Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Αγωνία και οργήRecognized text:
Η - ί τ
. Ἡ)ΟέόἘ τ
Όταν ο λαόε φοβάται τον: '
κυβέρνόσπ, υπάρχει τυραννία.
Όταν ιι κυβέρνόσπ φοβάται
τον λαό, υπόρΧει ελευθερία!
ι Τόμα5 Τζέφερσον,
303 πρόεδροε των (1801-1809)
Σιιμπεριφορό ολοκλόρωτικού καθεστώτος θυμίζουν οι ενέργειεε 'τό9 κυβέρνπσιιε. Σωστός Ιανόε ό συγκυβέρνιιοιι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ ΕΛ.. ενώ λέει ότι λειτουργεί υπερ των λαϊκών συμφερόντων. μοιραζει λεφτό σε σλιγόρΧεε και
επικειριιματίε9. Τόν ίδια ώρα. Χιλιόδεε
συμπολίτεε μαε αγωνιούν, σκόματίζο
Το 201 -_ όμἔερώνει με εφιαλτικό σενόρια για το μέλλον τόε Ελλόδαε στόν 
Ευρώόό. Τόν ώρα-που ο Αλέξόε Τσίρ- '7
παε προσπαθεί.να ισορροπόοει τιε δε σμεύσειε για τόν/εφαρμογό του`μνόμονίου με τιε εσωκομματικέε'α-ντιδρόσειε,
 Γερμανοί «όλεκουν»~σενόρια για έξο- .
ότι τόε Χώρα9 μαε από τόν;Ευρωζώνό.
ο¦1¦-ΕρΜΑΝοι θετιιΜΕΝονΝτιΑοεεχπ καστ
τι πέσουν- 
νταε ουρέε έξω από τα Ειρόνοδικεία, ελ
πίζοντα9 να σώσουν τι9 περιουσίεε τουε
από τιε κατασχέσειε. Συγχρόνωε, σι ψίθυροι δυναμώνουν για δύσοσμεε ιστο
ρίεε που αφορούν σε ο σειε κυβερνπ- ·
τικών παραγόντων με μεγαλοεπιχειρόματίεε.”Ετσι. έχουμε από τό μια δρακόντειου9 νόμουε που ψόφίζσνται για το
.Η Καγκελα-ρία βλέπει _τπν¦απ¦ειλόστον'
Δευρωπαϊκό Νότο και__θέλει να εμποδίσει
:τη |<ὲΑριστερόστροφεε»=κυβερνόσειε να '
` πιέσουν το δίδυμο 'Μέρκελ - Σόιμπλε.
”Ετσι, εδραιώνεται ένα αίτ.όμα για Οκκ
ίτ, σε,συνδυασμό με τόν προσφυγικό
κρίσό. ν ί ι
Με όλλα λόγια, τα πρόγματα στόν Ευ-) ζ ;Δ
ρωζώνό.είνα~ι δύσκολο να: συνεκίσουν ·
Η του ΟΠΠ Βόλφγκανγκ Στόιγκερ απο
τ Ϊεπικεφαλό9 του Ευρωπαϊκού ΜΜΜ- ν
νομού Στ'όριξό9 Κλόουε Ρέγκλινγκ.χπου .
γενισΧύουν τιε|προθὲσειε του Βόλφ
σύνολο τόε ελλόνικόε κοινωνίας και
από τόν όλλπ το ξαναμοίρασμα τπε πίταε στουε γνωστοι' ε λίγουε και τακτιρού9 με αντιπαροΧό. βεβαίως. τόν πολιτικό στόριξό τόε κυβέρνόσόε. Αυτό. δυστυκώε. λίγο πολύ μοιόζουν με όσα έζόσε ο ελλΠνικόε λαόε σε σκοτεινέε περιόδους Με Ιστορίαε του. ' Σελ.: 12
~ Αρ. Φύλλου: 25
ρ Πέμπτό 31,Δεκεμβρίου 2015
_ 2 _ Τιμό: 1 €
να.τρέκουνόπω9 μέΧρι τώρα! τ . Δ > 
Το στίγμα του Οι·εΧίτ έκο~υν:δώσει;ο γἐγ.
