Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
3ί-ί2-2Οί5 Ο
ΑΔΩΝΙΣ κγΡοΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧιΑΑεΥΣ Α. κγΡοΥ
(1918-1950)
κγΡοΣ Α. κγΡογ
ς19ιε-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
ςι974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΚΑΚ0ΚΑΙΡΙΑ: Χιονόνερο καί χιόνι στά
πεδινά της ήπειρωτικής χώρας. Βαθμιαία
βελτίωσις στά βόρεια. Άνεμοι άνατολικοί
βορειοανατολικοί μέχρι 7 μπωφόρ. Ἡ θερμοκρασία μέχρι 5β. Κ.
Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015
Ἀπόδοσις της εορτής των Χριστουγέννων
Μελάνης ὁοίας της Ρωμαίος, Ζωτικού όρφανοτρόφου.
. Σελήνη 20 ἡμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 7.4ί '-Δύσις 515'
"Ετος ί22ον
Ἀριθμ. φύλ. 40843 | Τιμή ί,50 €
Ἀμερικῆς 0, ΤΚ. ί0672, Ἀθήνας εειιεηεννε@οιεηειρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί 0 322083ί, Φάξ: 2ί 0 324307"
Καταχωρίσεις: 2ί0 8220482, Συνδρομές: 2ί8 οι 70870 - 2ί0 3227670
Ἀπαιτεῖται
έθνική συνεννόησις
Σέ ένα άπό· τά τελευταία πρωτοσέλιδα άρθρα τού
2014, ή <(Εστία» προέτρεπε τόν Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά νά έπιδιώξει πολιτική συνεννόηση μέ τόν κ.
Τσίπρα. Νά τόν καλέσει στό Μέγαρο Μαξίμου καί νά
τού ζητήσει νά συμμετάσχει σέ κοινή διαπραγμάτευση μέ τήν Τρόικα, προκειμένου νά άποφευχθεῖ ή διάλυσις τής Βουλής καί τό άδιέξοδο στό ὁποῖο αὐτή θά
όδηγούσε. °Ιδού ένα απόσπασμα τού άρθρου:
«Θεωρούμε ότι ὁ Πρωθυπουργός πρέπει νά καλέσει τόν άρχηγό τῆς άξιωματικηςἈντιπσλιτεύσεως καί
νά τόν θέσει πρό των εῦθυνῶν του. Ό κ. Σαμαράς νά
έξηγήσει δημοσιας τί θά έπακολουθήσει άν δέν έκλεγεῖΠρόεδρος της Δημοκρατίας καί ή χώρα έμπλακεῖ
στήν δίνη της ἐκλογικῆς άντιπαραθέσεως, σέ μιά
στιγμή πού θά έπρεπε ένωμένη νά διαπραγματεύεται
μέ τήν Τρόικα. Καί νά ζητήσει άπό τόν κ. Τσίπρα νά
συμμετάσχει στήν διαπραγμάτευση, ώστε ή θέσις της
χώρας νά ένδυναμωθεῖκαί όχι νά άποδυναμωθεῖ '
τῆς έσωτερικῆς διασπάσεως».
Τελικώς τίποτε άπό αύτά δέν έγινε. Ἀντίθετα, ὁ
Σύριζα, οἱ ΑΝΕΛ καί ή ΔΗΜΑΡ κατεψήΦισαν τήν
ύποιγηφιότητα τού κ. Στ. Δήμα γιά τό άξίωμα τού
Προέδρου της Δημοκρατίας, ή Βουλή διελύθη καί ή
χώρα ένεπλάκη στήν δίνη τῶν έκλογῶν τής 25ης
'Ιανουαρίου, άπό τίς όποῖες προέκυψε τό κυβερνητικό μόρφωμα Σύριζα-ΑΝΕΛ. Ἀντί νά έπιδιωχθεῖ ή
άπό κοινού διαπραγμάτευσις μέ τούς δανειστές, φθάσαμε στήν παράνοια τού πρώτου έξαμήνου τού 2015,
μέ μία Κυβέρνηση νά μήν ξέρει τί θέλει καί τί ζητάει
άπό τούς δανειστές καί τελικώς νά προκαλεί πολύ
μεγάλη έθνική καί οίκονομική ζημιά.
