Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Βάζουν άγριο χέρι σε όλες τις περιουσίεςRecognized text:
Όταν ο λαόε φοβότα1Μν
κυβέρνηση, υπαρΧε1 τυραννία.
Όταν η κυβέρνηση φοβάται η θ Σ 
τον λαό υΠ Ι κει ελευθ ία! ' ' ` 7 Ρ ι
, αρ ερ ' γ ' ρ! Δρ. Φύλλου: 24
ΤόμαεΤζέφερσον, γ ¦ Τεταρτη 30 Δεκεμβρἔσυἐ011ἑ
305 Πρόεδρο: τωνΗΠΑ (1801-1809) ,Χ - η ¦ γ 4 μ _°
ε τα ¦ῖ δια8ηῇώσεων τουτ!ανουαρίου 
«Σπανό απο
τα ποσωπικα
6860 ένα-Φο οι
Δ '> ' , ή Ι ια απο ω. εε
γ γ Δανειστέ3 και κυβέρνηση
γ' '~ θέλουν ό,τι έΧουμε και δεν
έΧουμε, καθώε μέσα στο 2016
- ο ι ι ί όλοι οι Έλληνα θα κληθούν
-_ να δηλώσουν όΧι μόνο
. η' ακίνητα και ΒΧ., αλλα και
 η ' - καταθέσειε. τιμαλφα, έργα
Ξ - θ ί ζέκνΠε και ό.τι Χωραει ο νοτια,
 · ι · ' Προκειμένου να καταγραφεί
η συνολικα Περιουσία του
ί ο > _ με · δ ο Ζ γ_ 2 _ ' · ελληνικού λαού. Αυτό θα
· ι Μ _ δ Ι Ζ ~ Ποτελέσει το Προανακρουσμα
Δ , η _ 7 , :Ϊ _ για ειμαΠαξ Περιουσιακό
. ι δ · ο > 'γ δ φόρο. όποια εκει συμβεί και
4 Π . ζ· έ Κ . Που αλλού έκει εφαρμοστεί!
 'γ . Μπορεί η κυβέρνηση ένα
διαιτυμπονίζει την απομείωση
Σοκ και όέοε μ εαηαξ φρ σε καταθέσειε και Μου, Με Με, δεν
εξαγησε ηώε θα γίνει αυτό.
ιδιοκτησίεε ησκειένου να αηοειωθεί το χέοε! · · - ,Σω 1
Δι-ιΛοΣι-ι;ΒοΜΒΑ Με του ΒΑΣιΛι-ι ΛΕΒΕΝτι-ιτιΛ ηιριὲκπΝιικε: ηοΛιτικΕΣ ΔιεΣι5ι·ΛΣιΕε έκτοτε: ΝΔ.
-~ -<- ι Ι Ι τι” κ τι ι τ - Ι Ι!
 › έ ~ <<Ο Καραμανῆη5 μαγειρευει την Οικουμενικη Με έσω κο'
ιιιιιιιιιιι«ιιιιι:ι» . ι ¦ , . |, 8 , 3 8 , 8 χωρο τη «κακα»
ΜΝΗΜρΜιΜΜΝΜΝΜ ΟΔ Καμμένοε θα αποχωρησει απο την κυβερνηση. αν του το Ζητησειοπρωην πρωθυπουργοε¦ | | ι
- “ ' - υποστηρίΖει ο πρόεδροε Με 'Ενωση5 Κεντρὡων · Επιβεβαιώνεται το ρεπορταΖ Με «Λ» στο 19/ 12 ο δευτερΟΒ γυρο5
Ρόλο κεντρικού καθοδηγητα εδροε τη9 ίΕνωση9 Κεντρώων. σει από την κυβέρνηση, Προκειμέ- για ανοικτούε διούλουε επικοινω- , , ,
και ρυθμιστίι σε Παρασκηνιακέε Ουσιαστικό αποκαλυψε ότι ο νου να ευοδωθούν τα οικουμενικα νίαέ μεταξύ Τσίπρα και Καραμαν- Αγων“9 δρομδυ σῖΠ ΣυΥΥΡου° ΧΙΟ να
διεργασίε9 για τη!συγκρότηση οι- πρώην Πρωθυπουργόε έΧει τη δυ- σεναριο! Οι συγκεκριμένεε ανα- ιη; Οι ΑΝ .ΕΛ. δεν διοψεύδσυν τιε βρουν εθελΡντε9 Π9υ,θ0 υΠ00τΠρΙε09ν
κουμενικαε κυβέρνησηε απέδωσε νομική να πείσει τον πρόεδρο των φορέε γίνονται λίγεε ημέρεε μετα επαφέε Κομμένου με τον Πρώην ΠΙ δΙσδικσσΨ του β @ρου τῳν εκ›`0Υων
στον Κώστα Καρομανλίι ο πρό- ΑΝ.ΕΛ. ακόμα και να αΠοΧωρίι- τιε ομολογίεε στελεΧών τηε Ν.Δ. πρωθυπουργό. Σελ.: ολωδ€ΙεΠ9 νεου Προεδρ0υ Η” ΝΔ" ελ. ι _
λείψει ηλεκτρονικού (οπ-Ιἰηε) συσταματοε ααα τη «νοααίοηε», που αφορούσε
μόνο στον Πρώτο γύρο. Η «Α» αποκαλύπτει σαμερο πώε έκει αποφασίσει η ΚΕΦΕ να υποστηρίξει τη διαδικασία των
εκλογών, να μεταδώσει έγκαιρα τα αποτελέσματα και να αποφευΧθεί νέο φιόσκο στιε ΙΟ Ιανουαρίου. ΠΣελ.: 4
αιωνια Ι
Στέῆνει 300
κομαντοε και ί5
πῆοία στο Αιγαίο
_ οκαῆε! ο Βέ πε που τπτ _
. οδο Με Εῆῆαδα5 από τη Σε κε
Ο Ευρωπαϊκόε Στρατόε είναι πλέον
στην Ελλαδα, με 300 συνοριοφύλακε9
και 15 Πλοία τηε ΕτοητεΧ να αναπτύσσονται σε 6 νησια και να ξεκινούν αμεσα
περιπολίεε στο Αιγαίο! Φρουρόε των
εξωτερικών συνόρων μαε είναι Πλέον η
«ευρωπαϊκό αστυνομία», συνδραμ0νταε
τικ ελληνικέ9 δυναμειε. Είναι Χαρακτηριστικό το ότι η ΕιοητεΧ στην επίσημη ιστοσελίδα της είΧε ωε Πρώτο θέμα τιε ενέργειέ9 τπ9 στο Αιγαίο. Η επικείρηση «Ποσειδών» θα διαρκέσει έωε τιε 31 Μαρτίου σύμφωνα με σΧετικίι ανακοίνωση.