γκανγκ Σόιμπλε.
Τόν ίδια ώρα,;μεγόλοι δ`ιεθνείε οίκοι
και' Νώντα προβλέπουν ότι το 2016
ζ επιφυλόασει «μαύρα» όμέρεε για τόν
Ελλάδα. ζ ι
Εκτός[email protected]ό (3ιεΧιτ. «προφότεύουν» ρευ
- στό Πολιτικό σκόνικό, εκλογέε, ακόμό
και... πτώΧευσόί
, Σελ.: 4
και ΔΗνιοκΡΔτμ `
Ανακατεύουν 
ιόντραπουῆσ με
νέεε συμμαχίε5
Εντείνεται ό με” στο,παρασκόνιο εν
όψει του δεύτερου γύρου των εκλογών
στό ΝΔ.. με τα επιτελεία τόσο του Βαγγέλό Μείμαρόκόόσο και του Κυριόκου
Μότσοτόκό να ρίκνουν τόν απόΧό για να
προσελκύσουν ολοένα και περισσότερουε ψόφοφόρουε. Τιε επόμενε9 όμέρεε
αναμένεται βουλευτέε Που στόριξαν τουε
κυρίουε Απόστολο Τζιτζικώστα .και
Άδωνι Γεωργιόδό να ,εκφρόσουν ανοι- ζ
κτό τό στόριξό τουε στον `υποψόφιο τικ
επιλσγόε τουε, ενώ δεν λείπουν και οι
υπόγειεε συμφωνίεε και τα φλερτ με στελέΧό που έΧ0υν μεγόλό επιρροό. Τα τόλέφωνα έΧουν πόρει όδό φωτιό και οι
συνεργότεε των δύο μονομόΧων, με τουε
εκλογικούε καταλόγου9ανό Χείραε, δίνουν τό μόΧό πόρτα - πόρτα τόσο στόν
Αττικό όσο και στόν περιφέρεια.
Σελ.: 5
_'Πονωνουνοῆεε 
οι _τιροσῇἡυει5 το 1
'20ίνε;ΦΥΕκυε 
 60008 ·
Σ .ι αυτό
..ΔΑ :. ,
για του;
..ΠΑΣ ν Η
αναγνώστεε εδώερίόσει<Ανεξόριπσίαν δ _
Αποκτόστετόν του υγεία· ΕΥΙ£|υρ _
- Φωτ Πρ. δισρκεισε 4¦μόνων. τ Ι
ονίων 
ί Η πολιτικό των` `
`μνόμονίωνίεξακολουθεί
να εξοντώνει τουέΕλλόνεε
και να ωθεί πολλούε
απελπισμένουε πολίτεε στόν
αυτοκτονία. Οι αριθμοί είναι
αμείλικτοι και επιβεβαιώνουν
τόν τραγικό πραγματικότότα. '
Σύμφωνα με τα' στσιΧεία που
έδωσε στό δόμοσιότότα τι
Δίωξπ Ηλεκτρονικού ρ
Εγκλόματοε για τιε`υποθ_έσειε
με τιε οποία ασΧολόθόκε
από το 2010 και μετό,
παρατηρείται ραγδαία
όνοδοε του αριθμού των
ανθρώπων που σε καποιο
σποτ (διαδικτυακό συνομιλία)
δόλωσαν ότι θέλουν να
βαλουν τελοε στό ζωό τουε.
'Ενδεικτικό είναι το ότι το
2010 τα ότομα αυτό όταν
(Η. ενώ το 2015
εκτοξεύτόκαν σε 308!
' Ϊ ` Σελ.: 12
”:Σἶ0νων000νιικῇ
βιομηχανια; “·
Η κυβερνόσό εξακολουθεί να αντιμετωπίζει Χωρίε καμία προετοιμασία
και οργάνωσό το προσφυγικόπρόβλόμα. Μεγαλύτερό απόδειξό.τόεανεπόρ
ι ιι.. .
