Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αλλάζουν όλα για τους φόρους το 2016
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ Μ· %-κΜω· ·' ' ΜΜΜ
30 ΔΕΚΕΜΒΡ|0Υ 20¦5 Μπα
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0258 Ό _ :ΜΒΑ
ῖ.30€ _ ι 38 ,_ _ .Ώ - '
“ΜΜΜ ε · κ _ -- .ιΜιυιιι.ν
Μι ονο: 2.50 Δ γ Φ 4 Γ: Η
ι  ι· κι τ 
..  _ ι
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι··° ~ Ἡ' Η ”ΜΝ Μ
+ κΛΗΡΩΣΗ  · ε ε · ¦ ·   κ
ΠΑ Μιλ < Δ -  μ .μ ν _¦ Μ οπιιιιιια¦_ 
κΑΡΑΜιΤιΝΑ ;`. ι Λ ΠΡΟΒΟΛΗΣ” .= ·  ·! Λε ' 3   .·¦ ,·
κΑιΕΝΑ τ ϊ; ' ) η. . Η ' Π,  χ _'
ΣογΤιΕΡιΤοΖε Γ τι - . “ ι ^ ' :..¦ ·· ~ · Λ ι ··9
_ . › . Ω.
 « ορμιΤοε .Ευρω-ια
`| ω“. _ έ ν .
Ο' 6 ΛΝΛΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓ|Λ Ε|ΣΟΔΗΜΛΤΟΣ 8 ΛΚ|ΝΗΤΩΝ
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΔ
για Του5 φόρου5 Το 20%
Νέα φορολογική κλίμακα, καταργΠση φοροαΠαλ
Ι - - Ι Ι Ποιοι θΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
λαγων, νεο καθεστωε στα ενοικια, αναΠροσαρμογΠ _
αντικειμενικών τιμών - αντικατασταση του ΕΝΦΙΑ, ΕΡΑ ΦοΡογΣ "Α ΤΑ
Περιουσιολόγιο και Πλαστικό Χρήμα :Με Ε'ΣοΔΗ Μ^Τ^ ΤΟΥ 2015
«ΚΟΚΚ|ΝΛ» ΔΛΝΕ|Λ
ΝΙΚΗ ΟΛΥ ωρα ΜΟΥ·
ΜΕ 74- 6? Δ
Ε|Ρ'|ΝΜ||(Ε|Λ
ΠΔ Μ"
ΤΠ" ΜΕΝ"ΜΜΜ!"
ΕΠιΣτΗΜοΝικι-ι ΕΡΕΥΝΑ
Η ΠονΤιακή
ρίζα Των 'ρλανδών
ΠΩΣ ΓΛ|ΤΩΝ0ΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ “`
Χ ιλιό8ε5 υπερχρεω
ειιι=ΤιΛΞἑνἔοπἔΕἴἔ;μ3Το- Το ΚΟ 'των μένοιδ“νε|ολῇ"Τε$
οιιευδουν να υποβαΑιιοκαλυιιΤικέ5 είναι οι καΤαθέοειε Των Προσφύγων για Τον Τρόιιο Που οι διακινηΤέ8 Τουε λουν δικοιολογηΤιεγκαΤαλείιιουν αβοήθιιΤου5 εκθέΤονΤαε Τι8 ζωέ8 Του5 σε άμεσο κίνδυνο. 5246. 25 κα. :ΒΙΑ-Β
ιιοίιισε Την έρευνα. ι: 3