Αύτό πού κατά βάθος προξένησε τήν δραματική
αὐτή έξέλιξαήτμνήᾶρνησκταύ πΩλιτικοῦ  
στήματοςνάσυνεννσηθεῖ.Όκ Τσίπρας δέν εἶχε·καμμία τέτοια βούληση, άλλά ούτε καί ὁ κ. Σαμαράς. Προτίμησε καί έκεῖνος νά πέσει ήρωικά, παρά νά έξανιλήσει τά όποια περιθώρια συνεννοήσεως μέ τόν κ. Τσίπρα, μήπως καί βρεθεί μία κοινή συνισταμένη. Καί
είναι άκριβῶς αὐτό πού βλέπουμε νά ξετυλίγεται καί
σήμερα μπροστά μας. σέ μία στιγμή πού ή διαπραγμάτευσις μέ τούς δανειστές συνεχίζεται καί τό έσωτερικό μέτωπο είναι πάλι διεσπασμένο.
Τό πολιτικό μας σύστημα άποφεύγει καί τώρα
όποιαδήποτε συνεννόηση. Ἡ Μπολίτευσις κατηγορεί τόν κ. Τσίπρα ώς άναξιόπιστο καί άρνεῖται νά συμπράξει μαζί του. Άμα καί έκεῖνος άποκλείει έκ προοιμίου κάθε συζήτηση γιὰ σχηματισμό Οἰκουμενικῆς
Κυβερνήσεως καί τήν άποδίδει σέ σχέδια της διαπλοκῆς."Ομως έρωτᾶται: Πῶς θά άντιμετωπίσει όλα
αύτά τά προβλήματα πού έχει μπροστά του; Μπορεῖ
νά έπιλύσει τό άσφαλιστικό, τό άγροτικό καί τόσα
ἄλλα, χωρίς Φώφη πολιτική στήριξη;
Τό κλειδί είναι καί πάλι ή έθνική συνεννόησις.
Αύτή πού δέν έγινε πέρυσι καί είχαμε τίς τραγικές συνέπειες γιά τόν τόπο μας."Ο,τι γράφαμε πρό έτους γιά
τόν τότε Πρωθυπουργό, ἱσχύει καί έφέτος γιά τόν νύν
Πρωθυπουργό. Ό κ. Τσίπρας πρέπει νά έπιδιώξει πάση θυσία τήν συνεννόηση μέ τήν μείζονα άντιπολίτευση καί νά προβεῖ σέ όποιες ύποχωρήσεις άπαιτούνται. Γιά νά έξέλθει ή Ἑλλάς άπό τήν δίνη στήν
ὁποία έχει περιέλθει, πρέπει νά είναι  Αύιή
είναι ή πολιτική εύχή γιά τό 2016.
χ Τό ένδεχόμενο _
διαλύσεως τῆς ΕΕ
Οί άλήθειες πίσω άπό τίς ανησυχίες τού Γερμανού ῦΕπιτρόπου
ΠΟΛΥ σπάνια ύψηλόβαθμα στελέχη της Κομμισσιόν, πόσω μάλλον
ῦΕπίτροποι όπως ὁ Γερμανός Γ κόντερ"Εττινγκερ, άποτολμούν δημόσιες τοποθετήσεις πού θέτουν τά
προβλήματα τῆς °Ενώσεως στήν
πραγματική τους διάσταση. 'Ό κ.