η _ τι
κειόε τόε αποτελεί ό ομολογία-σοκ του
ΞΑΣσΑΛι
“ Λεπτομέρειεε στό σελίδα] 4
¦;ΟυΟΛοόΜποτνΧιΑΣ Απο,ΜονΖΜΔ ζ
`Μαθε; μερα μπαινουν
αρμόδιου 'υπουργού Μεταναστευτικόε
ΔΠολιτικόε Γιόννό Μουζόλα, ο οποίος
παραδέΧθόκεότι κόθε μέρα μπαίνουν
. _ στόν` Ελλαδα 3.000-4.000 μετανόστεε!
ι |Π·αρόλλόλα, υπόστόριξε ότιΡό έλευσό χ
-¦ Πεν!" ἐτΡΑΠΕΖ|ΚΜ
στη χωρα Με 4.000 μεισνόσιεε
των προσφύγων στόν Ελλάδα «δείΧνει
τόν αδυναμία τόε Τουρκίαε να ανταποκριθεί στό μείωσό των μεταναστευτικών
ρσών., ἑκότι που οδπγεί τόν Ελλόδα σε
συναγερμό»!Δ ` ι ` Γ Σελ.: θ
. ΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ γ
τακακια οΜΗΡον Α , _
Δεν Ηέμε «να» σε; τ |
ουσιαδήΠοιεῆύση
του Μυστικα;
ο κυπριακόε λαόε πόντο επιθυμούσε
επίλυσό του εθνικού θέματοε, όμωε δεν
θα δεΧθούμε οποιαδόποτε λύσό επικεί
' ρόθεί να μα9 επιβλόθεί. Αυτό υποστπρί
Ν ζ έΕκθεσ“-σοκγιω τάσ妓¦υτοκωνί“5  
  των ΜΒΜ νι·
ζει, μιλώντα9 στόν «Α», ο πρόεδροε τόε
Κυπριακόε Βουλόε Γιαννόκόε Ομόρου.
ΤαυτόΧρονα, κόνει λόγο για τα συγκριτικό πλεονεκτόματα .Αθόνα9και Λευκωσίας στο γεωστρατόγι_κό παιΧνίδι που'
εξελίσσεται στό 'Νοτιοανατολικό Μεσόγειο και υποστπρίζει ότι ό Ε.Ε. πρέπει να
κανει στροφό από›'τον μονόδρομο τόε λιτό:τπταε τον οποία ακολουθεί. .. “ Σελ.: 9
οιόνόῇότό ς  
σε ·ΕΗῆοδαε 
κωσταῆέξι "
στην |σπσνια
Έναε 59κρονοε Ισπανόε που πόσκει από
νοότικό στέρόσό βρέθόκε κλειδωμένοε μέσα σε εναν περιστερώνα 3 τετραγωνικών
μέτρων. όπου τον κρατούσαν κλεισμένο τα
αδέλφια του, προκειμενου να εισπρόττουν
το επίδομα που δικαιούταν από τόν Πρόνοια. Ο εντοπισμόε του ότυΧου όνδρα έγινε
' από ένα τυΧαίο γεγονόε. Οι συνθόκεε υπό
το οποίεε ζούσε όταν όθλιε9. Τα δύο αδέλφια του συνελόφθόσαν και αντιμετωπίζουν
βαρύτατεε κατόγορίεε. .. 5 Σελ.: 8
 ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ο ι :ΥΜ“50ν0ινὡσιεεῷ 
ο Ι ι ,  .σεεΦΠ`μερί608:¦<<Ανεεφιπσιστ,ιρ 
'Με να` ένα ,Με στο -«κιΝΗΜΑη
ακουστικόΔικΑιοΣνυΗκ..χι
`  “ ΛεπτομέραΜωσεΜ8 _: