Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΡ|Ο Δ 9 ° :Μ Με τι-ι ΜετιιοεΡοιιτ
Λ ά ὰ ιμ Χ .Η 4 Ι
 _/ _/;ί έ ω`5 - Βρισκειε αυτό Που θε5
καί σε βρίσκουν αυτοί που θε5!!!
ΣΜ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡ|ΣΤΟΥ|'ΕΝΝ|ΑΤ|ΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜ|ΟΝ
. Τί  ΜΜΜ γ
Γί: κ γ στον Παρνασσό  | # #
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 έ ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0925 Τ|ΜΗ: 1,30 θ
Ε|ΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ
ΣΕ ΑΝΑΝΕΠΣΗ 
στο τραπέζι
' Συνάντηση Παπαθανασακη
Παπαδόπουλου για μεταγραφέε,
απαο8εσμευσειε, οργανωση
ΚΑΕ ΠΑΟΚ
` .. Ύ .ί Τ ε 
Ο 29χρονοε κεντρικόε αμυντικόε
στη θεσσαλονίκη, περιμένει σιδῇερα
τον Αρνεσεν για συζητησειε
' Απολογία τη5 ΚΑΕ με επίσημη
ανακοίνωση και επίθεση κατά
του διαιτητή Παναγιώτου Σελ 36
|ΣΟΡΡΟΠ|ΕΣ
ΚΑ| ΠΟΤΑΤ|Ν
τη Ρ Η __·
ς· Ι 
Ο καταλυτικόε ρόλ05 ¦ 4 Μ ΕχογΜΕ Μ
των Μερ'κ“νων κα' το 66% ι-ι ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒεΖγΞιτι-ι = @Υποε·ι·ι-ιΡιΖογΜε
Ζ Ι, β 5 Ι Με ΔεΡΜι·ι·:Ακι-ι κΑι , οΡιε·ι·ικΑ
@β[email protected] (έ οι πΡοΔιΑτΡΑΦΕΣ στο _- ο - ¦_ έ = κΜΥΜπ οίτ@Μ
, , τοπ τιΜ ΜΑΝΑ·ι·ΖεΡ ο
|'|ροτασειε Ραγκατση,
Τεριακη για |σπανία
Σελ 18
[Η ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΚΑ| ΤΟΝ
Ο Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟ
@Π ΣΤΟΝ Ν||(Ο 
“ Αρηε - Αγροτικόε στο «Βικελί8ηε» Ϊ
Τα έσοδα του αγώνα για τον Κυςερί8η
.ω- -7 “°#θ. “ Μ _ , .
ί θ Σ 6 Ω Η Η ζ Η `ΐἱ:-=3= · · Ι · Ι
Ἡ ὁ ΗΜ Θ “_. . ' «Τεσταρει» τουε νεουε ο Αναστοπουλοε, νεο φιλικο οΤ^Ν ο κοΣΜοΣ
με Αχιλλέα Νεοκαισαρειαε στιε 9 |ανουαρίου Σελ 12,13 ΓΥΡ|ΖΕ| ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
ΣΕΑ|ΔΕΣ
ΕΝΟΕΤΟ