Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
'λλΩΣ0ΡΤΖ0Υ ΝΕΠ»! ΝΕΟ !°ΕΝ0
Με ΝΕΑ ΤΙΜΗ" γ
έ` - Ε. κ η ι ι
Ο 'ΤΑΜΟΗΝΛΪΚΟΕ 'ΤΛλΕΦΕ ΣΤΑ |Ελ ΤΗ ΟΤΕΝΕΤ', ΑΜΑ Ο ΤΡΛΥΝΛΤ|ΕΝΟΕ ΤΟΥ Δ|ΛΜΝΤ|ΔΗ Η' ΟΡ|ΕΝΕΝΛ ΕΦΥΡ|ΤΜΤΛ ΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΗΤΤΑ
Δ||'|Μ Δωσε
Τροβπγμο οτου5 προοογωγουε ο πρώτο εκτιμ ποπ γιο τον ορχπγο.
του οποιου π εισοδο5 ειχε ολλοξει τον εικονο του ογὡνο μετο το τρονικο
ξεκινπμο των «προοινων»
«Εμπλεξε στπνκίνπσπ»
Ο ΑΜΦΟΥΖΟΣ ΕΔΟΕΕ ΤΟ «ΟΚ»
ΤΜ ΜΟΝΑ ΤΡΕ|Ε ΝΕΤΑΤΡΛΦ ΕΕ
Μ' Ο ΟΛΟ Τ|ΛλΕΥΕ| ΝΑ ΚΑΝΕ'
ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΠΡΟΤΟ
ΝΕ ΤΟΝ ΝΕΟΝ" ΔΕΟ ΤΗΣ ΜΜΜ
"ΤΡΩΜΕ
Το «θέλω» ΜΜΜ :ε^|Δ
οτπμετογροφΜπ περίοδο
του 'σνουσρίου
ΣτρΕΦοΝτΑι
«ΚΛΕ|ΝΕ| ΜΕΣΤ0» το-.
Τσ'€ο|οιοιπετωέο Π Ο β Η
υποστηριζει οτι οι «προσινσι» ρ / Φ
οπεοπσσσν την υπογρσφπ μ · χ
του 33χρονου δεεισυ μποκ / β ι
που έμεινε ελευθεροε
σπό το Νσπσλι
' 0 Στρσμστοονι χει ρίζετσι
τπν υποθεοπ γισ νο τον φέρει
Π Η Μοτο τωνπέντε πορωοιοζει
δυσκολίε5 κοι στον Ενωοπ
κοιτούν τιε ενολλοκτΜέε λύσετε
· ο ΜΜΜ επικεφολπε
του σκόουτινγκ
· Ανοιχτό του Βιγιοοσνε5 ι
Μπιτ"
ΠΡΟΕΤΟ|ΜΑΣ|Α
' 0 Σίλβο «έτρεξε» Μι χθε5
τουε ποίκτεε Π καποια
στον 8ροττ24Μιο: «300.000
σε όποιον δώσει χρποιμπ
πληροφορἱσ γιο του3 ΜΒ
ΜεπἱΟεοπ5 ενοντίοντου Μο»
ΟΡΑ$Η ΤΕΒΕ..
0 Γκολ'τοιοε μἱλποε με
τον Τουντορ. ολλσ ο Βεζιρτζπε
8ιοοὡνποε με τον Αρνεσεν
για ϊ" ΜΜΜΟ
ετο...Βλὁο:
Ντε Γκον:πλπ
_ , η
λ; . ι
Ν' Ε .
. ι ά Χ
Ϊ έ ` δΠΑ ΤΟΝ ΛΟΝΓ|(0»
ΕΤ'|ΝΕ ΜΟΝΤΕΡΝΟ' ΣΥΝΗθΕ|Λ
Ϊ' «ποίζει»
μετον οσο τπ5 Νοτιολι.
που τον θέλει
π Μπορνμουθ
ι ~ 'Ϊ
λ λ 7,
τ ..χ
ή. τ Ν _
 Η  οτι2ΤΣἱἔἙ?ἔἩΧσε
στο «τριφυλλι» ι Η ομσΟσ του θέλει
νο γλιτώσει τιε 800.000
που πρέπει νο του δώσει μέχρι
το κσλσκοίρι 'Οι «προοινοι»
του κσλΟπτουν μέχρι 300.000
Π θετικόε ο ίδ|0$ στο νο έρθει
οτπν Ελλάδο
τον πορτο των «νεροτζουρι»
γιο τον 2 3χρονο επιθετικο