"Εττινγκερ, ύψηλόβαθμο στέλεχος
της Γερμανικής Χριστιανοδημο
' κρατίας (ΟΠΠ), σέ μιά πολύ πιό συγ
κροτημένη προσέγγιση άπό συναδέλφους του Γερμανούς πολιτικούς
έντοπίζει τό προσφυγικό ως έπί πλέον έπιταχυντή διαδικασίας άποσυνθέσεως γιά τήν°Ενωμένη Εύρώπη.
Πολύ εύστοχα ὁ ῦΕπίτροπος
έντοπίζει τό δομικό πρόβλημα της
ζώνης στήν έπείγουσα διαδικασία
ένσωματώσεως-έντάξεως τῶν Ἀνατολικῶν χωρών, πού ήταν έγκλωβισμένες στό σοβιετικό «παραπέτασμα» κατά τήν διάρκεια τού Ψυχρού Πολέμου. Μέ τόν τρόπο αὐτό
ὁ κ.”Εττινγκερ ἐπαναφέρει στό πα
ρόν τό κρίσιμο δίλημμα πού συζη
τεῖτο μέ μεγάλη ένταση στίς άρχές
της δεκαετίας τού 1990-2000 «έμβάθυνσις ή διεύρυνσις» τής τότε
ΕΟΚ. ϊΗταν μιά κομβικής σημασίας ἐποχή μεταβάσεως γιά ὁλόκλη ρο τό ἐγχείρη μα της 'Ενώσεως
της Εύρώπης. Είχε όλοκλη ρωθεῖ ή
ένταξις της 'Ελλάδος, άλλά καί ή
πολυσυζητημένη διεύρυνσις στίς
χῶρες τής °Ιβη ρικής, ¦Ισπανία καί
Πορτογαλία. Τό «τεῖχος τού Βερολίνου» κατέρρεε, τό ίδιο καί τά δεδομένα τού Ψυχρού Πολέμου μαζί
μέ τήν Σοβιετία. Στό εύρωπαίκό
ἐπίπεδο, καί είδικά στό πλαίσιο
Βρυξελλών-Παρισίων, ύπήρχε
προβληματισμός γιά τόν βαθμό
συσσωματώσεως της =Ενώσεως, μέ
τούς «ὁμοσπονδιακούς»' νά άντιτίθενται μέ πολιτικές καί ἐπιχειρή ματα έναντι τῶν «έθνικῶν» ή «κοινοτικών». Ἡ “Ενωμένη Γερμανία, μετά τήν μεταφορά τής πρωτευούσης
της άπό τήν Βόννη στό Βερολίνο,
έθετε τό δικό της πλαίσιο γιά τό
μέλλον της Εύρώπης, ύπαγορεύον
τας τήν περίφημη Συνθήκη τού Μά
αστριχτ, προκειμένου τό ἱσχυρό
μάρκο νά ἐνταχθεῖ προοπτικά στό
ὑπό σχεδιασμό εύρώ.
Είκοσι πέντε περίπου χρόνια
μετά, είναι ἑμΦανές ότιή Εὐρωπαϊκή “Ενωσις χαρακτηρίζεται άπό
έλλειμμα εύη μερίας, άπό δυσαρμονία τού έπιπέδου οἱκονομικῆς άναπτύξεως μεταξύ τῶν χωρῶν-μελῶν
της, άλλά καί άποκλίνουσες
συνθήκες άνταγωνισμού μεταξύ
Βορρά καί Νότου."Ολες οἱ χώρες
πού βλέπουν τήν Μεσόγειο, μή
ἐξαιρουμένης της Γαλλίας, πιέζονται άπό τά δημοσιονομικά σύμφωνα καί τήν γερμανική ήγεμονία ως
' πρός τούς συνεκτικούς στόχους της
ζώνης τού εύρώ. °Η άπόστασις
Βορρά-Νότου διευρύνεται, ἑνῶ οἱ
πρώην Ἀνατολικοί δείχνουν στήν
πλειοψηφία τους έλλειψη πνεύματος «άλληλεγγύης» καί συνεργασίας στό προσφυγικό. 'Ο κ."Εττινγκε ρ όχι χωρίς αἰτία έξέφρασε μιάν
άνησυχία πού συζητείται συνήθως
διακριτικά.