Την ίδια ώρα, ο Γερμανός ειτικεφαλίιε
του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο. Μ. ΒέμΠερ, εξαπολύει βολέ9 κατα τηε Ελλαδαε. θέτονταε εκ νέου ζατημα αποκλεισμού τη9 από τη Σένγκεν. [Ϊ Σελ.: 4
  Οι Πολιτικέε Που ακολουθούν τι ΕΕ.
 ετ
 δ γ' _ ρ    η 1 και οι ΗΠΑ στην περιοΧίι μοε ευνοούν
“Μαδέρα χ.; : _
Τρει5 δήμαρχοι ανοίγουν τα χαρτια του5 στην «Λ» γιαἔτο Πρέοσφυγικό
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
!ΩΑΝΝ!“!Σ ΚΟΡΑΝΤΗΣ
«Η Ευρώπη των
ε κβ ασ μ ώ κα
Κραυγή αγωνίαε για την ανεξέλεγκτη κατασταση με το Προσφυγικό από τουε δημαρΧουε Λέσβου, Κω και Ελληνικού, Που βλέ- 5 
πουν την κυβέρνηση αναμπορη να βρει λύσειε και τιε συνθήκεε στι9 τοπικέ9 κοινωνίεε να είναι εκρακτικέε. Μέσω τηε «Α», μιλούν ¦ _ ¦
.για τα προβλίιμοτα Που αντιμετωπίζουν στιε περιοΧέε τουε και υποστηρίζουν ότι τα ηοτ 8ροτε έΧουν αδη οποτύΧει. .. .ῖ Σελ.: 14  η 
την Τουρκία, σε βαροε των εθνικών
! 30 θα ευρώ ΜΜΟ 2022110 να ΟνοκόμΨθ! Π Ο!ΚΟνΟμ!Ο | :Ξκαι;κακι:Ξτ:ἑααα;
· · . . ζ .ι ξ ._ _ ›· · Πακέτο Προτασεων για να αντιστραφεί ο Πρόεδροε του ΣΕΒ. Ο κ. Φέσσαε επιση- δημόσια έσοδο με 850 εκατομμύρια ευ- ρ ΕΥΠ. Ιωαννηε Κορονταε, ο οποίοε μι Σ   τι. η ζ )φερίι κατασταση που επικρατεί στην μαίνει ότι η' αρση των φορολογικών αντι- ρώ, ενώ κανει λόγο για την αναγκαιότητα λαει στην «Α» για τιε γεωπολιτικέε προ
' , _ ; , δ η: Σ Χ; 4' ο οικονομία κατέθεσε με εΠιστολίι του πρσε κιν`ατρων που έΧουν επιβληθεί από τα ' νέων επενδύσεων, ύψου9` 100 δισ. ευρώ, κλασειε που καλείται να αντιμετωπίσει η
“' · η! δ ί · “Ϊ τοσο Γιαννη Δραγοσακη και Νίκο Παπτια θ μνημόνιο θα μπορούσε να ενισΧύσει το τα το έτσε!2022. ο Σελ.: 12 Ελλαδα το νέο έτοε. γ Σελ.: 9
¦-ν·ι-¦α-禦- - - - - - - - - -_----α----- . . . _ - - - - -__ _ _ . . . _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ - -ία - - - . η _ -- . _ - _ _ _ . η . _ . - -
 ὰ   να 
 - ν = ν ~` · η γιατου8αναγνωατεεῳ ο '
 θ `     Με εφημερίδα<<ιιν€ξαΡ!ιισκι»ι` 
Μ !..!.ὶ.!`ἶ“ ι! . .!. -. /αζ. . ¦ . _/ ι
για του5'αναγνὡστεε Με εφημερί6α8 «Ανεξαρτησία» ”
Αποκτήστε την καρτα υγεία5 Εν θα!) 
-ι£!ιετκ Πρ. διαρκεια; 4 μηνων. ' λ 
ι την Πέμ έ" η χ π Δ
Αποκτήστε την μείωσε για ένα ατο: στο «ΚΙΝΗΜΑ 
¦ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖ_||(|·| & οικοΝοΜικιιΔι-κΑιοΣνΝη» μ
' ¦9!ΕΞΑΣΦΑΛιΣι-ι Πεντε”
Υειυυ