Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοεπεν©οω“ετ-ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΑΙ Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
~  · Εμ
Κ ,Σ Μ
ΜσΜἩγΡιο ιιΕ:ΔΣΔΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Μ ότι
ΠΠΊΓ!!ίΚζ¦ἔΣ ΠΙΑ Ἡ) ΕΥΡΩ
ΔυσΒατα Ι ¦
2016 κάνει ποδαρικό με αστρα· Ι
λιστικό και άλλα καυτά μέτωπα
που εκτιμάται ότι θα προκαλέ- '
σουν κοινωνική έκρπξπ. Δεν εί
τωπίσει το κυ8ερνπτικό σχήμα
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και οι
153 μπορεί ανά πάσα στιγμή να
διαταραχθεί και να έχουμε άλ
θώς πολλοί κυΒερνπτικοι' Βου
λευτές έχουν δήλώσει ότι θα κα
ριες συντάξεις ή σπμαντική αό
ξπσπ των εργοδοτικων εισφο
Σε δόσΒατα μονοπάτια μπαίνει
ναι όμως μόνο οι κοινωνικές
τ”ι ι “κοστος /`ι Νεά
εσωτερικές αντιδράσεις-   (@@ ΠΙΡ““Ο
λες εξελίξεις. Είναι ιδιαίτερα
ταψπφίσουν το νομοσχέδιο αν _
Με το Βλέμμα στραμμένο στις Ι
ε ο .
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑ: ΕΙΣ
τι κυΒέρνπσιι, που για αυτήν το
αντιδράσεις που έχει να αντιμε
Η εύθραυστπ ισορροπία των
σπμαντικό το ασφαλιστικό. καπροΒλέπει περικοπές στις κό8ισπρσγμστεόσεις με τους δα
σκόπελο της Βουλής και έπεται
π συνέχεια.
νειστές που θα ξεκινήσουν στις
8 |ανουαρίου, ιι κυΒἐρνιισιι ·
προσδοκά τήν καλύτερπ συμφωνία ώστε να περάσει από τον γ | α Τ η ν >
- · '
Ο λογικός
.' -“ τα