8 Οί νέοι δέν προσήλθαν
στίς έπλογές τῆς ΝΔ Ύ
εΥψηλά τά ποσοστά της τρίτης ήλικίας
ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ σέ δέκα ήμερες ὁ δεύτε ρος γύρος τῶν ἐσωκομματικῶν
έκλογῶν στήν Νέα Δημοκρατία.
Καί οί δύο μονομάχοι, μετά τήν άνακωχή τῶν “Εορτῶν άλλά καί λόγω
της εύπρεπείας γιά τό πένθος τού κ.
Μείμαράκη, λαμβάνουν ήδη θέσεις
γιά τήν τελική άναμέτρηση."Ομως,
όπως σέ κάθε έκλογή, ύπάρχει πάν
Ι τοτε τό ἐνδεχόμενο της έκπλήξεως.
Καθοριστικό ρόλο γιά τό τελικό
άποτέλεσμα άναμένεται ότι θά διαδραματίσει ή προσέλευσις στίς κάλπες, καθώς δέν είναι δυνατόν νά τμηφίσει στόν δεύτερο γύρο κάποιος
πού δέν εἶχε μετάσχει στόν πρῶτο,
ρύθμισις άναγκαία γιά τόν προσδιορισμό σταθε ρού ἐκλογικού σώμα
τος. "Οπως γράφαμε καί κατά τήν
έπαύριο της 20ης Δεκεμβρίου, τό
ἐκλογικό σῶμα των έσωκομματικῶν
έκλογῶν στήν Νέα Δημοκρατία
άπαρτίσθηκε κυρίως άπό τίς μεγαλύτερες ήλικίες, κάτι πού δείχνει τήν
άνάγκη ήλικιακής άνανεώσεως τού
κόμματος ἀκόμη καί στήν ήγεσία
του. “Η ά Εστία» διαθέτει καί τά ἐπίσημα ποσοστά. Τά ὁποῖα δείχνουν
ότι ὁ όγκος τῶν ψηφισάντων κινήθηκε μεταξύ 45 καί 80 καί πλέον
ἐτῶν. Τό μεγαλύτερο ποσοστό τμηΦοφόρων ήταν ήλικίας 65-79 ἐτῶν
(33,2%). Συνολικά, στό πλαίσιο τής
μέσης καί της τρίτης ήλικίας, τό ποσοστό άνέρχεται σέ 78,3%. Τό
ἐκπληκτικώτερο όμως είναι ότι τό
ποσοστό τῶν «μεγάλων», τῶν «εε
Ι1ίοτε» όπως λένε στήν Δυτική Εύρὡπη, δηλαδή άτόμων άνω τῶν 80 ἐτῶν,
άνῆλθε στό πολύ σημαντικό 8,8%!
Ἀντιθέτως, οί νέοι ήλικίας μεταξύ 18 καί 25 ἐτῶν άπέσχον της
ψηφοφορίας. Τό ποσοστό άτόμων
αὐτῆς της ήλικίας μετά βίας φθάνει
στό 3,6% τού συνόλου τῶν 400.000
προσελθόντων. Στόν τόπο μας άποδεικνύεται ότι πολιτική συνείδηση
διαθέτουν οί ώριμοι σέ ήλικία
άνθρωποι, ένῶ οί νέοι άδιαφορούν,
άρνούνται, διαμαρτύρονται, άλλά
δέν μετέχουν στήν διαμόρφωση
τού δικού τους μέλλοντος. "Ισως
' διότι είναι εύκολώτερο νά μέμφε
ται κάποιος τούς γονεῖς του...
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
Σήμερα
Στά έπίπεδα τού 2008
οἱ καταθέσεις
Δραματική άπο μείωση
έχουν ύποοτεῖ οἱ καταθέ
Τίις ἡμέρας
Μιά νύχτα·ο·τό καζίνο...
