίηση του
Καμτιιααο και η διαφορετική
διαχειριση στα χαφ ι' ι
~·ΜΜ< 
χ Το τιλανο για αεντερ φορ και στοβ μισο της αεζον ;Πως μαρρειΐ
ν ΜΜΕ" ο..'. Πουλίὁο! · Η Βἑαη του Σίλβα για το ρόστερ ~
#ωΒΨηβμ·
Ν ο Μ
Μω-ωωΜΜ·' Μ°ΜΒΜΜ