σεις των 'Ελλήνων, σύ μφωνα μέ τά στοιχεια της
Τραπέζης της 'Ελλάδος.
ΣΕΛ. 2
στά Είρηνοδικεῖα
'Εκατοντάδες δανειολήπτες σπεύδουν νά
καταθέσουν αίτήσεις
γιά νά υπαχθούν στόν
νόμο Κατσέλη. Σελ. 4
Ἡ «Ἑστία» αύριο
<Η ά Εστία», όπως καί οἱ
ύπόλοιπες ἐφημερίδες, δέν
θά έκδοθεῖ αύριο λόγω τής
άργίας της Πρωτοχρονιάς.
Ἡ ά Εστία» θά κυκλοφορήσει κανονικά τό Σάββατο 2 'Ιανουαρίου 2016.
θ Πίίθβ ΜΜΜ
Πῶς τού ήρθε τού Νίκου ή ἰδέα
έκείνη τήν Παραμονή; Καί πῶς όλοι οί
ὑπόλοιποι είπαν «ναί» χωρίς κάν νά
τό σκεφθούν;
-Παιδιά,  τά έξήντα καί
δέν έχουμε πατήσει στό Καζίνο. Δέν
είναι καιρός νά πάτα κι έμεῖς μιά παρα
! μονή Πρωτοχρονιάς νά δοκιμάσουμε
τήν τύχη μας;
'Η ἱδέα άρεσε σέ όλους, πλήν έμού,
πού άντέδρασα.
-Γιατί δέν καθόμαστε στό σπίτι;
Νά παίξουμε «Τριανταμία», νά παίξουμε χαρακίρι καί πόκα; '
-Μά τί λές; Δέν βαρέθηκες κάθε ›
χρόνο τά ίδια καί τά ίδια; Τριαντσμία,
πόκα, μπόμπες καί χαρακίρια; 'Άσε νά
άλλάξουμε λιγάκι, σκουριάσαμε!
-'Ἀν ύπάρχει πρόβλημα, έχω τό
σβουράκι τού «Πάρτα όλα» νά θυμηθούμε τά παλιά.'Εχω καί «Γκρινιάρη»
καί «Φιδάκι»!
Οἱ γυναῖκα. όμως. πρίν ότι' όλως.
πέταξαν τή σκούφια τους. 'Η μιά, μάλιστα, πέταξεκαίτόέξτένσιονπούφοτων! Μέσω της Παραμονῆε, τα
ρέσαμε τά καλά μας καί ξεκινήσαμε γιά
τό Λουτράκι. Μέ τό πού βγήκαμε
στήν °Εθνική ὁδό, πάταμε σέ κίνηση!
«Καλά, όλοι γιά τό καζίνο πάνε;» άναρωτήθηκα, άλλά μάλλον στά χωριά
τους πήγαιναν. κατά ή Πρωτοχρονιά
έπεφτε Πέμπτη, έκλεβαν καί τήν Παρασκωή (ήταν οί παλιές, καλές μέρες)
καί συμπλήρωναν τετραήμερο. Στίς
πέντε είχαμε ξεκινήσει άπό τή Μαυρομμσταίων (μᾶς χαιρέτισε καί ή Μιμή
Ντενίση, πού έπέστρεφε άπό τά μαγαζιά) κόντευε έιττά καί δέν είχαμε
ἀκόμη δεῖ τή βίλλα τής Ζωζῶς Σαπουντζάκη στήν Κινέτα! Στίς όκτώ,
πλησιάζαμε τόν '|οθμό καί στίς όκτὡμισυ παρκάρω στό ὑπόγειο τού Καζίνο.
ἔΑ, δέν μπαίνω έτσι μέσα! Χάλα
σαν τά μαλλιά μου, μού έφυγε τό μα
κιγιάζ! Κλείσε δωμάτιο! είπε ή γυναίκα
τού Νίκου. ,
-Γιατί; θά μείνουμε έδῶ άπόῳε;
ρώτησα απορημένος.
:Οχι, καλέ. Νά κλείσει ένα δωμάτιο γιά νά πάμε νά φτιαχτούμε!
-Καλά, νά πληρώσουμε ένα σκασμό λεφτά γιά νά βάλετε ρούζ καί μάσκαρες; Γιατί δέν βάφεστε στίς,τουαλέτε;
ό -Πάψε, Σκρούτζ! Μιά φορά έρχε
σαι στό Καζίνο, δέν έρχεσαι κάθε μέρα!
είπε ή δική μου. πού βρήκε σνμμἀχονε
καί εύκαιρία...
Ἀνέβηκαν οί κυρίες στό δωμάτιο
πού κλείσαμε καί έμεῖς καθίσαμε στήν
καφετέρια. Δέν είχα προλάβει νά πιώ ι
τόν καφέ μου κι έπεσα πάνω στή γυναίκα τού άφεντικού μου.
-Καλησπέρα, καλή χρονιά, τής
-Μτά,δένσάςείχαγιάτζογαδόρο! 
ἔΟχι, ξέρετε, έγω 
-Ξέρω, ξέρω. Γι° αὐτό σάς δίνει
τούς μηάλους μισθούς ὁ άντρας μου,
γιά νά τά παίζετε στή ρουλέτα!
«Ώραία μάς έρχεται τό νέον έτος!»
σκέφτηκα. Κατέβηκαν οἱ γυναῖκα καί
πήγαν όλοι νά παίξουν.'Εμεινα στό
σαλόνι, διαβάζοντας τόν «Χαρτοπαίχω» τού Ντοστογιέφσκι, όταν κάθισε
δίπλα μου τό άφεντικό. «Κι έσύ δέν
παίζεις. έ; Ούτε εγώ. 'Η γυναίκα μου
είναι άρρωστη μέ τό χαρτί. ` Δέν
θυμάμαι πως άλλαξε ό χρόνος.
θυμάμαι ότι ήπιαμε, μού άνοιξε καί
τού άνοιξα τήν καρδιά μου καί ότι ή
γυναίκα μου έχασε τά μαλλιοκέφαλά 
της. θυμάμαι ότι τή Δευτέρα πήρα
προαγωγή καί ότι τό άφεντικό έκτοτε
μέ φωνάζει πάτε «'0μοιοπαθή» καί πότε «Συνάδελφο»!
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
η Σήμερα _
ή Εστία παρουσιάζει
 «ΕΣΤΙΑ ΧιιιΣτοΥΙἙΝ 
Γιά πρώτη φορά μιά σπάνια
έπανέκδοση τού έορταστικού τεύχους
33 προσωπικότητες τού πνεύματος καί
τῆς τέχνης συμμετέχουν γράφοντας, σκιτσάροντας
καί σχολιάζοντας τόν Τύπο της ἐποχῆς
ΕΣΤΙΑ 140 Ρόμπι Με υπέπεσε
ΠεΝΜεΣ
> Ε)Δι-ιΣοΥ θα
- ΠεριεΡΓΑ
ο Γιορτές είναι καί θά
ἀναφερθούμε σέ συναισθήματα. ”Οχι δικά μας, ἀλλά
τῶν πιό 'πιστῶν φιλων
μας δηλαδή τῶν σκυλιῶν.
Τά σκυλιά, λοιπόν, έχουν
τήν ίκανότη τα, ἐκτὸς τῶν
ἄλλων, νά μιμούνται τίς
συναισθηματικές ἐκφρἀσει ς
τού προσώπου τῶν
ἄλλων σκυλιών, κάτι πού
δειχνει ότι συναισθάνονται καί ἀνταποκρίνονται
στά ἄλλα ζώα. Αύτό
άποτελεἴ ἀνθρώπινο χαρακτηριστικό, πού διευκολύνει τήν ἐπικοινωνία,
αλλά καί τά ζῶα έχουν
άνάλογους κώδικες.
ο 'Γνωρίζετε ποιό είναι τόπιό παράξενο μέρος στήν
Γ ή ; Ἡ έρημος Περαία!
στήν Α ίθιοπισ. Μία ήφαιστειογενής περιοχή όπου
Οί θερμές πηγές καί ή λάβα
δημιουργούν ένα μοναδικό
τοπιο, ἐλάχιστα γήινο καί
πάντως όχι φιλικό στήν
ζωή! Ἐκτός αὐτῶν, στήν
περιοχή δρούν καί όμάδες
ιστοριών γι ἶαύτόκαί τό
Νε πορεί θεοςι·εΡΙ1ίσ έχει
χαρακτηρίσει τήν έρημο
ως τήν πιό ἐπικίνδυνη περιοχή τού πλανήτη.
ο 'Επί εύκαιρία η τῶν
ἑορτῶν, ένα ἐστιατόριο
στην Ἀριζόνα δημιούργησε ένα σπιτάκι άπό αχαρωτά σάν από τῶν Χάνσελ καί Γ κρέτελ, στό ὁποῖο
μέχρι καί έξι πελάτες μπορούν νά ἀπολαύσουν τό
φαγητό τους ἀντί ί3Ο
εύρώ! Ζάχαρη, μπαχαρικά, τζίντερ, κανέλα, μοσχοκάρυδο, καραμελες καί
ἀρκετά κιλά μελόφωμου,
πού λειτούργησε ως...
τούβλο, χρησιμοποιήθηκαν γιἀ αύτό τό «παραμυ
4 θένιο θαύμα».
ο Τά πάντα είναι έτοιμα
σέ όλο τόν κόσμο γιά τήν
έλευση τῆς Πρωτοχρονιάς
Ἀπὸ τό Παρισι, τό Λονδίνο, τήν Βιέννη, έως τήν
Νέα 'Υόρκη καί τήν
Ούἀσιγκτωιπ ἀλλά καί τό
Σίδνευ έως τήν Σγκαπούρη όλες οί πρωτεύουσες
καί μεγάλες πόλεις έχουν
φορέσει τά καλά τους καί
περιμένουν νά μετρήσουν
τά λεπτά έως τήν άφιξη
τού 20] 6! Πού ἐλπίζουμε
όλοι νά φέρει χαρά καί
εύτυχία στόν κόσμο!
ο Καί φυσικό Πρωτοχρονιά χωρις την πατροπαράδοτη συναυλία τῆς Φιλαρμονικής τῆς Βιέννης δέν Με
νεται. Έτσι όλοι άναμέιουμε
μέ ἀγωνία νά παρακολουθήσουμε τό κορυφαίο αύτό
μουσικό γεγονός πού κάθε
χρόνο προσθέτει μια μοναδική νότα στήν ζωή μας.
Ἐφέτος τήν ίΟρχήστρα
στήν χρυσοποίκιλ τη σέ
_θουσα τού Μεγάρου τῶν
Φιλων τῆς Μουσικῆς θά διευθύνει ὁ Λεττονός ἀρχιμουσικός Μάρις Γ ιόινσσνς.
Θά ἀπολαύσουμε ἔργα
τῶν Γιόχαν, Γιόζεφ καί
Έντουαρντ Στράους Ρόμ
περτ Στόλτς Κάρλ Ματέι
Τσιρερ, Ἐμιλε Βάλ ντοιφελ
καί Πόζεφ Χέλμεσμπεργκερ. Καί όλοι περιμένουμε
στό τέλος τόν «Γαλάζιο
Δούναβη» καί τό περίφημο έμβατήριο ΚεόστΖΙςγ.
Καί Καλή Χρονιά!
,Η°Ε:στία εύχεται
στούς άναγνῶστες της
Σ Καλή Χρονιά